ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ КОБЗАРСЬКО-ЛІРНИЦЬКИХ ШКІЛ

Г. Л. Вороніна, В. Г. Чуркіна

Анотація


У статті розглянуті актуальні питання формування ціннісних орієнтацій молоді на підґрунті етнопедагогіки. Актуалізована проблема пошуку ефективних шляхів плекання національної ідентичності в умовах Нової української школи. Наголошено, що скарбничкою в процесі залучення дітей до цінностей може стати система виховання в кобзарських братствах. Розкрито механізм цілеспрямованого формування естетичних ідеалів, культивування та передачі духовних цінностей наступним поколінням «панотців» кобзарських братств.

Ключеві слова: етнопедагогіка, ціннісні орієнтації, національна ідентичність, кобзарсько-лірницька школа, принцип культуро відповідності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція нової української школи. ˂http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/˃ (2020, квітень, 22).

Андрущенко, В. П., Горлач, М. І. [Ред.] Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник. Харків, ВМП «Рубікон». (1997).

Вороніна, Г. (2014). Підготовка педагогів до формування етичної культури школярів. Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. 1(77). Рівне, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Крист, Е. (1902). Кобзари и лирники Харьковской губернии . Харьков, Филолог. общества (т. ХІІІ).

Чуркіна, В. Г. (2004). Харківська кобзарська школа. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. праць. Харків, ХІДМ.

Чуркина, В. Г. (2009). Ценностный универсум традиционных музыкантов Слобожанщины. ІІІ Всероссийские (с междунар. уч.) научно-творческие «Маничкины чтения». Белгород, БГИКИ.

Ваврик, О. (2006). Кобзарські школи в Україні. Тернопіль, Збруч.

Герченко, В. А., Чорний, І. В, Кушнерук, В. І, Режко, В. А. Історія світової та української культури. Київ, Літера ЛТД, 2002.

Немов, Р. С. (1999). Психология. Общие основы психологи (кн.1, с. 654). Москва, Гуманит. изд. центр Владос.

References:

Коntseptsiia novoi ukrainskoi shkoly . ˂http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/˃ (2020, квітень, 22).

Аndrushchenko, V.P., Horach, M.I. [Red.] Sotsialna filosofiia. Korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kharkiv, BMP «Rubikon». (1997).

Voronina, H. (2014). Pidhotovka pedahohiv do formuvannia etychnoi kutury shkoliariv. Nova pedahohichna dumka: nаukovo-metodychnyi zhurnal. 1(77). Rivne, Rivnenskyi oblsnyi instytut pisliadyplomnoi osvity.

Кrist , Е. (1902). Коbzari і lirnіkі Kharkоvskoi gubernii. Kharkov . Filolog. obshchestv. (t. ХІІІ).

Churkina, V. H. (2004). Kharkivska kobzarska shkola. Тradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti: zv. nauk. prats. Kharkiv, KhIDM.

Churkina, V. G. (2009). Tsennostnyi universum traditsyonnykh muzykantov Slobozhanshchiny. ІІІ Vserossiiskiie (s меzhdunar. uch.) nauchno-tvorcheskiie «Маnichkiny chteniia».Belgorod, BGIKI.

Vavryk, О. (2006). Коbzarski shkoly v Ukraini. Теrnopil, Zbruch.

Herchenko, V. А., Chornyi, І. V, Кushneruk, V. І, Rezhko, V. А. Istoriia svitovoi ta ukrainskoi kultury. Кyiv, Litera LTD, 2002.

Nemov, R. S. (1999). Psikhologiia. Оbshchie osnovy psikhologii (кn.1, с. 654). Moskva, Gumanit. izd. tsentr Vldos.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org