Vol 1, No 45 (2021)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

ECONOMICAL SCIENCES

F. A. Babayev
PDF
5-20
S. N. Mammadbaghirli
PDF
21-38
V. Panasyuk, V. Schuchmann
PDF
39-59

PHILOSOPHICAL SCIENCES

O. Yatsenko
PDF
118-132
N. Simakova
PDF
216-234

PEDAGOGICAL SCIENCES

O. Vorobyova
PDF
98-105
О. Petrovska
PDF
106-117
О. Kozynets
PDF
169-179
Wu Jianqin
PDF
179-196
Zhang Chun
PDF
196-215

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

R. Popeliushko
PDF
133-156
A. V. Timakova, D. I. Fedorenko
PDF
156-168

MEDICAL SCIENCES

I. M. Horishnyi, O. V. Chernyshov
PDF
90-97

TECHNICAL SCIENCES

K. Domichev
PDF
82-90
I. Mudryk, M. Petryk
PDF
235-249

AGRICULTURE

V. Levchenko, I. Shulga, L. Nemerytska, I. Zhuravska, А. Romanyuk
PDF
60-81