ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ

О. В. Москаленко

Анотація


В статті розглянуто поняття «психологічна зрілість особистості» та  висвітлено провідні підходи до розуміння даного феномену, його структурних елементів та їх показників. Визначено, що психологічна зрілість є багатокомпонентним конструктом, що виявляється на різних рівнях взаємодії особистості та складається з соціально-психологічних та індивідуально-особистісних характеристик. Психологічна зрілість виражається через зрілість особистісну, соціальна, емоційну та інтелектуальну. Рівень розвитку зазначених елементів виявляється через ряд показників, таких як прагнення особистості до самоактуалізації, особливості процесу формування Я-концепції та рельєфність «Я» - ядра особистості, сформованість ціннісної ієрархії та смисложиттєвих орієнтацій, особливості ставлення та взаємодії з соціальним оточенням тощо.

Ключові слова: психологічна зрілість особистості, самоактуалізація, розвиток особистості, «Я»-концепція, соціальна зрілість, емоційна зрілість, особистісна зрілість, інтелектуальна зрілість, критерії психологічної зрілості.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова К.А., Березина Т.Н. (2001) Время личности и время жизни. СПб, Алетейя, 304 с.

Антонова, Н., Рибачук, Л. (2019). Психологічна зрілість як основа готовності до професійної діяльності психолога // Проблеми сучасної психології, (7). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-7.%p

Анциферова Л. И. (1981) К психологи личности как развивающейся системе. Психология формирования и развития личности. Под. ред. Л.И.Анциферовой, М., С.3-33.

Балык А. С., Цыбуленко О. П. (2016) Психологическая зрелость личности: теоретические концепции и подходы. Общество: социология, психология, педагогика. № 12. С.124–125.

Журавлев А.Л. (2007) Социально-психологическая зрелость: обоснование понятия. Психологический журнал. 2007. № 2. С. 44-54

Кочарян О. С., Півень М. А. Емоційна зрілість особистості: дослідження феномену. Збірник наукових праць. Психологічні науки. Том 2. Випуск 9. С. 140- 144. file:///C:/Users/Note/AppData/Local/Temp/Nvmdups_2012_2_9_29.pdf

Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія особистості. К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2007. 296 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2014. 352с.

Олпорт Г. Становление личности: избранные труды. М.: Смысл, 2002. 462 с.

Психология развития и возрастная психология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата (2018) 2-е изд., испр. Москва : Издательство Юрайт, 413 с. URL:https://studme.org/191182/psihologiya/psihologiya_razvitiya_i_vozrastnaya_psihologiya (дата звернення: 13.05.2021).

Реан А.А. (2000) Акмеология личности // Психологический журнал, Т. 21, № 3. С. 88–95.

Сухобская Г.С. (2004) Понятие "зрелость социально-психологического развития человека" в контексте андрагогики. Психология обучения. № 4. С. 17-20

Штепа О. (2005) Феномен особистісної зрілості. Соціальна психологія. №1, С.62-77.

Штепа О.С. (2004) Пропріум зрілої особистості. Практична психологія та соціальна робота, № 2. С. 26–35.

Соціальна зрілість і соціальний інфантилізм особистості в соціонічному аспекті. Редим доступу: http://socionics.lite-web.net/.

References:

Abulhanova K.A., Berezina T.N. (2001) Vremya lichnosti i vremya zhizni. SPb, Aleteyya, 304. [in Russian].

Antonova, N., Rybachuk, L. (2019). Psykholohichna zrilist yak osnova hotovnosti do profesiinoi diialnosti psykholoha // Problemy suchasnoi psykholohii, (7). Retrieved from: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-7.%p [in Ukrainian].

Antsiferova L. I. (1981) K psihologi lichnosti kak razvivayuscheysya sisteme. Psihologiya formirovaniya i razvitiya lichnosti, M., 3-33. [in Russian].

Balyik A. S., Tsyibulenko O. P. (2016) Psihologicheskaya zrelost lichnosti: teoreticheskie kontseptsii i podhodyi. Obschestvo: sotsiologiya, psihologiya, pedagogika. 12, 124–125. [in Russian].

Zhuravlev A.L. (2007) Sotsialno-psihologicheskaya zrelost: obosnovanie ponyatiya. Psihologicheskiy zhurnal. 2, 44-54. [in Russian].

Kocharian O. S., Piven M. A. (2012) Emotsiina zrilist osobystosti: doslidzhennia fenomenu . Zbirnyk naukovykh prats. Psykholohichni nauky. T. 2, no 9, 140- 144. Retrieved from: file:///C:/Users/Note/AppData/Local/Temp/Nvmdups_2012_2_9_29.pdf [in Ukrainian].

Maksymenko S.D., Maksymenko K.S., Papucha M.V. (2007) Psykholohiia osobystosti. K. TOV “KMM”, 296. [in Ukrainian].

Maslou A. (2014) Motivatsiya i lichnost. SPb., 352 [in Russian].

Olport G. (2002) Stanovlenie lichnosti: izbrannyie trudyi. M.: Smyisl, 462 [in Russian].

Psihologiya razvitiya i vozrastnaya psihologiya: uchebnik i praktikum dlya prikladnogo bakalavriata (2018) 2-e izd., Moskva, Izdatelstvo Yurayt, 413 [in Russian]. Retrieved from: https://studme.org/191182/psihologiya/psihologiya_razvitiya_i_vozrastnaya_psihologiya

Rean A.A. (2000) Akmeologiya lichnosti. Psihologicheskiy zhurnal, t. 21, 3, 88–95 [in Russian].

Suhobskaya G.S. (2004) Ponyatie "zrelost sotsialno-psihologicheskogo razvitiya cheloveka" v kontekste andragogiki. Psihologiya obucheniya. 4, 17-20 [in Russian].

Shtepa O. (2005) Fenomen osobystisnoi zrilosti. Sotsialna psykholohiia. 1, 62-77. [in Ukrainian].

Shtepa O. (2004) Proprium zriloi osobystosti. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota, 2, 26–35. [in Ukrainian].

Sotsialna zrilist i sotsialnyi infantylizm osobystosti v sotsionichnomu aspekti. Retrieved from: http://socionics.lite-web.net/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org