Vol 2, No 38 (2020)

DOI: https://doi.org/10.26886/ISMS.2414-634X.2(38)2020

Table of Contents

ECONOMICAL SCIENCES

O. Vartanova, I. Korol
PDF
5-13
Н. Shpakova
PDF
14-20

HISTORICAL SCIENCES

W. Orehowsky
PDF
94-103

LEGAL SCIENCES

U. Polyak
PDF
81-93

PEDAGOGICAL SCIENCES

M. Bogomolova
PDF
104-118
P. V. Korostel
PDF
119-131
A. Korets, А. Didyk
PDF
131-140
Ya. Nahrybelniy
PDF
141-152
N. Popova
PDF
153-163

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

М. А. Sadova
PDF
164-176

MEDICAL SCIENCES

A. Vergun, I. Makahonov, O. Kuzmenko-Chornovil, V. Kityk, S. Sereda, O. Vergun, I. Dats, Ya. Chulovskyi, B. Parashchuk, V. Kozub, O. Moshchynska, L. Komar, K. Semashko, B. Chulovskyi, M. Zaremba, L. Romanchak
PDF
65-80

TECHNICAL SCIENCES

E. Berezhenko
PDF
46-54
V. Boyko
PDF
55-64

ART. ART CRITICISM

T. Pavlyuk
PDF
177-187

AGRICULTURE

V. Levchenko, I. Shulga, А. Romanyuk, L. Bezverkha
PDF
20-45