ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

Л. В. Іванченко, О. В. Поддубей, С. О. Чередник

Анотація


Статтю присвячено аналізу впливу нормативно-правових актів на розвиток і функціонування післядипломної освіти в Україні. Висвітлено основні положення щодо врегулювання питань освіти зайнятого і незайнятого населення працездатного віку, унормування ідей, спрямованих на розвиток і самореалізацію особистості впродовж життя, офіційного визнання освіти дорослих. На прикладі вибраних вітчизняних ЗВО показано, що аналізовані документи у своїй сукупності дали можливість закладам вищої освіти створювати умови для професійної підготовки дорослих на формальному і неформальному рівнях через реалізацію відповідних програм післядипломної освіти.

Ключові слова: законодавство, освіта дорослих, підвищення кваліфікації, дорослий учень, заклад вищої освіти


Повний текст:

PDF

Посилання


Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року: Указ Президента України від 03.08.1999 № 958/99. (2020, грудень, 26).

Про освіту: Закон України: станом на 05.09.2017: офіц. вид. / Верховна Рада України. Київ: Парламент. вид-во, 2017. 67 с. (Серія «Закони України»). (2020, січень, 02).

Про вищу освіту: Закон України: станом на 01.07.2014: офіц. вид. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37–38. (2019, січень, 02).

Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12.01.2012 № 4312-VI. (2020, травень, 17).

Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 № 13-р. (2019, грудень, 01).

Положення про професійне навчання працівників на виробництві: затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України,

Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151. (2019, січень, 19).

Про утворення робочої групи з розроблення проекту Закону України «Про освіту дорослих»: наказ МОН України від 12.01.2018 № 30.

МОН розпочинає роботу над Законом «Про освіту дорослих».

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: новини. (2019, жовтень, 13).

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». (2019, грудень, 10)

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Категорія: Курси (2018, січень 17).

Інститут адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка». https://lpnu.ua/dpo. (2020, січень, 15).

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». (2018, січень 15).

Спеціальності та спеціалізації Інституту адміністрування та післядипломної освіти. (2020, листопад, 16).

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Підвищення кваліфікації для енергетиків. (2019, жовтень 19).

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Підвищення кваліфікації для всіх. (2019, листопад 18)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського. (2019, листопад, 18).

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Підвищення кваліфікації. (2019, листопад, 23).

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Соціальна адаптація військовослужбовців. (2019, січень, 27).

Поддубей О. В. (2021). Професійна підготовка дорослих у технічних університетах Італійської Республіки : дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук : 13.00.04. Кременчук,. 276 с.

Положення про умови прийому на навчання для здобуття другої вищої освіти до навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». (2020, грудень, 29).

Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 2021 році. (2020, грудень, 30).

Правила прийому на навчання до національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році. (2020, грудень, 28).

Деканат післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Курси підвищення кваліфікації деканату післядипломної освіти. (2021, вересень, 09).

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Навчання за ваучерами центру зайнятості (2019, січень 27).

References:

Pro osnovni napriamy rozvytku trudovogo potentsialu v Ukraini na period do 2010 roku: Ukaz Prezydenta Ucrainy vid 03.08.1999 № 958/99. Retrieved from http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1082.3297.0. [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy: stanom na 05.09.2017: ofits. vyd. / Verkhovna Rada Ukrainy. Kyiv: Parlament. vyd-vo, 2017. 67 s. (Seriia «Zakony Ukrainy»). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy: stanom na 01.07.2014: ofits. vyd. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2014. № 37–38. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. [in Ukrainian].

Pro profesiynyi rozvytok pratsivnykiv: Zakon Ukrainy vid 12.01.2012

№ 4312-VI. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4312-17. [in Ukrainian].

Pro zakhody shchodo spryiannia pidpryiemstvam v organizatsii professiynogo navchannia kadriv na vyrobnytstvi: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.01.2001 № 13-р. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/13-2001-р. [in Ukrainian].

Polozhennia pro professiyne navchannia pratsivnykiv na vyrobnytstvi: zatv. nakazom Ministerstva pratsi ta sotsialnoi polityky Ukrainy,

Ministersta ovsity і nauky Ukrainy vid 26.03.2001 № 127/151. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0315-01. [in Ukrainian].

Pro utvorennia robochoi grupy z rozroblennia proektu Zakonu Ukrainy «Pro osvitu doroslykh»: nakaz MON Ukrainy vid 12.01.2018 № 30. [in Ukrainian].

MON rozpochynae robotu nad Zakonom «Pro osvitu doroslykh».

Ofitsiynyi sayt Ministerstva osvity і nauky Ukrainy: novyny. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-09-14-mon-rozpochinae-robotu-nad-zakonom-«pro-osvitu-doroslix». [in Ukrainian].

