ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ТА ФОРМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Р.В. Сич

Анотація


Проаналізовано підходи до розуміння безпеки. З’ясовано основні аспекти безпеки людини. Виокремлено основні категорії безпеки: економічна, продовольча, екологічна, безпека для здоров’я, громадська, особиста. Обгрунтовано поняття особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників та форм її забезпечення в оперативно-службовій діяльності. Звертається увага на різні підходи до забезпечення особистої безпеки військовослужбовця. Автор зазначає, що особиста безпека прикордонника – це комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня впливу будь-яких загроз для життя, здоров’я і дієздатності прикордонника як у ході виконання оперативно-службових завдань так і у повсякденному житті. Основними формами забезпечення особистої безпеки офіцерів-прикордонників є спеціально-тактичні, педагогічні, психологічні.

Ключові слова: безпека, особиста безпека, майбутні офіцери-прикордонники, оперативно-службова діяльність, форми забезпечення особистої безпеки.

Сыч Р.В. Понятие личной безопасности будущих офицеров-пограничников и формы ее обеспечения в оперативно-служебной деятельности/ Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Украина, Хмельницкий

Проанализированы подходы к пониманию безопасности. Выяснены основные аспекты безопасности человека. Выделены основные категории безопасности: экономическая, продовольственная, экологическая, безопасность для здоровья, общественная, личная. Обоснованно понятие личной безопасности будущих офицеров-пограничников и форм ее обеспечения в оперативно-служебной деятельности. Обращается внимание на различные подходы к обеспечению личной безопасности военнослужащего. Автор отмечает, что личная безопасность пограничника - это комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня воздействия любых угроз для жизни, здоровья и дееспособности пограничника как в ходе выполнения оперативно-служебных задач так и в повседневной жизни. Основными формами обеспечения личной безопасности офицеров-пограничников является специально-тактические, педагогические, психологические.

Ключевые слова: безопасность, личная безопасность, будущие офицеры-пограничники, оперативно-служебная деятельность, формы обеспечения личной безопасности.

Sych R. Personal security concept future personal security officers, border guards and forms of support in operational performance/ National Academy of State Border Service of Ukraine Bohdan Khmelnitsky, Ukraine, Khmelnytsky

The article is devoted to the concept of future personal security officers, border guards and forms of support in operational performance. Two main aspects of security: first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression; Secondly, protection from sudden and devastating hazardous situations in terms of daily life - whether in society, at home, at work, or in the service.

The author believes that the main problems of human security in global dimension are: uncontrolled population growth; inequality of economic opportunities, excessive international migration, environmental degradation, drug trafficking, international terrorism.

Attention is drawn to different approaches to personal security soldier. The following main categories of security: economic security; food security; health safety; ecological safety; public security; political security; personal safety.

The author notes that the personal safety of border guards - a set of measures aimed at reducing the impact of any threats to life, health and capacity of border guards as in the course of operational and service tasks and in everyday life.

Highlighted are typical of dangerous situations that occur in the professional officers of border guards, situations of everyday operational performance; situations of special operations, including in the area of ATU; situations that arise in pozasluzhbovyy time., які виникають у позаслужбовий час.

The ability of the personal safety of border guards author interprets as the ability to reduce the impact of any threats to life, health and capacity of border guards during the performance of professional tasks.

The main forms of personal security officers, border guards are specially-tactical, educational, psychological.

 Keywords: safety, personal safety, future officers, border guards, operational activity, forms of personal security.


Повний текст:

PDF

Посилання


Національна безпека України: методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку : навчальний посібник / В. Т. Білоус, Н. Р. Нижник, Г. П. Ситник; за ред. П. В. Мельника, Н. Р. Нижник. – Ірпінь, 2006. – 304 с

Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «Безпека». Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоровя людини. / [редкол.: П. С. Атаманчук (відп. Ред..) та ін.]. – Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. – 336 с.

Особиста безпека та застосування сили: Частина 1. Фундаментальні питання теорії та практики особистої безпеки особового складу Державної прикордонної служби України: навч. посіб. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2012. – 348с.

Александров Д. Напрями та форми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів / Д. Александров // Юридична психологія. http://westudents.com.ua/glavy/81624-2-napryami-ta-formi-zabezpechennya-osobisto-bezpeki-pratsvnikv-pravoohoronnih-organv.html.

