ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В.В. Веретільник

Анотація


У статі розкрито основні напрями дослідження проблеми розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників. Автор аналізує праці, де йдеться про історичні традиції підготовки молоді до військово-професійної діяльності, про управлінський аспект та окремі складові військово-спеціальної компетентності офіцера-прикордонника, особливості формування військово-спеціальної компетентності в системі магістерської підготовки. Окремо учений розглядає дослідження, що стосуються особливостей розвитку тактики на основі досвіду локальних воєн і збройних конфліктів, які засвідчують, що на сьогодні центр ваги бойових зусиль змістився у напрямі тактичних дій. Важливе значення також надано працям, де розкрито специфіку навчання офіцерів військово-спеціальних дисциплін загалом і тактики ведення бою зокрема.

Ключові слова: офіцер-прикордонник, військово-спеціальна компетентність, військова підготовка, тактика, ведення бою.

Веретильнык В.В. Военно-специальная компетентность офицеров-пограничников как предмет научных исследований / Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Украина, Хмельницкий

В статье раскрыты основные направления исследования проблемы развития военно-специальной компетентности офицеров-пограничников. Автор анализирует труды, в которых идет речь об исторических традициях подготовки молодежи к военно-профессиональной деятельности, раскрыт управленческий аспект и отдельные составляющие военно-специальной компетентности офицера-пограничника, особенности формирования военно-специальной компетентности в системе магистерской подготовки. Отдельно ученый рассматривает исследования, касающиеся особенностей развития тактики на основе опыта локальных войн и вооруженных конфликтов, которые свидетельствуют, что сегодня центр боевых усилий сместился в направлении тактических действий. Большое внимание также предоставлено работам, где раскрыта специфика обучения офицеров военно-специальных дисциплин в целом и тактики ведения боя в частности.

Ключевые слова: офицер-пограничник, военно-специальная компетентность, военная подготовка, тактика, ведение боя.

Veretilnyk V.V. Military special competence border guard officers as a subject of research / The National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Ukraine, Khmelnytskyi

The article deals with the main directions of research of the problem of military special competence of the officers of border guards. The author analyzes the works in which there is a speech about the historical tradition of preparing young people to military-professional work. The article deals with administrative aspect and the individual components of military special competence of the border guard officer, particularly its formation in the preparation of the master system. The scientist also considers studies on the features of tactics, the experience of local wars and armed conflicts, combat and tactical actions. Much attention is given to works, which revealed the specifics of training officers of special military disciplines in general and tactics of warfare in particular.

Keywords: border guard officers, military special competence, military training, tactics of warfare.

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанович О.М. Козацька енциклопедія для юнацтва: Кн. ст. про іст. буття українського козацтва / Олена Апанович; упорядкув. текстол. підготов. О. Яремійчук; наук. ред., авт. післямови Ю. Мицик. – К.: Веселка, 2009. – 719 с.

Гончаренко О.Л. Західна парадигма формування особистості військового професіонала (соціально-філософський аналіз): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / О.Л. Гончаренко; Харківс. ун-т Повітряних сил імені Івана Кожедуба. – Харків, 2008. – 20 с.

Гузченко С.В. Обгрунтування ефективних способів і завдань, що вирішуються міжвидовими тактичними групами під час ведення бойових дій на основі аналізу збройних конфліктів другої половини ХХ – початку ХХІ століть / С.В. Гузченко, С.П. Ярош // Системи озброєння і військова техніка, 2014. – № 1(37). – С. 256–260.

Діденко О.В. Психолого-педагогічні чинники професійного навчання офіцерів управління органів охорони державного кордону / О.В. Діденко// Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 738. Педагогіка та психологія / наук. ред. Руснак І.С. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 37–44.

Нещадим М.І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М.І. Нещадим; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Київ, 2004. – 57 с.

Охорона державного кордону прикордонною заставою: навч. посіб.: в 3 ч. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2005. – Ч. 1. – 300 с.

Тимчак Я.В. Військово-фізична підготовка в Україні

(ІХ–ХVІІІ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання різних груп населення: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Я.В. Тимчак; Волинський державний університет імені Лесі Українки. — Луцьк, 1998. — 18 с.

