ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ НПП «СЛОВЕЧАНСЬКО-ОВРУЦЬКИЙ КРЯЖ» ЯК КАТАЛІЗАТОРА ДЛЯ РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ

У. Ю. Шинкаренко

Анотація


З огляду на те, що Житомирська область серед категорій природно-заповідного фонду немає жодного національного природного парку. У даній статті наведено відомості про потенційно можливу територію , на якій буде створено даний об’єкт.  Словечансько-Овруцький кряж, який зараз має статус лісового заказника місцевого значення на даний момент розглядається як територія з високою природо - охоронною та естетичною цінністю. У даній роботі наведено основні переваги при створенні НПП серед яких: розбудова туристичної інфраструктури, створення нових робочих місць, залучення туристів та грошових надходжень, однак ключовими серед них є можливість зменшення тіньової економіки, яка проявляється у незаконному видобутку мінеральної сировини, зменшення  деградації земель через  мінімізацію впливу від сільськогосподарських робіт. У результаті здійсненого дослідження було з’ясовано основну цінність даного об’єкту. Перш за все це збереження лісових масивів, які входять до Словечанського лісового господарства, Овруцького спеціалізованого лісового господарства, Овруцького лісового господарства та Словечанського лісгоспу АПК. По-друге, це можливість розвитку Овруцької, Олевської,  Народицької та Словечанської територіальних громад. Отже, створення нового НПП  площею 78 132,3 га підвищить природоохоронний статус Житомирського Полісся та в подальшому стане візитівкою краю.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бурлака, В.А., Хом’як, І.В. (2005). Трансформація екосистему Словечансько-Овруцького кряжу у розвитку сучасного господарства. Вісник ДАУ.-№2(15), 91-96.

Залізняк Л.Л., Томашевський А.П., Переверзєв С.В., Сорокун А.А., Хоптинець І.М. (2017). Верхньопалеолітична стоянка Желонь на Овруцькому кряжі. Магістеріум. Вип. 67: Археологічні студії, 11-18.

Корбут, Г.О. (2010). Геологічна будова Житомирщини. Житомир: Житомирський держ. педагогічний ін-т ім. І.Я. Франка,15-16.

Мокрицький, Г.П. (2007). Житомир: архіт.-краєзн. ілюстрований путівник-довідник . Житомир: Волинь, 224 с.

Національний парк допоможе зберегти унікальну природу Полісся. ˂ http://www.golos.com.ua/article/331953 (2020, червень,16).

Нестерчук І. К. (2011). Геоекологічний аналіз: концептуальні підходи, сталий розвиток. Житомир , ЖДТУ, 312с.

Овруцька міська рада. ˂ http://ovruch.in.ua/2020/03/11/turystychnyj-sezon-rozpochato-persha-ekskursiya-vidbulasya/ (2019, серпень, 27)

Костриця М.М., за наук. керівництвом і заг. ред. проф. Є.І. Ходаківського, проф. Ю.С. Цал-Цалка. (2006). Сільський туризм: теорія, методологія, практика (етноісторичний туристичний кластер «Древлянська земля»). Житомир, ЖДТУ, 196.

Ступень М. Г., В. Ю. Андрушенко. (2016). Територіальна привабливість природно-рекреаційних ресурсів Житомирщини. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. №17 (4). 94-97.

Хом’як І. В. (2016) Перспективи розвитку зеленого туризму в Овруцькому району. Секція № 4 моніторинг довкілля: матеріали XII Всеукраїнської наукової on-line конференції «Сучасні проблеми екології» (17 травня 2016 р., м. Житомир), 26-27.

Хом’як І. В., Онищук І. П. (2018). Поширення Polystichum aculeatum (L.) Roth. (Dryopteridaceae) на території Словечансько-Овруцького кряжу. Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. Т. 1. 48-51.

References:

Burlaka, V.A, Khomiak, I. V. (2005). Transformatsiia ekosystemu Slovechansko-Ovrutskoho kriazhu u rozvytku suchasnoho hospodarstva. Visnyk DAU.-№2(15), 91-96. [in Ukrainian].

Zalizniak L.L., Tomashevskyi A. P., Pereverziev S.V., Sorokun A.A., Khoptynets I.M.(2017). Verkhnopaleolitychna stoianka Zhelon na Ovrutskomu kriazhi. Mahisterium. Vyp. 67: Arkheolohichni studii, 11-18. [in Ukrainian].

Korbut, H.O. (2010). Heolohichna budova Zhytomyrshchyny. Zhytomyr: Zhytomyrskyi derzh. pedahohichnyi in-t im. I.Ia.Franka,15-16. [in Ukrainian].

Mokrytskyi, H.P. (2007). Zhytomyr: arkhit.-kraiezn. iliustrovanyi putivnyk-dovidnyk . Zhytomyr: Volyn, 224 s.[in Ukrainian].

Natsionalnyi park dopomozhe zberehty unikalnu pryrodu Polissia. [The national park will help preserve the unique nature of Polissya.] Retrieved from ˂ http://www.golos.com.ua/article/331953 [in Ukrainian]. (2020, June, 16).

Nesterchuk I.K. Geoecological analysis: conceptual approaches, sustainable development: monograph. I.K. Nesterchuk. Zhytomyr: Zhdtu, 2011. - 312 s. [in Ukrainian].

Овруцька міська рада [Ovruch City Council]. Retrieved from http://ovruch.in.ua/2020/03/11/turystychnyj-sezon-rozpochato-persha-ekskursiya-vidbulasya/ [in Ukrainian]. (2019, august, 27).

Kostrytsia M.M., za nauk. kerivnytstvom i zah. red. prof. Ye.I. Khodakivskoho, prof. Yu.S. Tsal-Tsalka. (2006). Silskyi turyzm: teoriia, metodolohiia, praktyka (etnoistorychnyi turystychnyi klaster «Drevlianska zemlia»). Zhytomyr, ZhDTU, 196.

Stupen M.H. Terytorialna pryvablyvist pryrodno-rekreatsiinykh resursiv Zhytomyrshchyny / M.H. Stupen, V.Yu. Andrushenko. // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2016. s. 94–97. [in Ukrainian].

Khomiak I.V. (2016) Perspektyvy rozvytku zelenoho turyzmu v Ovrutskomu raionu. Sektsiia № 4 monitorynh dovkillia: materialy XII Vseukrainskoi naukovoi on-line konferentsii «Suchasni problemy ekolohii» (17 may 2016, Zhytomyr), 26-27.[in Ukrainian].

Khomiak I.V., Onyshchuk I.P. (2018). Poshyrennia Polystichum aculeatum (L.) Roth. (Dryopteridaceae) na terytorii Slovechansko-Ovrutskoho kriazhu. Naukovi zapysky NaUKMA. Biolohiia ta ekolohiia. T. 1. 48-51. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org