Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Міжнародний науковий журнал Науковий огляд?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

МАТЕРІАЛИ ПОДАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА e-mail !

ЧЕРЕЗ САЙТ МАТЕРІАЛИ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

ВІДКРИТО ПРИЙОМ СТАТЕЙ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ВИПУСК ЖУРНАЛУ № 4(89) 2023

МАТЕРІАЛИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 30 ТРАВНЯ 2023 РОКУ.

РОЗСИЛКА ЖУРНАЛУ - 15 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ.

РЕЄСТРУВАТИСЯ НА САЙТІ НЕ Є ОБОВ"ЯЗКОВОЮ ВИМОГОЮ!

МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ:

 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE),
 • CORE,
 • РІНЦ,
 • ResearchBib,
 • WorldCat, 
 • Directory of Research Journals Indexing, 
 • Citefactor,
 • Scientific Indexing Services,
 • Google Scholar (Search)
 • Ulrichs Periodikals Directory

Кожна стаття отримує DOI (Digital object identifier). Якщо будь-яка стаття з наукометричних баз Scopus або Web of Science посилається на Вашу статтю, що має DOI (Digital object identifier), то Ваша стаття автоматично з'являється в цих наукометричних базах даних.

Щоб подати статтю до друку, необхідно надіслати на e-mail: nauogl@gmail.com такі електронні документи:

1. Текст статті, з виконанням всіх вимог до оформлення. (дивіться зразок оформлення статті нижче). Файл з розширенням doc.

2. Відомості про авторів. (Дивіться зразок оформлення відомостей про автора нижче). Файл з розширенням doc.

3. Резензію доктора або кандидата наук у відповідній галузі знань. Файл може мати розширення pdf, jpg, bmp, gif.

4. Після підтвердждення прийняття статті до друку на Ваш e-mail буде відправлена інформація щодо оплати оргвнеску. Після оплати необхідно відправити відскановану копію документа про оплату організаційного внеску. Файл може мати розширення pdf, jpg, bmp, gif.

Файли мають мати назву за зразком: Стаття_Петренко, Заявка_Петренко, Чек_Петренко.

До публікації приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, оригінальних наукових, практичних досліджень, які раніше ніде не друкувались з питань економіки, сільського та лісового господарства, будівництва та архітектури, загальних та комплексних проблем технічних наук, географії, медицини та охорони здоров’я, педагогіки, психології, філософії, історії, політології, права, мистецтва та мистецтвознавства, філологічних наук.

 

ГРАФІК ВИХОДУ ЖУРНАЛУ У 2023 РОЦІ

Дата закінчення прийому матеріалів

Дата виходу номера

1(86) 2023

18 січня 2023 року

31 січня 2023 року

2 (87) 2023

5 березня  2023 року

20 березня 2023 року

3 (88) 2023

25 квітня 2023 року

10 травня 2023 року

4 (89) 2023

30 травня 2023 року

           15 червня 2023 року

5 (90) 2023

18 серпня 2023 року

25 серпня 2023 року

 6(91)2023

      20 вересня 2023 року          30 вересня 2023 року

 7(92)2023

31 жовтня 2023 року 

10 листопада 2023 року 

 8(93)2023

      15 грудня 2023 року           27 грудня 2023 року 

 

  

 

  

 

    

 

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами.

Обсяг тексту:
· від 7 до 24 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації та таблиці

Обсяг публікації для оглядових статей не повинен перевищувати 1 друк. арк. (40 000 знаків, 24 сторінки), а для експериментальних - 0,5 друк. арк. (20 000 знаків, 12 сторінок). Статті загальним обсягом менше 7-ми сторінок редакцією розглядатися не будуть!

Міжрядковий інтервал - 1,5;
Поля тексту - 20 мм з усіх боків;
Абзац - 10 мм;
текст - шрифт
Times New Roman (Cyr);
розмір шрифту 14;
НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ: підкреслювання в заголовках, підписах і надписах, автоматичні перенесення, література у вигляді кінцевих виносок, абзац пробілами, використання кольорових малюнків

 

Вимоги до оформлення статті:

 Вимоги до структури статті:

1.  Розділ наук. (верхній правий кут сторінки, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14)
 

2. Індекс УДК   (верхній лівий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний).

Пункти 3, 4, 5, 6 подаються двома мовами (українською,  англійською). (Дивіться уважно зразок оформлення тексту статті!)

