ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КІБЕРБЕЗПЕКА» В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ВИКЛАДАЧАМИ

О. О. Самойленко

Анотація


У статті представлене дослідження стану системи контролю навчальної діяльності здобувачів вищої освіти спеціальності «Кібербезпека» в мережі Інтернет викладачами. Охарактеризовано питання щодо здійснення контролю викладачем навчальної діяльності здобувачів вищої освіти спеціальності «Кібербезпека» в мережі Інтернет викладачем в напрямку систематичного контролю відвідування навчального сайту, де він є автором навчального контенту, надання порад та рекомендацій он-лайн, перевірка вихідного балу за виконане завдання, здійснення контролю навчальної діяльності в мережі Інтернет.. Метою роботи є оприлюднення результатів дослідження, яке проводилось протягом трьох навчальних семестрів. До методів проведеної роботи є метод інтерв’ювання та анкетування. Сферою застосування результатів є розробки технологій контролю підготовки фахівців з кібербезпеки, з боку викладача, які потребують використання електронного контенту в контексті освітніх середовищ.


Повний текст:

PDF

Посилання


Баранов, О. А. (2014). Про тлумачення та визначення поняття «кібербезпека». Правова інформатика(2 (42)), 54‐62.

Бацуровська, І. В. (2014). Застосування дистанційних курсів у вищій школі. Проблеми освіти: наук.-метод. зб., 107–110.

Гуцан, Т. Г. (21 04 2018 p.). Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів економіки до профільного навчання старшокласників. Отримано 09 04 2019 p. з http://intkonf.org/gutsan-tg-pedagogichni-umovi-formuvannya-gotovnosti-maybutnih-vchiteliv-ekonomiki-do-profilnogo-navchannya-starshoklasnikiv/

Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки. (2019). Спеціальність "Кібербезпека" ОС "бакалавр". Київ.

Кашина, Г. С. (2017). Організація дистанційного навчання в післядипломній освіті вчителів. Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Збірка наукових праць, Випуск 16, сс. 416-427. Київ.

Кібербезпека як важлива складова всієї системи захисту держави. (2018). Міністерство оборони України: https://www.mil.gov.ua/ukbs/kiberbezpeka-yak-vazhliva-skladova-vsiei-sistemi-zahistu-derzhavi.html (2020, травень, 18)

Освітня програма зі спеціальності 125 «Кібербезпека». (2019). http://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/02/125_%D0%91I%D0%9A%D0%A1_%D0%9C%D0%90%D0%93.pdf (2020, лютий, 14)

Самойленко, О. М., & Бацуровська, І. В. (Ред.). (2018). Модернізація технології навчання в умовах реформи університетської освіти: колективна монографія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС.

Ткаченко, О. О., & Ткаченко, К. О. (2016). Кіберпростір і кібербезпека: проблеми, перспективи, технології. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфер(1), 75-86.

References:

Baranov, O. A. (2014). Pro tlumachennia ta vyznachennia poniattia «kiberbezpeka». Pravova informatyka(2 (42)), 54‐62.

Batsurovska, I. V. (2014). Zastosuvannia dystantsiinykh kursiv u vyshchii shkoli. Problemy osvity: nauk.-metod. zb., 107–110.

Hutsan, T. H. (21 04 2018 p.). Pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti maibutnikh vchyteliv ekonomiky do profilnoho navchannia starshoklasnykiv. Otrymano 09 04 2019 p. z http://intkonf.org/gutsan-tg-pedagogichni-umovi-formuvannya-gotovnosti-maybutnih-vchiteliv-ekonomiki-do-profilnogo-navchannya-starshoklasnikiv/

Kafedra inzhenerii prohramnoho zabezpechennia ta kiberbezpeky. (2019). Spetsialnist "Kiberbezpeka" OS "bakalavr". Kyiv.

Kashyna, H. S. (2017). Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia v pisliadyplomnii osviti vchyteliv. Molod v umovakh novoi sotsialnoi perspektyvy: Zbirka naukovykh prats, Vypusk 16, ss. 416-427. Kyiv.

Kiberbezpeka yak vazhlyva skladova vsiiei systemy zakhystu derzhavy. (2018). Ministerstvo oborony Ukrainy: https://www.mil.gov.ua/ukbs/kiberbezpeka-yak-vazhliva-skladova-vsiei-sistemi-zahistu-derzhavi.html (2020, traven, 18)

Osvitnia prohrama zi spetsialnosti 125 «Kiberbezpeka». (2019). http://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/02/125_%D0%91I%D0%9A%D0%A1_%D0%9C%D0%90%D0%93.pdf (2020, liutyi, 14)

Samoilenko, O. M., & Batsurovska, I. V. (Red.). (2018). Modernizatsiia tekhnolohii navchannia v umovakh reformy universytetskoi osvity: kolektyvna monohrafiia. Kherson: OLDI-PLIuS.

Tkachenko, O. O., & Tkachenko, K. O. (2016). Kiberprostir i kiberbezpeka: problemy, perspektyvy, tekhnolohii. Tsyfrova platforma: informatsiini tekhnolohii v sotsiokulturnii sfer(1), 75-86.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org