ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО ТУРИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

О. Б. Гуляк

Анотація


У статті з’ясовується сутність основних підходів до професійно орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх фахівців туристичної галузі з точки зору формування та розвитку фахових компетенцій, які забезпечують компетентність в ефективному професійному спілкуванні, готовність  та здатність до міжкультурної взаємодії, професійної та особистісної самореалізації.  Метою  даного дослідження є актуалізувати найбільш дієві підходи до навчання іноземної мови за професійним спрямуванням студентів туристичних  спеціальностей та узагальнити основні  закономірності щодо реалізації активізуючого та розвиваючого потенціалу іноземної мови в процесі її вивчення. Аналітико-синтетичний метод дослідження порушених питань через призму накопиченого досвіду організації професійно спрямованого навчання іноземних мов у ЗВО туристичного профілю зумовив з’ясування  цих питань у площині особистісно-професійного розвитку, інтегральним елементом якого є формуванням професійно значущих фахових компетенцій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Радевич-Винницький, Я. К. (2008). Етикет і культура спілкування. Київ: Т-во «Знання», КОО.

Вишневський, О. І. (2011). Методика навчання іноземних мов: навчальний посібник. Київ: Знання.

Ніколаєва, С. Ю., Шерстюк, О. М. (2002). Сучасні підходи до викладання іноземних мов. Іноземні мови, 1, 39-46.

Ніколаєва, С. Ю. (2010). Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу. Іноземні мови, 2, 11-17.

Бех, П. О. (2002). З позицій комунікативної орієнтації. Іноземні мови в навчальних закладах, 1-2, 34-40.

Пометун, О. І., Пироженко, Л. В. (2004). Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ: А.С.К.

Кузьмінський, А. І., Вовк О. І. (2011). Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу : навчально-методичний посібник. Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Сафонова, В. В. (1992). Социокультурный подход к обучению иностранному языку как специальности. (Дис. д-ра пед. наук). Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва.

Лозанов, Г. (1973). Суггестопедия при обучении иностранным языкам. Методы интенсивного обучения иностранным языкам : Сб. научн. тр. Вып. 1. 9-17. Москва.

Вознюк, Н. М. (2005). Етико-педагогічні основи формування особистості : навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури.

Слободчиков, В. И., Исаев, Е. И. (2000). Основы психологический антропологии. Психология развития человека: развитие субьективной реальности в онтогенезе: учеб. пособ. для вузов. Москва: Школьная пресса.

Кочерган, М. П. (2003). Загальне мовознавство: підручник. Київ: Видавничий центр «Академія».

Головешко, Б. Р. (2016). Мотиваційно-ціннісне спрямування майбутніх фахівців з менеджменту на успішну професійну діяльність. Науковий огляд, 22, 35- 43.

References:

Radevych-Vynnytskyi, Ya. K., (2008). Etyket i kultura spilkuvannia [Etiquette and communication culture]. Kyiv, Znannia. [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O. I. (2011). Metodyka navchannia inozemnykh mov: navchalnyi posibnyk [Methods of teaching foreign languages: a textbook]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].

Nikolajeva, S. Ju., Sherstjuk O. M. (2002). Suchasni pidkhody do vykladannja inozemnykh mov [Modern approaches to teaching foreign languages]. Inozemni movy [Foreign Languages], no. 1, 39-46. [in Ukrainian].

Nikolaeva, S. Yu. (2010). Tsili navchannia inozemnykh mov v aspekti kompetentnisnoho pidkhodu [Objectives of foreign language teaching in the aspect of competence approach]. Inozemni movy [Foreign languages], no.2, 11-17. [in Ukrainian].

Bekh, P. O. (2002). Z pozytsii komunikatyvnoi oriientatsii [From the standpoint of communicative orientation]. Inozemni movy v navchalnykh zakladakh [Foreign languages in educational institutions], no. 1-2, 34-40. [in Ukrainian].

Pometun, O. I., Pyrozhenko, L. V. (2004). Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid [Interactive learning technologies: theory, practice, experience]. Kyiv, A.S.K. [in Ukrainian].

Kuzminskyi, A. I., Vovk O. I. (2011). Metodyka navchannia anhliiskoi movy v aspekti komunikatyvno-kohnityvnoho pidkhodu: navchalno-metodychnyi posibnyk [Methods of teaching English in terms of communicative-cognitive approach: a textbook]. Cherkasy, Vydavnytstvo ChNU im. B. Khmelnytskoho. [in Ukrainian].

Safonova, V. V. (1992). Sociokul'turnyj podhod k obucheniju inostrannomu jazyku kak special'nosti [Socio-cultural approach to teaching a foreign language as a specialty]. (Dis. d-ra ped. nauk [doctoral dissertation in pedagogics]). Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M. V. Lomonosova [Moscow State University named after M.V. Lomonosov], Moscow. [in Russian].

Lozanov, G. (1973). Suggestopedija pri obuchenii inostrannym jazykam [Sugestopedy in teaching foreign languages]. Metody intensivnogo obuchenija inostrannym jazykam : Sb. nauchn. tr. [Methods of intensive training of foreign languages: col. of scientific papers], no. 1, 9-17. [in Russian].

Vozniuk, N. M. (2005). Etyko-pedahohichni osnovy formuvannia osobystosti: navchalnyi posibnyk [Ethical and pedagogical foundations of personality formation: a textbook]. Kyiv, Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian].

Slobodchikov, V. I., Isaev, E. I. (2000). Osnovy psihologicheskij antropologii. Psihologija razvitija cheloveka: razvitie sub'ektivnoj real'nosti v ontogeneze: ucheb. posob. dlja vuzov [Fundamentals of psychological anthropology. Psychology of human development: the development of subjective reality in ontogenesis: a textbook for universities]. Moscow, Shkol'naja pressa. [in Russian].

Kocherghan, M. P. (2003). Zaghaljne movoznavstvo: pidruchnyk [General Linguistics: a textbook]. Kyiv, Akademiia. [in Ukrainian].

Holoveshko, B. R. (2016). Motyvacijno-cinnisne sprjamuvannja majbutnikh fakhivciv z menedzhmentu na uspishnu profesijnu dijaljnistj [Motivational and value orientation of future management specialists to successful professional activity]. Scientific Review. 1(22), 35-43 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org