ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

В. А. Євтушенко, Є. В. Андрущенко, Ф. А. Тахіров

Анотація


Систематизовано пріоритети стратегічного розвитку малих та середніх підприємств та роль експортної або імпортної стратегій. Обґрунтовано потребу малих та середніх підприємств у кредитуванні їх експансії на зовнішні ринки. Визначено поняття кредитування малого та середнього бізнесу, а також узагальнено його особливості. Систематизовано фактори, що обмежують на сучасному етапі доступ малих та середніх підприємств до кредитних ресурсів. Наведено пропозиції для банківських установ щодо посилення їх ролі у кредитуванні господарської діяльності малих та середніх підприємств, зокрема зовнішньоекономічної.

Ключові слова: малі та середні підприємства, кредитування, зовнішньоекономічна діяльність.


Повний текст:

PDF

Посилання


. Державна служба статистики України ˂http://www.ukrstat.gov.ua/˃ (2019, листопад, 29)

Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, 2017 (Кабінет Міністрів України) ˂https://www.kmu.gov.ua/npas/250167535˃ (2019, листопад, 29)

SME strategies for success: A global study that reveals the key drivers of success for SMEs in 2017 and beyond ˂https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/sme-strategies-for-success˃ (2019, November, 29)

Про схвалення Експортної стратегії України на 2017-2021 роки, 2017 (Кабінет Міністрів України) ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1017-2017-%D1%80˃ (2019, November, 29)

Донець, О. Б. (2016) Напрями активізації банківського кредитування малого і середнього бізнесу в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 3, 205–209.

Малахова, О. Л. (2016) Напрями активізації банківського кредитування суб’єктів підприємництва в Україні. Економічний аналіз, 2, 22-30.

Семенча, І.Є. (2017) Управління банківським кредитуванням малого та середнього бізнесу. Ефективна економіка, 10 ˂http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5793˃ (2019, November, 29)

Юхта, О. І. (2018) Банківське кредитування експортерів суб’єктів малого та середнього бізнесу. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки, 5, 94-101.

References:

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy ˂http://www.ukrstat.gov.ua/˃ (2019, lystopad, 29)

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini na period do 2020 roku, 2017 (Kabinet Ministriv Ukrainy) ˂https://www.kmu.gov.ua/npas/250167535˃ (2019, lystopad, 29)

SME strategies for success: A global study that reveals the key drivers of success for SMEs in 2017 and beyond ˂https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/sme-strategies-for-success˃ (2019, November, 29)

Pro skhvalennia Eksportnoi stratehii Ukrainy na 2017-2021 roky, 2017 (Kabinet Ministriv Ukrainy) ˂https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1017-2017-%D1%80˃ (2019, November, 29)

Donets, O. B. (2016) Napriamy aktyvizatsii bankivskoho kredytuvannia maloho i serednoho biznesu v Ukraini. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 3, 205–209.

Malakhova, O. L. (2016) Napriamy aktyvizatsii bankivskoho kredytuvannia sub’iektiv pidpryiemnytstva v Ukraini. Ekonomichnyi analiz, 2, 22-30.

Semencha, I.Ye. (2017) Upravlinnia bankivskym kredytuvanniam maloho ta serednoho biznesu. Efektyvna ekonomika, 10 ˂http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5793˃ (2019, November, 29)

Yukhta, O. I. (2018) Bankivske kredytuvannia eksporteriv sub’iektiv maloho ta serednoho biznesu. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriia: Ekonomichni nauky, 5, 94-101.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org