АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Д. О. Чудіна, Т. С. Дронова

Анотація


Наведено коротку характеристику досліджуваного підприємства, основний вид діяльності. Проаналізовано товарний асортимент підприємства, цінову політику, існуючу маркетингову стратегію просування товару на ринок, основні методи просування. Досліджено динаміку обсягів продажу продукції підприємства. Виявлено рівень каналу збуту. Здійснено аналіз посередників. Вивчено географічне охоплення методів просування товару. Виявлено недоліки в існуючих методах просування. Предметом дослідження є комплекс теоретичних і практичних аспектів стратегії просування товару підприємства на ринок. Мета – аналіз існуючої стратегії просування продукції підприємства. В процесі дослідження було використано методи аналізу рядів динаміки, порівняння, графічний метод. В результаті проведеного дослідження були отримані результати щодо існуючої в даний час стратегії просування товару підприємства. Отримані дані можна використовувати в діяльності досліджуваного об’єкту господарювання. Висновок: підприємство використовує стратегію «проштовхування».

Ключові слова: товарний асортимент, просування, стратегія «проштовхування», посередники, стратегія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Первинні документ ТОВ «Царичанський завод мінводи»

Войчак А. В. (2009). Дослідження сучасних концепцій маркетингу та маркетингового менеджменту. Київ, КНЕУ

Kоtler Philip (1984). Marketing Essentials. USA: Prentice-Hall

Окландер М.А. (2019). Поведінка споживача. Київ: ЦУЛ

Пруднікова Н. В. (2016). Маркетингова стратегія просування продукції. Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління: матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів (4 листопада 2016 р., Київ). – С. 24.

References:

Primary document of LLC "Tsarychansky plant of the Ministry of Water Resources"

Voichak A. V. (2009). Doslidzhennia suchasnykh kontseptsii marketynhu ta marketynhovoho menedzhmentu. [Research of modern concepts of marketing and marketing management]. Kyiv, KNEU. [in Ukrainian].

Kоtler Philip (1984). Marketing Essentials. USA: Prentice-Hall [in English]

Oklander M.A. (2019). Povedinka spozhyvacha [Consumer behavior]. Kyiv: TsUL. [in Ukrainian].

Prudnikova N. V. (2016). Marketynhova stratehiia prosuvannia produktsii [Marketing strategy of product promotion]. Aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku marketynhovoho upravlinnia: materialy IV Vseukrainskoi naukovoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv «» (4 lystopada 2016 r., Kyiv). – S. 24. [Current problems and prospects for the development of marketing management: materials of the All-Ukrainian scientific conference of young scientists and students (November 4, 2016, Kyiv) ]. - P. 24. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org