3.  Назва статті (по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний, всі прописні, до десяти слів).

4.     Автор або автори. (лівий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний). Імена авторів (ТІЛЬКИ: ім'я + прізвище), у називному відмінку, відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), наступний рядок: місце роботи чи навчання автора (повністю без абревіатур), країна, місто

ORCID кожного автора (реєструється за посиланням https://orcid.org/register)

e-mail кожного автора

5.    Анотація  (курсивом з абзацу; містить наступні елементи: тіло анотації обсягом не менше 70 слів; відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування результатів; висновки).

6.     Ключові слова (мовою статті курсивом з абзацу, не менше п’яти слів або словосполучень, з відокремленням їх одне від одного комою). Ключові слова не повинні повторювати назви статті.

7.     Текст у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів:

7.1.   Вступ, який включає:

 • загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.

7.2.   Формулювання мети статті та завдань.

7.3.   Виклад основного матеріалу статті із зазначенням методів та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

7.4.   Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

8.    Література Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком «Література:»  (виконується шрифтом Times New Roman , кегель 14, в 1,5 інтервали, мовою оригіналу). Під заголовком «References:» - повторюється «Литература» на англійській мові (якщо джерело було видане на англійській мові) або в транслітерації (якщо джерело було видане на іншій мові).

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ У ВІДПОВІДНОСТІ

З ВИМОГАМИ APA–STYLE

Загальні правила:

Бібліографічні описи джерел в списку літератури (Література) і в його (References) повинні бути оформлені відповідно до вимог APA-Style згідно з угодами APA (American Psychological Association). Нижче наведені зразки оформлення найбільш поширених бібліографічних джерел. Більш детальну інформацію можна отримати на сайтах: http://www.apastyle.org або https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide

При оформленні бібліографічних описів джерел і літератури потрібно враховувати пряме і курсивне (Italic) накреслення тексту, а також послідовність розміщення елементів посилання.

Транслітерований список літератури (References) в кінці статті оформляється латиницею. При оформленні бібліографічних посилань на кириличні (в тому числі україномовних та російськомовних авторів) статті, опубліковані в журналах і збірниках, рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань в розділі References:

- ПІБ авторів (транслітерація);

- назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [];

- вихідні дані з позначенням на англійській мові.

У References місто видання в англомовних та україномовних джерелах вказується на англійській мові, а назва видавництва - транслітерується.

Для автоматичної транслітерації кириличних джерел можна скористатися сайтами

http://www.translit.ru - для російськомовних джерел,

http://ukrlit.org/transliteratsiia - для україномовних джерел.

При оформленні посилання на матеріали web-сайтів посилання включає ім'я автора сторінки, назву сторінки, назву сайту (набирається курсивом) адресу сайту <URL>, виділену знаками <> і, по можливості, дату останнього перегляду цього сайту (в круглих дужках). Назва місяця перегляду web-сторінки вказується на мові статті. У References перед електронним посиланням наводяться слова Retrieved from.

Для вашої зручності нижченаведені приклади оформлення джерел розділені по видам таких джерел, і кожне з них наводиться послідовно в двох форматах: перший - приклад посилання в списку використаної літератури (Література), другий - приклад посилання на те ж джерело, як воно повинно бути наведено в списку літератури (References).

Монографія:

Denning, D.E. (1998). Information Warfare and Security. Boston: Addison-Wesley Pub. Co.

Denning, D.E. (1998). Information Warfare and Security. Boston: Addison-Wesley Pub. Co. [in English]

 

Колпаков, В.К. (2004). Адміністративно-деліктний правовий феномен. Київ: Юрінком Інтер.

Kolpakov, V.K. (2004). Administratyvno-deliktnyi pravovyi fenomen [Administrative-delict legal phenomenon]. Кyiv. Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

 

Никифоров, В.С. (1999). Мультимодальные перевозки и транспортная логистика. Новосибирск, НГАВТ, 103.

Nikiforov, V.S. (1999). Mul'timodal'nye perevozki i transportnaja logistika [Multimodal transport and transport logistics]. Novosibirsk, NGAVT. [in Russian].

 

Стаття в журналі:

Bakircioglu, O. (2007). The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases. German Law Journal, 8, 713-714.

