АНАЛІЗ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ СТРУКТУР В ПРОЦЕСІ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

А.В. Зосімова

Анотація


Обґрунтовано необхідність дослідження та аналізу посередницьких структур, як однієї з важливих вимог на шляху виходу підприємства на міжнародні ринки. Розкрито необхідність та доцільність використання посередницьких структур на шляху до виходу на міжнародні ринки. Досліджено найбільш поширені та доступні посередницькі структури. Розкрито перелік послуг, сервісів та заходів які вони розробляють та надають, головні їх переваги та недоліки. Проаналізовано результативність функціонування цих структур з позиції дієвості заходів, програм та послуг які вони надають.

Ключові слова: посередницька структура, підприємство, міжнародний ринок, зовнішньоекономічна діяльність, інтеграція.

Зосимова А.В. Анализ посреднических структур в процессе поиска путей выхода на международные рынки / Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца, Украина, Харьков

Обоснована необходимость исследования и анализа посреднических структур, как одного из важных требований на пути выхода предприятия на международные рынки. Раскрыта необходимость и целесообразность использования посреднических структур на пути к выходу на международные рынки. Исследованы наиболее распространенные и доступные посреднические структуры. Раскрыто перечень услуг, сервисов и мероприятий которые они разрабатывают и предоставляют, главные их преимущества и недостатки. Проанализирована результативность функционирования этих структур с позиции действенности мер, программ и услуг которые они предоставляют.

Ключевые слова: посредническая структура, предприятие, международный рынок, внешнеэкономическая деятельность, интеграция.

Zosimova A.V. Analysis of The Intermediaries Structures During the Search Process Ways Out to International Markets / Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine, Kharkiv

The need to research and analysis intermediaries as one of the important requirements towards the exit on the international markets is proved. The feasibility and need for intermediaries on the way to enter the international markets has been disclosed. The most common and available intermediaries has been investigated. The list of services and activities that they develop and provide, the main advantages and disadvantages were studied. The effectiveness of the functioning of these structures from the perspective of effectiveness of measures, programs and services they provide has been analyzed.

Keywords: intermediary structure, enterprise, international market, foreign economic activity, integration.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гайда Т.Ю. Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Т.Ю. Гайда // - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - 20 с.

Кухарська Н.О. Зона свободной торговли Украина–ЕС: перспективы и риски имплементации / Н.О. Кухарська // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - № 3. – С. 39-47

Тюрина Н.М. Методические, перактические аспекты оценивания и прогнозирования развития экспортного потенциала промышленных предприятий / Н.М. Тюрина, Е.О. Шелест, Н.С. Карвацкая // ВЕСТНИК САМГУПС. – 2015. - № 2 (2). – С. 65-72

Шкурупій О.В. Конкурентоспроможне функціонування національної економіки на основі чинників інтелектуально-інноваційного розвитку: монографія / О.В. Шкурупій, Н.Г. Базавлук. – Полтава: ПУЕТ, 2016.– 247 с.

Красілич І.О. Особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств / І.О. Красілич // Ефективна економіка. – 2016. - № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4920

Указ Президента України Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Офіційний сайт Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iccua.org/

Офіційний сайт Державна підтримка Українського експорту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/

Офіційний сайт Харківської торгово-промислової палати. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kcci.kharkov.ua/ru/

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

References:

Gajda T.J. Systema informatciyno-analytychnogo zabezpechennya zovnishnoeconomichnoi diyalnosty pidpriemstv kharchovoi promoslovosty: avtoref. na zdobutya nauk. stupenya kand. ekon. nauk.: spec. 08.00.04 – economica ta upravlinya pidpryemstvamy (za vydamy economichnoy diyalnosti) / T.J. Gajda // - Ternopil : TNEU, 2015. – 20 s.

Kukharska N.O. Zona svobodnoy torgovly Ukraina-ES: perspective I riski implementatcii / N.O. Kukharska // Actualni problem economiky. – 2016/ - № 3. – S. 39-47

Tjurina N.M. Metodicheskie, prakticheskie aspecty otcenivaniya i prognozirovania razvitia eksportnogo potenciala promishlennyh predpriatiy / N.M. Tjurina, E.O. Shelest, N.S. Karvatskaya // VESTNIC CAMGUPS. – 2015/ - № 2 (2). – S. 65-72

Shkurupiy O.V. Konkurentospromozhne funkcionuvannya natcionalnoy economiky na osnovi chynnikiv intelectualno-innovatciynogo rozvytku: monographiya / O.V. Shkurupiy, N.G. Bazavluk. – Poltava: PUET. – 2016. – 247 s.

Krasilych I.O. Osoblyvosti upravlinnya zovnishnyoeconomichnoyu diyalnisty mashinobudivnykh pidpriemstv / I.O. Krasilych // Efectyvna economica. – 2016. - № 4. [Elektronniy resurs]. – Regym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4920

Ukaz Presidenta Ukrainy Pro strategiyu rozvytku «Ukraina-2020». [Electronniy resurs]. – Regym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Ofitciyniy sait Ukrainskogo natcionalnogo komitetu Mizhnarodnoy torgovoy palatyи. [Electronniy resurs]. – Regym dostupu: http://iccua.org/

Ofitciyniy sait Derzhavna pidtrymka Ukrainskogo ecsportu.

[Electronniy resurs]. – Regym dostupu: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/

Ofitciyniy sait Kharkivskoy torgovo-promyslovoy palaty. [Electronniy resurs]. – Regym dostupu: http://www.kcci.kharkov.ua/ru/

Ofitciyniy sait Derjavnogo komitetu statistiky Ukrainy. [Electronniy resurs]. – Regym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org