Торічний О.В. Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання: монографія / О.В. Торічний. — Хмельницький: Вид-во НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2012. — 536 с.

Kennedy G. Military Education: Past, Present, and Future / Greg Kennedy, Keith Neilson. – London: Greenwood Publishing Group, 2002. — 239 p.

Lt Gen Leonard D. Murray Prospects for Military Education [Electronic resourse] / Lt Gen Leonard D. Holder Jr. Williamson. — Access mode: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/au-24/holder.pdf

References:

Apanovich O.M. Kozatska entsiklopedIya dlya yunatstva: Kn. st. pro іst. buttya ukrayinskogo kozatstva / Olena Apanovich; uporyadkuv. tekstol. pіdgotov. O. Yaremіychuk; nauk. red., avt. pіslyamovi Y. Mitsik. — K.: Veselka, 2009. — 719 s.

Goncharenko O.L. Zahіdna paradigma formuvannya osobistostі vіyskovogo profesіonala (sotsIalno-fіlosofskiy analіz): avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. fіlosof. nauk: spets. 09.00.03 «Sotsіalna fіlosofіya ta fіlosofіya іstorіyi» / O.L. Goncharenko; Harkіvs. un-t Povіtryanih sil іmenі Ivana Kozheduba. — Harkіv, 2008. — 20 s.

Guzchenko S.V. Obgruntuvannya efektivnih sposobіv і zavdan, scho virіshuyutsya mіzhvidovimi taktichnimi grupami pіd chas vedennya boyovih dіy na osnovі analіzu zbroynih konflіktіv drugoyi polovini ХХ – pochatku ХХI stolіt / S.V. Guzchenko, S.P. Yarosh // Sistemi ozbroEnnya і vіyskova tehnіka, 2014. — № 1(37). — S. 256–260.

Dіdenko O.V. Psihologo-pedagogIchnI chinniki profesіynogo navchannya ofіtserіv upravlіnnya organIv ohoroni derzhavnogo kordonu / O.V. Dіdenko // Naukoviy vIsnik Chernіvetskogo unіversitetu. Vip. 738. Pedagogіka ta psihologіya / nauk. red. Rusnak I.S. — Chernіvtsі: Chernіvetskiy nats. un-t, 2015. — S. 37–44.

Neschadim M.I. Vіyskova osvіta Ukrayini: іstorіya, teorіya, metodologіya, praktika: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. ped. nauk spets. 13.00.04 «Teorіya і metodika profesіynoyi osvіti» / M.I. Neschadim; In-t pedagogіki і psihologiyi prof. osvіti APN UkraYini, Kiyiv, 2004. — 57 s.

Ohorona derzhavnogo kordonu prikordonnoyu zastavoyu: navch. posIb.: v 3 ch. – Hmelnitskiy: Vid-vo NADPSU, 2005. — Ch. 1. — 300 s.

Timchak Ya.V. VIyskovo-fIzichna pIdgotovka v UkraYinI (ІХ–ХVІІІ st.): avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. nauk z fіz. vihovannya rіznih grup naselennya: spets. 24.00.02 «Fіzichna kultura, fіzichne vihovannya rіznih grup naselennya» / Y.V. Timchak; Volinskiy derzhavniy unіversitet Imenі Lesі UkraYinki. — Lutsk, 1998. — 18 s.

TorIchniy O.V. Teorіya і praktika formuvannya vIyskovo-spetsIalnoyi kompetentnostі maybutnIh ofItserіv-prikordonnikіv u protsesі navchannya: monografіya / O.V. Torіchniy. — Hmelnitskiy: Vid-vo NADPSU іm. B. Hmelnitskogo, 2012. — 536 s.

Kennedy G. Military Education: Past, Present, and Future / Greg Kennedy, Keith Neilson. – London: Greenwood Publishing Group, 2002. — 239 p.

Lt Gen Leonard D. Murray Prospects for Military Education [Electronic resourse] / Lt Gen Leonard D. Holder Jr. Williamson. — Access mode: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/au-24/holder.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org