Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Міжнародний науковий журнал "Науковий огляд"?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

ВІДКРИТО ПРИЙОМ СТАТЕЙ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У 51 ВИПУСКУ ЖУРНАЛУ (№ 8(51), 2018).

МАТЕРІАЛИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 15 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ.

ВИХІД ЖУРНАЛУ - 29 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ.

РЕЄСТРУВАТИСЯ НА САЙТІ НЕ Є ОБОВ"ЯЗКОВОЮ ВИМОГОЮ!

МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ:

 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE),
 • CORE,
 • РІНЦ,
 • ResearchBib,
 • WorldCat, 
 • Directory of Research Journals Indexing, 
 • Citefactor,
 • Scientific Indexing Services,
 • Google Scholar (Search)
 • Ulrichs Periodikals Directory

Кожна стаття отримує DOI (Digital object identifier). Якщо будь-яка стаття з наукометричних баз Scopus або Web of Science посилається на Вашу статтю, що має DOI (Digital object identifier), то Ваша стаття автоматично з'являється в цих наукометричних базах даних.

Щоб подати статтю до друку, необхідно надіслати на e-mail: nauogl@gmail.com такі електронні документи:

1. Текст статті, з виконанням всіх вимог до оформлення. (дивіться зразок оформлення статті нижче). Файл з розширенням doc.

2. Відомості про авторів. (Дивіться зразок оформлення відомостей про автора нижче). Файл з розширенням doc.

3. Резензію доктора або кандидата наук у відповідній галузі знань. Файл може мати розширення pdf, jpg, bmp, gif.

4. Після підтвердждення прийняття статті до друку на Ваш e-mail буде відправлена інформація щодо оплати оргвнеску. Після оплати необхідно відправити відскановану копію документа про оплату організаційного внеску. Файл може мати розширення pdf, jpg, bmp, gif.

Файли мають мати назву за зразком: Стаття_Петренко, Заявка_Петренко, Чек_Петренко.

РОЗДІЛИ НАУК ЖУРНАЛУ:

Економіка

Сільське та лісове господарство

Будівництво та архітектура

Географія

Медицина та охорона здоров’я

Фізична культура та спорт

Технічні науки

Соціологія

Психологія

Педагогіка

Філософія

Історія

Політологія

Право

Мистецтво, мистецтвознавство

Філологічні науки


ГРАФІК ВИХОДУ ЖУРНАЛУ У 2018 РОЦІ

Дата закінчення прийому матеріалів

Дата виходу номера

1(44) 2018

6 лютого 2018 року

20 лютого 2018 року

2 (45) 2018

12 березня  2018 року

26 березня 2018 року

3 (46) 2018

14 квітня  2018 року

28 квітня 2018 року

4 (47) 2018

21 травня 2018 року

5 червня 2018 року

5 (48) 2018

25 червня 2018 року

10 липня 2018 року

6 (49) 2018

30 липня 2018 року

20 серпня  2018 року

7 (50) 2018

14 вересня 2018 року

25 вересня 2018 року

8 (51) 2018

15 жовтня 2018 року

29 жовтня 2018 року

9 (52) 2018

16 листопада 2018 року

20 листопада 2018 року

10(53) 2018

24 грудня 2018 року

11 січня 2018 року

 

    

 


До публікації приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, оригінальних наукових, практичних досліджень, які раніше ніде не друкувались. Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.

Обсяг тексту:
· від 7 до 24 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації та таблиці

Обсяг публікації для оглядових статей не повинен перевищувати 1 друк. арк. (40 000 знаків, 24 сторінки), а для експериментальних - 0,5 друк. арк. (20 000 знаків, 12 сторінок). Статті загальним обсягом менше 7-ми сторінок редакцією розглядатися не будуть!

Міжрядковий інтервал - 1,5;
Поля тексту - 20 мм з усіх боків;
Абзац - 10 мм;
текст - шрифт
Times New Roman (Cyr);
розмір шрифту 14;
НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ: підкреслювання в заголовках, підписах і надписах, автоматичні перенесення, література у вигляді кінцевих виносок, абзац пробілами, використання кольорових малюнків

 

Вимоги до оформлення статті:

 Вимоги до структури статті:

1.  Розділ наук. (верхній правий кут сторінки, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14)
 

2. Індекс УДК   (верхній лівий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний).