Bakircioglu, O. (2007). The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases. German Law Journalno. 8, 713-714. [in English].

 

Дем’янченко, А.Г. (2013). Державно-приватне партнерство в морській портовій галузі. Прометей, 1, 206-211.

Demianchenko, A.H. (2013). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v morskii portovii haluzi [Public-private partnership in the maritime industry]. Prometei[Prometheus], no. 1, 206-211. [in Ukrainian].

 

Масленников, М.Я. (2001). Административно-юрисдикционный процесс: понятие и соотношение с иными видами процессуально-правовой деятельности. Государство и право, 2, 15-20.

Maslennikov, M.Ja. (2001). Administrativno-jurisdikcionnyj process: ponjatie i sootnoshenie s inymi vidami processual'no-pravovoj dejatel'nosti [Administrative-jurisdictional process: the concept and correlation with other types of procedural and legal activity]. Gosudarstvo i pravo [The State and The Law], no. 2, 15-20. [in Russian].

 

Тези конференції:

Аверочкіна, Т.В. (2010) До питання про правовий режим історичних заток прибережної держави. Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогоденняматеріали ІІІ Міжнародної. науково-практичної конференції (29-30 жовтня 2010 р., м. Київ), 2, 100-101.

Averochkina, T.V. (2010) Do pytannia pro pravovyi rezhym istorychnykh zatok pryberezhnoi derzhavy [To the question of the legal regime of the historical bays of the coastal state]. Yurydychna nauka: politychni, ekonomichni ta sotsialni vytoky sohodennia: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (29-30 zhovtnia 2010 r., m. Kyiv). [Legal science: political, economic and social origins of the present: materials of the III International Scientific and Practical Conference (October 29-30, 2010, Kyiv)], 2, 100-101. [in Ukrainian].

 

Посилання на web-ресурс:

Транспорт і шляхи сполучень. ˂http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/27408/2/ТиПС_Конспект_.pdf˃ (2017, червень, 02).

Transport i shliakhy spoluchen [Transport and communication paths]. Retrieved from http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/27408/2/ТиПС_Конспект_.pdf [in Ukrainian]. (2017, June, 02).

 

Кузнецов, С.О., Аверочкіна, Т.В. (2017). Протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства: деякі аспекти визначення правового статусу та режиму. Lex Portus [Lex Portus], 4. ˂https://lexportus.net.ua/vipusk-4-2017/kuznetsov_s_o_averochkina_t_v_protoky_shcho_vykorystovuiutsia_dlia_mizhnarodnogo_sudnoplavstva_deiaki_aspekty_vyznachennia_pravovogo_statusu_ta_rezhymu.pdf˃ (2017, листопад, 30).

Kuznetsov, S.O., Averochkina, T.V. (2017). Protoky, shcho vykorystovuiutsia dlia mizhnarodnoho sudnoplavstva: deiaki aspekty vyznachennia pravovoho statusu ta rezhymu [Streams used for international shipping: some aspects of determining the legal status and mode]. Lex Portus [Lex Portus], no. 4. Retrieved from https://lexportus.net.ua/vipusk-4-2017/kuznetsov_s_o_averochkina_t_v_protoky_shcho_vykorystovuiutsia_dlia_mizhnarodnogo_sudnoplavstva_deiaki_aspekty_vyznachennia_pravovogo_statusu_ta_rezhymu.pdf [in Ukrainian]. (2017, November, 30).

 

Kontorovich, Eu. (2015). Economic Dealings with Occupied Territories. Columbia Journal of Transnational Law. ˂http://jtl.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/Kontorovich-Article_53-CJTL_584.pdf˃ (2018, June, 02).

Kontorovich, Eu. (2015). Economic Dealings with Occupied Territories. Columbia Journal of Transnational Law. Retrieved from http://jtl.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/Kontorovich-Article_53-CJTL_584.pdf˃ [in English]. (2018, June, 02).

 

Посилання на законодавчі акти та правові документи

Закони та підзаконні акти

Кодекс торговельного мореплавства, 1995 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 47-52, 349.

Kodeks torhovelnoho moreplavstva 1995 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Code of Merchant Shipping 1995 (Verkhovna Rada of Ukraine)].Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 47-52, 349. [in Ukrainian].

 

Цивільний кодекс, 2003. (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2018, червень, 02).

Tsyvil’nyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code 2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5 [in Ukrainian]. (2018, червень, 02).

