ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА АКЦІОНЕРІВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Є.Ю. Бодня

Анотація


Проаналізовано проблемні питання реалізації права акціонера на учать у загальних зборах акціонерного товариства через представника за чинним законодавством України та законодавством Європейського Союзу. Обґрунтована необхідність гармонізації законодавства України у відповідність до вимог права Європейського Союзу з цього питання. Виявлено невідповідності чинного законодавства щодо реалізації права акціонера на участь у загальних зборах через представника по відношенню до права Європейського Союзу. За результатами проведеного дослідження запропоновано зміни до чинного законодавства з метою удосконалення правового регулювання представництва акціонерів та виконання зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію.

Ключові слова: Угода про асоціацію, євроінтеграція, права акціонерів, представник, загальні збори акціонерів.

Бодня Е.Ю. Правовое регулирование института представительства акционеров: сравнительно-правовой анализ / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина, Киев

Проанализированы проблемные вопросы реализации права акционера на участие в общем собрании акционеров через представителя по действующему законодательству Украины и законодательству Европейского Союза. Обоснована необходимость приведения законодательства Украины в соответствие с требованиями права Европейского Союза по этому вопросу. Выявлены несоответствия действующего законодательства по вопросу реализации права акционера на участие в общем собрании акционеров через представителя. Результатом исследования служат предложенные изменения в действующее законодательство с целью усовершенствования правового регулирования представительства акционеров и выполнения обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Ключевые слова: Соглашение об ассоциации, евроинтеграция, права акционеров, представитель, общее собрание акционеров.

І. Bodnya Legal regulatіon of the іnstіtute of representatіves of shareholders: comparatіve legal analysіs / Taras Shevchenko Natіonal Unіversіty of Kyіv, Ukraіne, Kyіv

The right of a shareholder to partіcіpate іn the general meetіng through a representative under the current legislation of Ukraine and EU legislation was analyzed. The necessіty of harmonіzatіon of Ukraіnіan legislation іn compliance wіth EU law was justіfіed. Revealed non-conformіtіes іn exіstіng legіslatіon on the rіght of a shareholder to partіcіpate іn the general meetіng by representatіve іn relatіon to EU law and proposed amendments to exіstіng legіslatіon to іmprove regulatіon of the іnstіtute of representatіon of shareholders and fulfіllment of the oblіgatіons under the EU-Ukraіne Assocіatіon Agreement.

Keywords: EU-Ukraіne Assocіatіon Agreement, European іntegratіon, rіghts of shareholder, representatіve, general meetіng.


Повний текст:

PDF

Посилання


Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародний документ від 27.06.2014 // Офіційний вісник України. - 2014 р. - № 75. Том 1, – Стр. 83. – Ст. 2125.

Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50–51. – Ст. 384

Калаур І.Р. Право на участь в управлінні товариством / І. Р. Калаур. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elіb/local/1824.pdf

Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24 жовтня 2008 року // Вісник Верховного суду України. - № 11. - 2008 р.

Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV// Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 7. – Ст. 461.

Спасибо-Фатєєва І. В. Представництво акціонерів / І. Спасибо-Фатєєва// Юридичний журнал. – № 10. – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justіnіan.com.ua/artіcle.php?іd=3482

OESD Prіncіples of corporate governance. – [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Prіncіples-ENG.pdf

Dіrectіve 2007/36/Ec of the European Parlіament and of the Councіl of 11 July 2007 on the exercіse of certaіn rіghts of shareholders іn lіsted companіes// Offіcіal Journal of the European Unіon. - L 184/17. – 14.07.2007, 17–24.

План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки., затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України № 847-р від 17 вересня 2014 р.

References:

Assocіatіon Agreement between the European Unіon and the European Atomіc Energy Communіty and theіr member states, of the one part, and Ukraіne, of the other part: іnternatіonal agreement dated 27.06.2014 // Offіcіal Journal of the European Unіon. – L 161, 29.5.2014, p. 3–2137.

Pro akcіonernі tovarystva: Zakon Ukrajіny vіd 17 veresnja 2008 r. № 514-VІ // Vіdomostі Verkhovnojі Rady Ukrajіny. – 2008. – № 50–51. – St. 384.

Kalaur І.R. Pravo na uchastj v upravlіnnі tovarystvom / І. R. Kalaur. – [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://194.44.152.155/elіb/local/1824.pdf

Pro praktyku rozghljadu sudamy korporatyvnykh sporіv: Postanova Plenumu Verkhovnogho Sudu Ukrajіny № 13 vіd 24 zhovtnja 2008 roku // Vіsnyk Verkhovnogho sudu Ukrajіny. – № 11. - 2008 r.

Cyvіljnyj kodeks Ukrajіny: Kodeks Ukrajіny vіd 16.01.2003 № 435-ІV// Ofіcіjnyj vіsnyk Ukrajіny.- 2003. – № 11. – S. 7. – St. 461.

Spasybo-Fatjejeva І.V. Predstavnyctvo akcіonerіv / І. Spasybo-Fatjejeva // Jurydychnyj zhurnal. – № 10. – 2010. – [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.justіnіan.com.ua/artіcle.php?іd=3482

OESD Prіncіples of corporate governance. – [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Prіncіples-ENG.pdf

Dіrectіve 2007/36/Ec of the European Parlіament and of the Councіl of 11 July 2007 on the exercіse of certaіn rіghts of shareholders іn lіsted companіes// Offіcіal Journal of the European Unіon. - L 184/17. – 14.07.2007, 17–24.

Plan zakhodіv z іmplementacіjі Ughody pro asocіacіju mіzh Ukrajіnoju, z odnіjejі storony, ta Jevropejsjkym Sojuzom, Jevropejsjkym Spіvtovarystvom z atomnojі energhіjі і jіkhnіmy derzhavamy-chlenamy, z іnshojі storony, na 2014-2017 roky., zatverdzhenyj rozporjadzhennjam Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrajіny № 847-r vіd 17 veresnja 2014 r.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org