Пункти 3, 4, 5, 6 подаються трьома мовами (українською, російською, англійською). (Дивіться уважно зразок оформлення тексту статті!)

3.  Назва статті (по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний, всі прописні, до десяти слів).

4.     Автор або автори. (лівий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний). ПІБ авторів (ТІЛЬКИ: прізвище + ініціали), у називному відмінку, відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), наступний рядок: місце роботи чи навчання автора (повністю без абревіатур), країна, місто

5.    Анотація  (курсивом з абзацу; містить наступні елементи: тіло анотації обсягом не менше 70 слів; відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів; висновки).

6.     Ключові слова (мовою статті курсивом з абзацу, не менше п’яти слів або словосполучень, з відокремленням їх одне від одного комою). Ключові слова не повинні повторювати назви статті.

7.     Текст у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів:

7.1.   Вступ, який включає:

 • загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.

7.2.   Формулювання мети статті та завдань.

7.3.   Виклад основного матеріалу статті із зазначенням методів та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

7.4.   Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

8.    Література Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком «Література:»  (виконується курсивом, кегель 14, через 1,5 інтервали, мовою оригіналу). Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється  згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в «Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30.) та має містити не менше 5 джерел.

Під заголовком «References - повторюється «Література» англійською мовою (якщо джерело було видано англійською мовою) або в транслітерації (якщо джерело було видано тільки українською чи російською мовою).

Транслітерація кирилиці (українська мова) латиницею

Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах.

Для транслітерації рекомендуємо використовувати сайт: http://translit.kh.ua/?tkpn#lat    При транслітерації за допомогою цього сайту, в полі  Стандарт:  необхідно вибрати ТКПН

Транслітерація кирилиці (російська мова) латиницею:

На сайті http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html  можна безкоштовно скористатись програмою транслітерації російського тексту в латиницю з точки зору Правил транслітерації Держдепартаменту США.

ЗРАЗОК БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ

 Технічні вимоги до оформлення статті: 

 • Формат сторінки – А 4 (тільки книжкові, альбомні сторінки не допускаються).
 • У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.
 • Обсяг статті – не менше шести друкованих сторінок.
 • Поля з усіх сторін–20 мм.
 • Шрифт – Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал –1,5.
 • Абзацний відступ – 1 см.
 • Кількість табличного матеріалу повинна бути доречною.  Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним курсивом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2.).
 • Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation  і нумеруються з правого боку.
 • Рисунки, виконані у  MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Статті з кольоровими рисунками НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
 • Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.
 • Текст в таблицях і графіках має бути набраним шрифтом Times New Roman (кегель 12 або 14)
 • При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси –  за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").
 • Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56–59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.
 • Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
 • Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
 • Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування. 

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:

Вартість публікації у журналі  для учасників з України складає: 50 гривень за кожну сторінку тексту. Вартість включає витрати на виготовлення і доставку одного авторського примірника.

За додатковий примірник журналу автори компенсують витрати за його виготовлення та пересилку у розмірі 100 грн.

ПРИМІРНИКИ ЖУРНАЛУ НАДСИЛАЮТЬСЯ НА ВКАЗАНУ В ЗАЯВЦІ АДРЕСУ ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ ПІСЛЯ ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙОМУ СТАТЕЙ.

ЗНИЖКА:

 • 5% для авторів, що посилаються на журнал "Науковий огляд" (в списку літератури)

Авторам, які надіслали матеріали завчасно, надається знижка від вартості публікації:

• не менше ніж за 2 тижні до останньої дати прийому матеріалів - 5%
• якщо в зазначені терміни надано від 3-х до 7-ми Заявок одночасно з однієї адреси e-mail і з однією адресою для розсилки журналів знижка на кожну Заявку збільшується на 5%
• якщо в зазначені терміни надано 8-м і більше Заявок одночасно з однієї адреси e-mail і з однією адресою для розсилки журналів знижка на кожну Заявку збільшується на 10%


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

ВСІ ВИМОГИ ОДНИМ ФАЙЛОМ 

Положення про авторські права

Автори, які подають матеріали до цього збірнику, погоджуються з наступними положеннями:

 • Автори зберігають за собою всі авторські права та одночасно надають збірнику право першої публікації на умовах лізенції Creative Commons Attribution License, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному збірнику.
 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.