Navchalno-metodychnyi kompleks «Instytut pisliadyplomnoi osvity» Natsionalnogo technichnogo universytetu Ukrainy «Kyivskyi politechnichnyi instytut im. Igoria Sikorskogo». Retrieved from http://ipo.kpi.ua/druga-vishha/. [in Ukrainian].

Mizhgalusevyi instytut pisliadyplomnoi osvity Natsionalnogo technichnogo universytetu «Kharkivskyi politechnichnyi instytut». Kategoriia: Kursy Retrieved from http://www.mipk.kharkiv.edu/?cat=3. [in Ukrainian].

Instytut administruvannia ta pisliadyplomnoi osvity Natsionalnogo universytetu «Lvivska politechnika». Retrieved from https://lpnu.ua/dpo. [in Ukrainian].

Mizhgalusevyi instytut pisliadyplomnoi osvity Natsionalnogo technichnogo universytetu «Kharkivskyi politechnichnyi instytut». Retrieved from http://www.mipk.kharkiv.edu/. [in Ukrainian].

Spetsialnosti ta spetsializatsii instytutu administruvannia ta pisliadyplomnoi osvity. Retrieved from https://lpnu.ua/iapo/spetsialnosti-ta-spetsializatsii-instytutu. [in Ukrainian].

Natsionalnyi technichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politechnichnyi instytut im. Igoria Sikorskogo». Pidvyshchennia kvalifikatsii dlia energetikiv. Retrieved from http://ipo.kpi.ua/povyshenie_kvalif/pidv-kvalifik-energetikiv/. [in Ukrainian].

Natsionalnyi technichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politechnichnyi instytut im. Igoria Sikorskogo». Pidvyshchennia kvalifikatsii dlia vsikh. Retrieved from http://ipo.kpi.ua/povyshenie_kvalif/pidvishhennya-kvalifik-vsi/. [in Ukrainian].

Natsionalnyi technichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politechnichnyi instytut im. Igoria Sikorskogo». Pidvyshchennia kvalifikatsii spivrobitnykiv KPI im. Igoria Sikorskogo. Retrieved from http://ipo.kpi.ua/povyshenie_kvalif/pidvish-kvalif-spivrob-kpi-108/. [in Ukrainian].

Navchalno-metodychnyi kompleks «Instytut pisliadyplomnoi osvity» Natsionalnogo technichnogo universytetu Ukrainy «Kyivskyi politechnichnyi instytut im. Igoria Sikorskogo». Pidvyshchennia kvalifikatsii. Retrieved from http://ipo.kpi.ua/povyshenie_kvalif/. [in Ukrainian].

Mizhgalusevyi instytut pisliadyplomnoi osvity Natsionalnogo technichnogo universytetu «Kharkivskyi politechnichnyi instytut». Sotsialna adaptatsiia viyskovosluzhbovtsiv. Retrieved from http://www.mipk.kharkiv.edu/?page_id=227. [in Ukrainian].

Poddubei O. V. (2021). Professiyna pidgotovka doroslykh u tekhnichnykh universytetakh Italiyskoyi Respubliky: : dys. na zdobuttia nauk. stupeniu kand. ped. nauk : 13.00.04. Kremenchuk,. 276 c. [in Ukrainian].

Polozhennia pro umovy pryiyomy na navchannia dlia zdobuttia drugoi vyshchoi osvity do navchalno-metodychnyi kompleks «Instytut pisliadyplomnoi osvity» Natsionalnogo technichnogo universytetu Ukrainy «Kyivskyi politechnichnyi instytut im. Igoria Sikorskogo». Retrieved from http://ipo.kpi.ua/wp-content/uploads /2021/04/Положення_про_набір_ДРУГА_21-22.p. [in Ukrainian].

Pravyla pryiyomy do Natsionalnogo technichnogo universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» u 2021 rotsi. Retrieved from http://vstup.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/06/pravyla-pryiomu-ntu-khpi-u-2021-r.pdf. [in Ukrainian].

Pravyla pryiyomy do Natsionalnogo universytetu «Lvivska politekhnica» u 2021 rotsi. Retrieved from https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/7/1/paragraphs/339/pravilapriyomu2021.pdf [in Ukrainian].

Dekanat pisliadyplomnoi osvity Natsionalnogo universytetu «Lvivska politechnika». Kursy pidvyshchennia kvalifikatsii dekanatu pisliadyplomnoi osvity. Retrieved from https://lpnu.ua/dpo/kursy-pidvyshchennia-kvalifikatsii. [in Ukrainian].

Mizhgalusevyi instytut pisliadyplomnoi osvity Natsionalnogo technichnogo universytetu «Kharkivskyi politechnichnyi instytut». Navchannia za vaucheramy tsentru zayniatosti. Retrieved from http://www.mipk.kharkiv.edu/?page_id=109. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.2(82)2022.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org