МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

А. В. Соколов, О. В. Заріпова

Анотація


У статті досліджено вплив матеріальної та матеріальної не грошової мотивації на трудову діяльність персоналу. Підкреслено роль матеріального стимулювання праці та особливості його впливу на трудову діяльність персоналу. Визначено основні види матеріальної та матеріальної не грошової мотивації персоналу та їх взаємозв’язок. Підкреслена необхідність проведення оцінки праці. Визначено, як результат оцінки праці впливає на мотивацію персоналу

Ключові слова: вплив, матеріальна мотивація, не грошова матеріальна мотивація, оцінка, підприємство, персонал.

Кандидат государственного управления, доцент, Соколов А. В., Зарипова О. В. Материальное симулирование труда и его влияние на трудовую деятельность персонала/ Запорожский национальный технический университет.

В статье исследовано влияние материальной и материальной не денежной мотивации на трудовую деятельность персонала. Подчеркнута роль материального стимулирования и особености его влияния на трудовую деятельность персонала. Определены основные виды материальной и материальной не денежной мотивации персонала и их взаимосвязь на сегодняшний день. Подчеркнута необходимость проведения оценки труда. Определено как результат оценки труда влияет на мотивацию персонала

Ключевые слова: влияние, материальная мотивация, не денежная материальная мотивация, оценка, предприятие, персонал.

PhD in public administration, associate Professor Sokolov A. V., Zaripova O. V. The influence of material and intangible motivation of the personnel to efficiency enterprise activity / Zaporizhzhya national technical University

The paper investigates the influence of material and material non-monetary motivation for labor activity of the personnel. Emphasized the role of material incentives and particularities of its influence on labour activity of the personnel. The main types of material and material non-monetary staff motivation and their relationship today. Emphasized the need for job evaluation. Defined as a result of job evaluation affects motivating employees.

Keywords: impact, material motivation is not monetary financial motivation, evaluation, company staff


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Колот А. М. Мотивація персоналу: підруч. / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.

Управление персоналом организации: учеб. / Под ред. А. Я. Кибанова. – М., 1997. – 365 с.

Мотивація персоналу та її взаємозв’язок з ефективністю господарської діяльності підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) / О. А. Докучаєв. – Одеса, 2008. – 15 с.

Коритко С. Формування системи мотивації праці на підприємстві [Електронний ресурс] / С. Коритко, Н. М. Цимбрило // Електронний студентський науковий вісник. - 2012. - Режим доступу: http://kerivnyk.info/2012/05/korytko.html

Бандурка М. Індивідуальна і групова мотивація на підприємстві [Електронний ресурс] / М. Бандурка, М. Р. Гонська // Електронний студентський науковий вісник. - 2012. - Режим доступу: http://kerivnyk.info/2012/04/bandurka.html

References:

Kolot A. M. Motyvacija personalu: pidruch. / A. M. Kolot. – K.: KNEU, 2002. – 337 s.

Upravlenye personalom orghanyzacyy: ucheb. / Pod red. A. Ja. Kybanova. – M., 1997. – 365 s.

Motyvacija personalu ta jiji vzajemozv'jazok z efektyvnistju ghospodarsjkoji dijaljnosti pidpryjemstva: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ekon. nauk: spec. 08.00.04 – «Ekonomika ta upravlinnja pidpryjemstvamy» (za vydamy ekonomichnoji dijaljnosti) / O. A. Dokuchajev. – Odesa, 2008. – 15 s.

Korytko S. Formuvannja systemy motyvaciji praci na pidpryjemstvi [Elektronnyj resurs] / S. Korytko, N. M. Cymbrylo // Elektronnyj studentsjkyj naukovyj visnyk. - 2012. - Rezhym dostupu: http://kerivnyk.info/2012/05/korytko.html

Bandurka M. Indyvidualjna i ghrupova motyvacija na pidpryjemstvi [Elektronnyj resurs] / M. Bandurka, M. R. Ghonsjka // Elektronnyj studentsjkyj naukovyj visnyk. - 2012. - Rezhym dostupu: http://kerivnyk.info/2012/04/bandurka.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org