ОРГАНІЗАТОРСЬКІ ЗДІБНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОГРАМИ КЕРІВНИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

А. В. Яцинік

Анотація


У статті розкрито суть організаторських здібностей як складової професіограми керівника дошкільного навчального закладу. На відміну від управлінських умінь керівника, які допомагають визначити загальну стратегію розвитку педагогічного колективу,  організаторські здібності забезпечують розвиток процесів самості. Зазначено, що переосмислення значущості інновацій в освіті стає можливим при постійному самовдосконаленні керівника, за умов підвищення професійної кваліфікації й компетентності, розвитку організаторських здібностей. Акцентовано, що організаторські здібності підсилюють сформованість лідерського потенціалу керівника дошкільного навчального закладу, згуртовують педагогічний колектив.

 Ключові слова: педагогічний колектив, професіограма керівника дошкільного навчального закладу, організаторські здібності, лідерський потенціал, саморозвиток особистості.

Яциник А. В. Организаторские способности как составляющая профессиограммы руководителя дошкольного учебного заведения     / Харьковский национальный педагогический университет имени                          Г. С. Сковороды, Украина, Харьков

В статье раскрыта сущность организаторских способностей как составляющей профессиограммы руководителя дошкольного учебного заведения. В отличие от управленческих умений руководителя, которые помагают определить общую стратегию развития педагогического коллектива, организаторские способности обеспечивают развитие процессов самости. Определяется, что переосмысление значения инноваций в образовании является возможным в случае постоянного самоусовершенствования руководителя, в условиях повышения профессиональной квалификации и компетентности, развития организаторских способностей. Акцентировано, что организаторские способности усиливают сформированность лидерского потенциала руководителя дошкольного ученого заведения, сплачивают педагогический колектив.

Ключевые слова: педагогический коллектив, профессиограмма руководителя дошкольного учебного заведения, организаторские способности, лидерский потенциал, саморазвитие личности.

Jazynik A. B. Organizational skills as part professiogram head of preschool educational institution / Kharkiv national pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kharkov, Ukraine.

The article reveals the essence of organizational skills as a component of professiogram head of pre-school. In contrast to the management skills of leaders who pomagajut define a common strategy for the development of the teaching staff, organizational skills ensure the development of the processes of self. It determined that rethinking the value of innovation in education is possible in the case of constant self-improvement leader, in terms of professional development and competence development of organizational skills. The attention that the organizational skills enhance leadership potential Maturity head scientist of preschool institutions, pedagogical collective of rally.

Keywords: teaching staff, the head of professiogram pre-school, organizational skills, leadership potential, personal self-development.


Повний текст:

PDF

Посилання


Жерносек І. П. Керівник ЗНЗ – лідер педагогічного колективу / І. П. Жерносек // Управління школою. - № 12 (276). – Квітень 2010. – С. 2-9.

Мотозюк Л. М. Формування організаторських здібностей у майбутніх керівників прикордонних розділів (психологічний аспект): автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук: спец. 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» / Л. М. Мотозюк. — Хмельницький, 2006. — 20 с.

Огородникова Н. В. Саморозвиток керівника як метод рефлексивного управління навчальним закладом / Н. В. Огородникова // Управління школою. - № 19 (283). – Липень 2010. – С. 81-84.

Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: Практикум: навч. посіб. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 336 с.

Сидорова О. В. Управлінські функції керівника освітнього закладу / О. В. Сидорова // Управління школою. - № 2 (266). – Січень 2010. – С. 28,29.

Тебекін А. В. Менеджмент організації / А. В. Тебекін, Б. С. Касаєв. – М., 2008. – 260 с. – Р. 17.5 Організаторські здібності керівника.

Штанова В. Є. Сутність та кваліфікація професійних якостей молодого керівника школи / В. Є. Штанова // Управління школою. - № 16 (280) – 18 (282). – Червень 2010. – С. 9-20.

References:

Zhernosek І. P. Kerіvnik ZNZ – lіder pedagogіchnogo kolektivu / І. P. Zhernosek // Upravlіnnja shkoloju. - № 12 (276). – Kvіten' 2010. – S. 2-9.

Motozjuk L. M. Formuvannja organіzators'kih zdіbnostej u majbutnіh kerіvnikіv prikordonnih rozdіlіv (psihologіchnij aspekt): avtoref. dis. na zdobuttja kand. ped. nauk: spec. 19.00.09 «Psihologіja dіjal'nostі v osoblivih umovah» / L. M. Motozjuk. — Hmel'nic'kij, 2006. — 20 s.

Ogorodnikova N. V. Samorozvitok kerіvnika jak metod refleksivnogo upravlіnnja navchal'nim zakladom / N. V. Ogorodnikova // Upravlіnnja shkoloju. - № 19 (283). – Lipen' 2010. – S. 81-84.

Podoljak L. G. Psihologіja vishhoї shkoli: Praktikum: navch. posіb. / L. G. Podoljak, V. І. Jurchenko. – K.: Karavela, 2008. – 336 s.

Sidorova O. V. Upravlіns'kі funkcії kerіvnika osvіtn'ogo zakladu / O. V. Sidorova // Upravlіnnja shkoloju. - № 2 (266). – Sіchen' 2010. – S. 28,29.

Tebekіn A. V. Menedzhment organіzacії / A. V. Tebekіn, B. S. Kasaєv. – M., 2008. – 260 s. – R. 17.5 Organіzators'kі zdіbnostі kerіvnika.

Shtanova V. E. Sutnіst' ta kvalіfіkacіja profesіjnih jakostej molodogo kerіvnika shkoli / V. E. Shtanova // Upravlіnnja shkoloju. - № 16 (280) – 18 (282). – Cherven' 2010. – S. 9-20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org