КЛАСИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

І. В. Кириченко, М. Г. Шленьова

Анотація


Стаття присвячена класичним ефективним підходам до тайм-менеджменту, які є найбільш затребуваними у сучасній трудовій діяльності. Зокрема розглядаються наступні з них: матриця Ейзенхауера, тайм-менеджмент Бодо Шефера, результативний тайм-менеджмент Брайана Трейсі. Аналізується поняття прокрастинації та надаються поради щодо її запобіганню. Зроблено висновок про те, що позитивний погляд на робочий процес, адекватний розподіл робочого часу та використання ефективних методик для пришвидшення виконання поставлених завдань, зробить Вас максимально продуктивним та успішним у вашій діяльності.

Ключові слова: тайм-менеджмент, прокрастинація; квадрант; матриця; ефективність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Буняк, Н.М. (2018) Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства, Економіка і суспільство, 14, 28-29.

Гаврись, О.М. (2016) Тайм-менеджмент на підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 177, 29-35.

Гений А. (2016) Высокоэффективный тайм-менеджмент по Матрице Эйзенхауэра, Издательство: АСТ, 320 с.

Іваницька, С.Б., Галайда Т.О., Толочій, Р.М. (2018) Впровадження європейських методик тайм-менеджменту в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки, 21, 288-292.

Котляр, Л.І. (2020) Тайм-менеджмент як засіб зниження прокрастинації у професійній діяльності державних службовців. Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління», 31(70), 1, 31-36.

Крукевич, Н.М. (2014) Проблеми становлення поняття тайм-менеджмент. Торгівля, комерція, підприємництво, 17, 119-122.

Причепа, І.В., Соломонюк, І.Л., Лесько, Т.В. (2018) Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов. Ефективна економіка, 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.104

Хитра, О. В. (2019) Ефективний тайм-менеджмент як невід’ємний складник системи управління персоналом підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 26, 2, 101-110.

Шленёва, М. Г. (2017) Place of the grammar tasks in system of study Ukrainian as foreign language. Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: матеріали міжнар. наук.-практ. семінару. Харків : ХНУБА, 333-335.

Schaefer B. (2013) The Art of Time Management. AB Publishing.

Steel, P. (2010) The Procrastination Equation: How to Stop Putting Things Off and Start Getting Stuff Done. HarperCollins e-books.

Tracy B. (2016) Time Management. Alpina Publisher.

References:

Buniak, N.M. (2018) Taim-menedzhment iak іnstrument pіdvishhennja efektivnostі dіjal'nostі pіdpriemstva, [Time Management as a Tool for Improving Enterprise Efficiency], Ekonomіka і suspіl'stvo [Economics and Society], 14, 28-29. [in Ukrainian].

Gavris, O.M. (2016) Taim-menedzhment na pіdpriemstv [Time management in enterprises]. Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu sіl's'kogo gospodarstva іmenі Petra Vasilenka [Bulletin of the Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture], 177, 29-35. [in Ukrainian].

Genius A. (2016) Highly Effective Time Management on the Eisenhower Matrix, Publisher: AST [in Russian].

Ivanytska, S.B., Galaida T.O., Tolochiy R.M. (2018) Vprovadzhennja evropeis'kih metodik taim-menedzhmentu v Ukrainі. [Implementation of European methods of time management in Ukraine]. Global'nі ta nacіonal'nі problemi ekonomіki [Global and National Economic Problems], 21, 288-292. [in Ukrainian].

Khytra, O.V. (2019) Efektivnyi taim-menedzhment jiak nevіd’emnyi skladnik sistemi upravlіnnia personalom pіdpriemstva [Effective time management as an integral part of the personnel management system of the enterprise]. Naukovij vіsnik Uzhgorods'kogo nacіonal'nogo unіversitetu: serіja: Mіzhnarodnі ekonomіchnі vіdnosini ta svіtove gospodarstvo [Scientific Bulletin of Uzhgorod National University: Series: International Economic Relations and World Economy], 26, 2, 101-110. [in Ukrainian].

Kotlyar, L.I. (2020) Taim-menedzhment iak zasіb znizhennja prokrastinacії u profesіjnіj dіjal'nostі derzhavnih sluzhbovcіv [Time management as a means of reducing procrastination in the professional activities of civil servants]. Naukovij zhurnal «Vchenі zapiski Tavrіjs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V.І.Vernads'kogo. Serіja: Derzhavne upravlіnnja» [Scientific journal "Scientific notes of Vernadsky Taurida National University. Series: Public Administration"], 31 (70), 1, 31-36. [in Ukrainian].

Krukevich, N.M. (2014) Problemi stanovlennja poniattia taim-menedzhment. [Problems of formation of the concept of time management]. Torgіvlia, komercіia, pіdpriemnictvo [Trade, Commerce, Entrepreneurship], 17, 119-122. [in Ukrainian].

Prychepa, I.V., Solomonyuk, I.L., Lesko, T.V. (2018) Taim-menedzhment iak dіevyi іnstrument efektivnogo vikoristannia chasu uspіshnogo menedzhera za suchasnih umov [Time management as an effective tool for effective use of time of a successful manager in modern conditions]. Efektivna ekonomіka [Effective Economy], 12. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.104 [in Ukrainian].

Schaefer B. (2013) The Art of Time Management. AB Publishing.

Shlenova, M. G. (2017) Place of the grammar tasks in system of study Ukrainian as foreign language. Іnnovacії ta tradicії u movnіj pіdgotovcі studentіv: materіali mіzhnar. nauk.-prakt. semіnaru [Innovations and traditions in the language training of students: international materials. scientific-practical seminar]. Kharkіv: KhNUBA, 333-335. [in Ukrainian].

Steel, P. (2010) The Procrastination Equation: How to Stop Putting Things Off and Start Getting Stuff Done. HarperCollins e-books.

Tracy B. (2016) Time Management. Alpina Publisher.
DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.1(81)2022.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org