ПРАВОВІ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

П. О. Копиленко

Анотація


Досліджено специфікацію застосування правових стратегій у сфері захисту прав людини, які використовує держава як засіб досягнення політичних цілей. Проаналізовано у контексті теорії держави і права правові стратегії, спрямовані на захист прав і свобод особистості, стратегії оптимізації правового інструментарію у сфері захисту прав людини, окреслено державно-правові стратегії у сфері захисту прав і свобод індивідуума у конкретній правовій системі. Розглянуто питання правових стратегій захисту прав людини як надактуальну проблематику для України у період вибудовування правової держави.

Ключові слова: правові стратегії, специфікація правових стратегій, захист прав і свобод людини, правореалізація прав і свобод людини, сучасні правові системи у сфері захисту прав і свобод людини, форми і методологія реалізації правових стратегій у сфері захисту прав людини.

Kopylenko P. A., Legal strategies in the field of protection  of human rights / International University of Business and LawUkraine, Kherson

The specification of the application of legal strategies in the field of human rights protection, used by the state as a means of achieving political goals, has been studied. Legal strategies aimed at protecting individual rights and freedoms, strategies for optimizing legal instruments in the field of human rights are analyzed in the context of the theory of the state and law; state legal strategies are defined in the field of protecting citizens' rights and freedoms in a particular legal system. It is shown how the target orientation of legal strategies in the field of protection of human rights and the nature of transformations of legal systems are due to their implementation. The issues of legal strategies for the protection of human rights are considered as topical issues for Ukraine in the period of building a legal state.

Keywords: legal strategies, specification of legal strategies, protection of human rights and freedoms, law implementation of human rights and freedoms, modern legal systems in the field of protection of human rights and freedoms, forms and methodology for implementing legal strategies in the field of human rights protection.


Повний текст:

PDF

Посилання


Загальна декларація прав людини (рос./укр.) № 995_015. Поточна редакція. Прийняття від 10.12.1948. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua¬/laws/show/995_015

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine] [in Ukrainian]

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України № 68/2016. Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/682016-19805

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Редакція від 30.09.2016. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine] [in Ukrainian]

Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України; за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2008. 728 с.

References

Zahalna deklaratsiia prav liudyny (ros./ukr.) № 995_015. Potochna redaktsiia. Pryiniattia vid 10.12.1948. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua-/laws/show/995_015 [Universal Declaration of Human Rights] [in Ukrainian]

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod ratyfikovano Zakonom Ukrainy [The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has been ratified by the Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 [in Ukrainian]

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod ratyfikovano Zakonom Ukrainy [On promoting the development of civil society in Ukraine (2016)]: [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/682016-19805 [in Ukrainian]

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Information from the Verkhovna Rada of Ukraine (2016). 1996. № 30. Revision from 09.30.2016. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96v [in Ukrainian]

Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy: u 5 t. T. 1: Metodolohichni ta istoryko-teoretychni problemy formuvannia i rozvytku pravovoi systemy Ukrainy The legal system of Ukraine: history, state and prospects (2008): 5 t. T. 1: [Methodological, historical and theoretical problems of the formation and development of the legal system of Ukraine]; per co. edit MV Zvika, O. V. Petryshina. Kharkiv: Right, 2008. 728 с. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org