РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВУМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

С. Л. Яковенко, Ю. В. Минич, Ю. В. Минич

Анотація


Трансформація професійних компетенцій у процесі становлення та розвитку цифрової економіки нерозривно пов'язані з майбутньої конфігурацією самої професії. Ситуація ускладнюється, коли перспективи професії виглядають невизначено у світлі суперечливих прогнозів та відсутності комплексних системних рішень у цій галузі. Мета дослідження - намітити напрями розвитку компетенцій у кожній сфері бухгалтерського обліку: теорії, практиці та методології. Для дослідження перспектив бухгалтерської професії з позиції релевантних параметрів цифрової економіки використано методологію епістемології та філософії науки, концепцію економічної теорії, положення політекономії. Основним результатом є концепція зростання ринкової цінності компетенцій у галузі бухгалтерського обліку під впливом широкого застосування цифрових технологій. Такий висновок ґрунтується на таких висновках: на національному та міжнародному рівні отримує закріплення дескриптивна методологія, внаслідок чого підвищується значення професійного судження; цифрові технології знижують частку рутинної праці та стимулюють розвиток креативних форм бухгалтерської діяльності, що тягне за собою підвищення компетентності у професійному судженні; розвиток компетенцій поширюється на всю неокласичну тріаду наукової організації, набуваючи форм нового знання в теоретичній сфері, цифрових навичок у практиці, уміння оперативної реорганізації облікового процесу у сфері методології. Запропонований системний підхід знімає невизначеність та відкриває перспективи бухгалтерського обліку, дозволяє намітити напрями підготовки профільних фахівців у галузі ментального відображення цифрової економіки, сприяє підвищенню престижу бухгалтерської професії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кузьмінський Ю.А. (2006). Що таке система бухгалтерського обліку? Бухгалтерський облік і аудит,6, 8–11.

Бутинець Ф.Ф. (2003). Теорія бухгалтерського обліку: підручник.Житомир: Рута, 444.

Соколов Я.В. (2000). Основы теории бухгалтерского учета.М.: Финансы и статистика, 496.

Шигун М.М. (2010). Розвиток теорії та методології моделювання системи бухгалтерського обліку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».Київ. 36.

Горбенко В.Т., ЛозаГ.І., Мікульонок І.О. (2008). Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення. Київ. 48.

Бородкін О.C. (2001). Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація. Бухгалтерський облік і аудит, 2,45–53.

References:

Kuzminsky Y.A. (2006).Shcho take systema bukhhalterskoho obliku?What is an accounting system? Accounting and auditing. no.6, 8–11.(in Ukrainian).

Butynets F.F. (2003). Teoriia bukhhalterskoho obliku: pidruchnyk.Accounting theory: a textbook. Zhytomyr: Ruta.(in Ukrainian).

Sokolov Ya.V. (2000). Osnovy teoryy bukhhalterskoho ucheta.Fundamentals of accounting theory. M.: Finance and Statistics. 496. (in Russian).

Shigun M.M. (2010). Rozvytok teorii ta metodolohii modeliuvannia systemy bukhhalterskoho obliku: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora ekon. nauk: spets. 08.00.09 «Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi diialnosti)».Development of the theory and methodology of modeling the accounting system: author's ref. dis. for science. degree of Doctor of Economics. Science: special. 08.00.09 "Accounting, analysis and audit (by type of economic activity)".Kyiv.(in Ukrainian).

Gorbenko V.T., Loza G.I., Mikulyonok I.O. (2008). Polozhenniapropidhotovkunavchalnykhvydantaelektronnykhzasobivnavchalnohopryznachennia. Regulations on the preparation of educational publications and electronic teaching aids.Kyiv.(in Ukrainian).

Borodkin O.C. (2001).Vnutrishnohospodarskyi (upravlinskyi) oblik: kontseptsiia i orhanizatsiia.Internal (management) accounting: concept and organization. Accounting and auditing. no 2. 45–53.(in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.2(82)2022.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org