 

Закон виключну (морську) економічну зону України 1995 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 21, 152.

Zakon pro vykliuchnu (morsku) ekonomichnu zonu Ukrainy 1995 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Law On the exclusive (maritime) economic zone of Ukraine 1995 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Statements of Verkhovna Rada of Ukraine], 21, 152. [in Ukrainian].

 

Наказ про закриття морських портів 2014 (Міністерство інфраструктури України). Офіційний вісник України, 54, 1461.

Nakaz pro zakryttia morskykh portiv 2014 (Ministerstvo infrastruktury Ukrainy). [Order about the closure of seaports 2014 (Ministry of Infrastructure of Ukraine)]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 54, 1461. [in Ukrainian].

 

Угоди, конвенції, рекомендації

Конвенция по морскому праву 1982. (Организация Объединенных Наций). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_057/print1513354394470931˃ (2018, червень, 02).

Konvencija po morskomu pravu 1982 (Organizacija Ob’edinennyh Nacij) [Convention on the Law of the Sea 1982 (United Nations)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532 [in Russian]. (2018, June, 02).

 

Технічна угода щодо проведення заходів військової підготовки в Україні 2015. (Міністерство оборони України та Департамент національної оборони і Збройних сил Канади). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124_051/print1521696002207247˃ (2018, червень, 02).

Tekhnichna uhoda shchodo provedennia zakhodiv viiskovoi pidhotovky v Ukraini 2015 (Ministerstvo oborony Ukrainy ta Departament natsionalnoi oborony i Zbroinykh syl Kanady). [Technical agreement on the implementation of military training activities in Ukraine 2015 (Ministry of Defense of Ukraine and Department of National Defense and the Armed Forces of Canada)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532 [in Ukrainian]. (2018, June, 02).

 

Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. ˂http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532˃ (2013, ноябрь, 21).

Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 (Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532 [in Russian]. (2013, November, 21)

ЗРАЗОК БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ

 Технічні вимоги до оформлення статті: 

 • Формат сторінки – А 4 (тільки книжкові, альбомні сторінки не допускаються).
 • У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.
 • Обсяг статті – не менше шести друкованих сторінок.
 • Поля з усіх сторін–20 мм.
 • Шрифт – Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал –1,5.
 • Абзацний відступ – 1 см.
 • Кількість табличного матеріалу повинна бути доречною.  Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним курсивом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2.).
 • Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation  і нумеруються з правого боку.
 • Рисунки, виконані у  MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Статті з кольоровими рисунками НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
 • Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.
 • Текст в таблицях і графіках має бути набраним шрифтом Times New Roman (кегель 12 або 14)
 • При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси –  за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").
 • Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56–59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.
 • Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
 • Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
 • Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування. 

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:

Вартість публікації у журналі  для учасників з України складає: 70 гривень за кожну сторінку тексту. Вартість включає витрати на виготовлення і доставку одного авторського примірника через відділення Укрпошти. Доставку Новою поштою автор сплочує особисто.

За додатковий примірник журналу автори компенсують витрати за його виготовлення та пересилку у розмірі 100 грн.

ПРИМІРНИКИ ЖУРНАЛУ НАДСИЛАЮТЬСЯ НА ВКАЗАНУ В ЗАЯВЦІ АДРЕСУ ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ ПІСЛЯ ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙОМУ СТАТЕЙ.

ЗНИЖКА:

 • 5% для авторів, що посилаються на журнал "Науковий огляд" (в списку літератури)

Авторам, які надіслали матеріали завчасно, надається знижка від вартості публікації:

• якщо в зазначені терміни надано від 3-х до 7-ми Заявок одночасно з однієї адреси e-mail і з однією адресою для розсилки журналів знижка на кожну Заявку збільшується на 5%
• якщо в зазначені терміни надано 8-м і більше Заявок одночасно з однієї адреси e-mail і з однією адресою для розсилки журналів знижка на кожну Заявку збільшується на 10%


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

ВСІ ВИМОГИ ОДНИМ ФАЙЛОМ 

Положення про авторські права

Автори, які подають матеріали до цього збірнику, погоджуються з наступними положеннями:

 • Автори зберігають за собою всі авторські права та одночасно надають збірнику право першої публікації на умовах лізенції Creative Commons Attribution License, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному збірнику.
 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.