ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРАВОВІ Й ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Л. В. Бондарчук, В. А. Урбанович

Анотація


Проаналізовано проблеми законодавчого забезпечення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розподіл повноважень між ними та визначено шляхи їх удосконалення. В процесі відповідних досліджень здійснено виконання завдань, що було неможливим без створення на всіх рівнях влади значного потенціалу людських ресурсів з відповідною професійною підготовкою, глибокими теоретичними знаннями та практичними навичками і вміннями у сфері державного управління, здатних ефективно управляти суспільними справами в нових умовах, а також без наукового супроводження становлення та розвитку державного управління, реформ політичної, економічної, соціальної, гуманітарної, адміністративної сфер, їх європейської інтеграції за умови застосування усіх елементів місцевого самоврядування.

Ключові слова: державне управління, органи державної влади, місцеве самоврядування,органи місцевого самоврядування, взаємодія, компетенція, делегування повноважень, децентралізація виконавчих органів влади.

Кандидат экономических наук, доцент Бондарчук Л. В., Урбанович В. А. Взаемодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления: правовые и функциональные аспекты / Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Украина, Винница.

Проанализированы проблемы законодательного обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, распределение полномочий между ними и определены пути их совершенствования. В процессе соответствующих исследований осуществлено выполнения задач, было невозможно без создания на всех уровнях власти значительного потенциала человеческих ресурсов с соответствующей профессиональной подготовкой, глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками и умениями в сфере государственного управления, способных эффективно управлять общественными делами в новых условиях, а также без научного сопровождения становления и развития государственного управления, реформ политической, экономической, социальной, гуманитарной, административной сфер, их европейской интеграции при условии применения всех элементов местного самоуправления.

Ключевые слова: государственное управление, органы государственной власти, местное самоуправление, органы государственной власти, органы местного самоуправления, взаимодействие, компетенция, делегирование полномочий.

PhD, associate professor Bondarchuk L. V., Urbanovich V. A. Interactiongovernment bodies and local authorities: legal and functional aspects / Vinnytsia Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University, Ukraine, Vinnitsa.

Problems of legislative ensuring of interaction of state authorities and local

government bodies and powers division between them are analysed; ways of theirimprovement are defined. During the relevant research performed tasks that were impossible without the establishment at all levels considerable potential human resources with appropriate training, deep theoretical knowledge and practical skills and skills in public administration capable to effectively manage public affairs in the new environment, and without scientific support establishment and development of public administration, reform of the political, economic, social, humanitarian and administrative areas of European integration provided the use of all elements of local government.

Key words: public administration, public authorities, local government, state authorities, local government bodies, interaction, powers,

competence, delegation of powers.


Повний текст:

PDF

Посилання


Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування: Монографія / Яцуба В. Г., Яцюк В. А., Матвіїшин О. Я., Карпінський Ю. О., Куйбіда В. С, Негода В. А. та ін. К.: Геопринт, 2007. – С.15.

Андресюк Б. П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи / Б. П. Андресюк. – К. : Стилос, 2001. – 223 с.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. –. К.: Україна, 1996. – 119 с.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. – Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua

Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток / за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Д.: Монолит, 2010. – 400 с.

References:

Administrative division of Ukraine. Ways reforms: Monograph / V. G. Yatsuba, Yatsyuk V. A. Matviyishyn O. J., Karpinski Y. O., Kuibida V. S., V. A. Nehoda etc. K .: Heoprynt, 2007. - P.15.

Andresiuk B. P. Local government in modern Ukraine: problems and prospects / B. P. Andresiuk. - K.: Stylos, 2001. - 223 p.

The Constitution of Ukraine, adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine June 28, 1996 -. K .: Ukraine, 1996. - 119 p.

On local government in Ukraine: the Law of Ukraine of 21 May 1997 r. № 280/97-VR. - Access: www.zakon1.rada.gov.ua

The public administration in Ukraine: formation and development / by the Society. Ed. A. V. Tolstoukhova, N. R. Nyzhnyk, N. T. Goncharuk. - D .: Monolit, 2010. - 400 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org