НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНОСТЯМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В.В. Дублей, М.М. Гуменюк

Анотація


В статті досліджено різні підходи до визначення понять дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства. Виходячи з даних понять нами було сформульовано власні визначення цих понять, які узагальнюють вітчизняний і зарубіжний досвід та дозволяють зрозуміти дані терміни. Також нами було проаналізовано основні види знижок, що використовуються в зарубіжних країнах та наведено ті знижки, що можуть бути використані на вітчизняних підприємствах. Виокремлено основні завдання, які повинні виконуватись для здійснення ефективного управління заборгованістю підприємства. Також нами було розроблено основні принципи, яких необхідно дотримуватись при управлінні дебіторською та кредиторською заборгованостями.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, зобов’язання, рефінансування, торгові знижки.

Дублей В.В., кандидат экономических наук, Гуменюк М.М.  Необходимость управления дебиторской и кредиторской задолженностью в современных условиях/ Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Украина, Черновцы

В статье исследованы разные подходы к определению понятий дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия. Исходя из данных понятий, нами были сформулированы собственные определения этих понятий, которые обобщают отечественный и зарубежный опыт и позволяют понять данные определения. Также нами было проанализировано основные виды скидок, которые используются в зарубежных странах и приведены те скидки, которые могут быть использованы на отечественных предприятиях. Выделено основные задания, которые должны исполняться для совершения эффективного управления задолженностью предприятия. Также нами были разработаны основные принципы, которых необходимо придерживаться при управлении дебиторской и кредиторской задолженностями.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, обязательства, рефинансирование, торговые скидки.

Vasyl Dublei, Candidate of Economics, Mariana Humeniuk The necessity of receivables and payables management in modern conditions/ Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine, Chernivtsi

The different views of determination receivables and payables of the enterprise are investigated. The own determination of this terms that combine domestic and foreign experience and helps us to understand their meaning are formulated. The main kinds of discounts used in foreign countries are analyzed and the discounts that can be used on domestic enterprises are highlighted. The main tasks that should be done for effective indebtedness management are determined. The main principles needed to manage receivables and payables are developed by the authors.

Key words: receivables, payables, indebtedness, refinancing, trade discounts.


Повний текст:

PDF

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” затверджено наказом Міністерства фінансів № 237 від 08.10.1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України: [сайт]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

МСБО №39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Бичик С.В. Словарь экономических терминов / Бичек С.В., Даморацкая А. С., Даморацкая И.В. – М.: Выш. шк., 2009. – 271 с.

Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / М.Д. Білик // Фінанси України. - 2003. - № 12. - С. 24-36.

Гаврилишина Б.Д. Економічна енциклопедія: в 3 т. / під ред. Б.Д. Гаврилишина. - К.: Академія, 2000. - Т. 1. - 303 с.

Гуня В. О. Удосконалення класифікації дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності підприємств / В.О. Гуня // Економічний простір. - 2008. - № 19. - С. 124-131.

Кірейцев Г. Г. Фінансова звітність підприємств та її аналіз / Г. Г. Кірейцев. - К: ЦУЛ, 2002. - 452 с.

Лищенко О.Г. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством / О.Г. Лищенко, Г.М. Бескота // Держава і регіони. - 2009. - №1. - С. 114-117.

References:

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 10 “Debitorska zaborhovanist” zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv 237 vid 08.10.1999 r. [Elektronnyi resurs] / Verkhovna Rada Ukrainy: [sait]. Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

MSBO 39 "Finansovi instrumenty: vyznannia ta otsinka" // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

Bychyk S.V. Slovar еkonomycheskykh termynov / Bychek S.V., Damoratskaia A. S., Damoratskaia Y.V. – M.: Vish. shk., 2009. – 271 s.

Bilyk M.D. Upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstv / M.D. Bilyk // Finansy Ukrainy. - 2003. - 12. - S. 24-36.

Havrylyshyna B.D. Ekonomichna entsyklopediia: v 3 t. / pid red. B.D. Havrylyshyna. - K.: Akademiia, 2000. - T. 1. - 303 s.

Hunia V.O. Udoskonalennia klasyfikatsii debitorskoi zaborhovanosti ta yii vidobrazhennia u finansovii zvitnosti pidpryiemstv / V.O. Hunia // Ekonomichnyi prostir. - 2008. - 19. - S. 124-131.

Kireitsev H. H. Finansova zvitnist pidpryiemstv ta yii analiz / H.H. Kireitsev. - K: TsUL, 2002. - 452 s.

Lyshchenko O.H. Analiz debitorskoi zaborhovanosti v systemi upravlinnia pidpryiemstvom / O.H. Lyshchenko, H.M. Beskota // Derzhava i rehiony. - 2009. - 1. - S. 114-117.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org