Мамай К. В. Організація охорони громадського порядку та безпеки під час проведення масових заходів // Держава і право. – 2011. – № 54. – С. 263–267.

Суббот А. І., Жадан І. В. Формування у курсантів-правоохоронців політики безпеки та дій у стані необхідної оборони // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку» (6 червня 2008 р., Ірпінь, Україна). – Ірпінь, 2008. – С. 561–563.

Бесчастний В., Гребеньков Г. Українська міліція в контексті реформування суспільства// Віче. – 2010. – № 24. – С. 2–3.

Лефтерев В., Тімченко О. Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ: Монографія. – Донецьк: ДІВС МВС України, 2002. – 324 с.

Йосипів Ю. Організаційно-правові проблеми забезпечення особистої безпеки професійної діяльності працівників ОВС/ http://vuzlib.com/content/view/550/94/

Суббот А. Сучасні підходи до формування безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їхніх співробітників / А. Суббот // Віче. – 2012. – № 10. – С. 3–5. http://www.viche.info/journal/3129/

References:

Natsіonalna bezpeka Ukraїni: metodologіchnі aspekti, stan і tendentsії rozvitku : navchalniy posіbnik / V. T. Bіlous, N. R. Nizhnik, G. P. Sitnik; za red. P. V. Melnika, N. R. Nizhnik. – Іrpіn, 2006. – 304 s

Zaplatinskiy V. M. Logіko-determіnantnі pіdkhodi do rozumіnnya ponyattya «Bezpeka». Vіsnik Kamyanets-Podіlskogo natsіonalnogo unіversitetu іmenі Іvana Ogієnka. Fіzichne vikhovannya, sport і zdorovya lyudini. / [redkol.: P. S. Atamanchuk (vіdp. Red..) ta іn.]. – Kamyanets-Podіlskiy: Kamyanets-Podіlskiy natsіonalniy unіversitet іmenі Іvana Ogієnka, 2012. – Vipusk 5. – 336 s.

Osobista bezpeka ta zastosuvannya sili: Chastina 1. Fundamentalnі pitannya teorії ta praktiki osobistoї bezpeki osobovogo skladu Derzhavnoї prikordonnoї sluzhbi Ukraїni: navch. posіb. – Khmelnitskiy: Vidavnitstvo NADPSU, 2012. – 348s.

Aleksandrov D. Napryami ta formi zabezpechennya osobistoї bezpeki pratsіvnikіv pravookhoronnikh organіv / D. Aleksandrov // Yuridichna psikhologіya. http://westudents.com.ua/glavy/81624-2-napryami-ta-formi-zabezpechennya-osobisto-bezpeki-pratsvnikv-pravoohoronnih-organv.html.

Mamay K. V. Organіzatsіya okhoroni gromadskogo poryadku ta bezpeki pіd chas provedennya masovikh zakhodіv // Derzhava і pravo. – 2011. – № 54. – S. 263–267.

Subbot A. І., Zhadan І. V. Formuvannya u kursantіv-pravookhorontsіv polіtiki bezpeki ta dіy u stanі neobkhіdnoї oboroni // Materіali vseukraїnskoї naukovo-praktichnoї konferentsії «Organіzatsіyno-pravove zabezpechennya dіyalnostі kontrolyuyuchikh ta pravookhoronnikh organіv u sferі gospodaryuvannya: problemi sogodennya ta perspektivi rozvitku» (6 chervnya 2008 r., Іrpіn, Ukraїna). – Іrpіn, 2008. – S. 561–563.

Beschastniy V., Grebenkov G. Ukraїnska mіlіtsіya v kontekstі reformuvannya suspіlstva// Vіche. – 2010. – № 24. – S. 2–3.

Lefterev V., Tіmchenko O. Psikhologіchnі determіnanti zagibelі ta poranen pratsіvnikіv organіv vnutrіshnіkh sprav: Monografіya. – Donetsk : DІVS MVS Ukraїni, 2002. – 324 s.

Yosipіv Yu. Organіzatsіyno-pravovі problemi zabezpechennya osobistoї bezpeki profesіynoї dіyalnostі pratsіvnikіv OVS/ http://vuzlib.com/content/view/550/94/

Subbot A. Suchasnі pіdkhodi do formuvannya bezpeki pravookhoronnikh organіv ta osobistoї bezpeki їkhnіkh spіvrobіtnikіv / A. Subbot // Vіche. – 2012. – № 10. – S. 3–5. http://www.viche.info/journal/3129/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org