КОЛЕКЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ПРОФЕСІЙНИХ МАЙСТРІВ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ

С. О. Вольська, Н. В. Рублевська

Анотація


У статті висвітлюється творча діяльність тернопільських митців професійної кераміки для інтер’єру у колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Значного піднесення художня кераміка краю набула в 1970-1990-х роках.  У цей час в Україні традиції народного мистецтва тісно перепліталися з новаторськими підходами у вирішенні естетичних потреб населення. Розгортання діяльності художників-випускників Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва сприяло розвитку професійної кераміки. Важливим чинником для реалізації їх творчості стала ресурсна та технологічна база Тернопільського фарфорового заводу. У нашій розвідці розглядаються декоративні твори інтер’єрного призначення: вази, декоративні тарелі, плакетки, пластика малих форм, архітектурні пано. Підбірка робіт у колекції музею висвітлює творчий доробок Віталія Колісника, зокрема вази, тарелі, скульптурну пластику. Колекція містить мистецькі твори Євгена Овчарика: портрет Т. Шевченка на фарфоровій тарелі та архітектурні пано, серію портретів гетьманів Лесі Томків, декоративні тарелі та плакетки  Ольги Рибун.

Ключові слова: художня кераміка, кераміка для інтер’єру, декоративні вази, декоративні тарелі, плакетки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вольська С. О. (2010). Тернопільський фарфоровий завод: історико-мистецтвознавчий аналіз. Збірник наукових праць Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків: ХДАДМ. Випуск № 1. С. 123 -126.

Вольська С.О. (2011). Художня кераміка Західного Поділля. Мистецтвознавство України: Зб. наук пр.-редк.: А. Бокотей (голова) та ін.; ІПСМ НАМ України. Львів : Афіша. Спецвип. С.154-163.

Жоголь Л.Е. (1986). Декоративное искусство в современном интерьере. К.: Будівельник. 200 с.

Завершинський Валерій. (2018). «Порцеляновий ренесанс» України. Порцеляна. №3. С.6-10.

Кара-Васильєва Т., Чегусова З. (2005). Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю». К.: Либідь. 280 с.

Осколки тернопільського фарфору. Урбаністика Тернополя. «https://www.facebook.com/f.urbanter/posts/1574579839278462/» (2018, березень, 18).

Рублевська Н. (2018). Виставкова діяльність Тернопільського обласного краєзнавчого музею: Збірник матеріалів ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (30-31 травня 2018 року) (Канада – Сербія – Азербайджан – Польща – Україна) зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. Монреаль: СPM «ASF». С.23-24.

References:

Volska S. O. (2010). Ternopilskyi farforovyi zavod: istoryko-mystetstvoznavchyi analiz. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Kharkiv: KhDADM. Vypusk № 1. S. 123 -126.

Volska S.O. (2011). Khudozhnia keramika Zakhidnoho Podillia. Mystetstvoznavstvo Ukrainy: Zb. nauk pr.-redk.: A. Bokotei (holova) ta in.; IPSM NAM Ukrainy. Lviv: Afisha. Spetsvyp. S.154-163.

Zhohol L.E. (1986). Dekoratyvnoe yskusstvo v sovremennom ynterere. K.: Budivelnyk. 200 s.

Zavershynskyi Valerii. (2018). «Portselianovyi renesans» Ukrainy. Portseliana. №3. S.6-10.

Kara-Vasylieva T., Chehusova Z. (2005). Dekoratyvne mystetstvo Ukrainy KhKh stolittia. U poshukakh «velykoho styliu». K.: Lybid. 280 s.

Oskolky ternopilskoho farforu. Urbanistyka Ternopolia. «https://www.facebook.com/f.urbanter/posts/1574579839278462/» (2018, 03, 18).

Rublevska N. (2018). Vystavkova diialnist Ternopilskoho oblasnoho kraieznavchoho muzeiu: Zbirnyk materialiv KhVI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Aktualni pytannia, problemy ta perspektyvy rozvytku humanitarnoho znannia u suchasnomu informatsiinomu prostori: natsionalnyi ta internatsionalnyi aspekty» (30-31 travnia 2018 roku) (Kanada – Serbiia – Azerbaidzhan – Polshcha – Ukraina) zb. naukovykh prats / za zah. red. d.filos.n. Zhurby M.A. Monreal: SPM «ASF». S.23-24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org