ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» ПРИ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

І.С. Каменська

Анотація


У статті розглянуто особливості професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів при вивченні дисципліни «Охорона праці в галузі». Досліджено умови і засоби  формування професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі з охорони праці. Обґрунтовано необхідність формування у студентів знань з правових і організаційних питань охорони праці в галузі, відповідно до стандартів вищої школи. Визначено, що вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» сприяє формуванню у майбутніх фахівців усвідомлення необхідності вирішувати типові завдання в усіх напрямках професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог безпеки і стандартів з охорони праці. Встановлено, що створення безпечних і нешкідливих умов праці було і залишається одним із головних завдань охорони праці.

Ключові слова: охорона праці в галузі, професійна підготовка, фахівці з охорони праці,  освітня галузь, якість знань, безпека праці. 

Кандидат сельскохозяйственных наук, Каменская И.С. Особенности изучения дисциплины «Охрана труда в отрасли» при профессиональной подготовке будущих преподавателей высших учебных заведений / ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды», Украина, Переяслав-Хмельницкий

В статье рассмотрено особенности профессиональной подготовки будущих преподавателей высших учебных заведений при изучении дисциплины «Охрана труда в отрасли». Исследованы условия и средства формирования профессиональной и практической подготовки будущих специалистов образовательной отрасли по охране труда. Обосновано необходимость формирования у студентов знаний по правовым и организационным вопросам охраны труда в отрасли, согласно стандартам высшей школы. Определено, что изучение дисциплины «Охрана труда в отрасли» способствует формированию у будущих специалистов осознание необходимости решать типовые задачи по всем направлениям профессиональной деятельности с обязательным соблюдением требований безопасности и стандартов по охране труда. Установлено, что создания безопасных и безвредных условий труда было и остается одним из  главных заданий охраны труда.

Ключевые слова: охрана труда в отрасли, профессиональная подготовка, специалисты по охране труда, образовательная отрасль, качество знаний, безопасность труда.

PhD in of agricultural sciences, Kamenska I.S. Peculiarities of studying of discipline «Labour safety in industry» in the professional training of future teachers in higher educational institution / State higher educational institution «Pereyaslav-Khmelnitsky Skovoroda Pedagogical University», Ukraine, Pereyaslav-Khmelnitsky

In the article the peculiarities of professional training of future teachers of higher educational institutions studying the discipline «Labour Protection in the industry are considerd. The conditions and means of formation of professional and practical training of future specialists of educational sphere of labor protection are studied.  The necessity of formation of students' knowledge on legal and organizational issues of labor protection in the industry, in accordance with the standards of higher education is proved.  It is determined that the study of discipline «Labour safety in industry» promotes the formation of future specialists awareness of the need to solve common tasks in all areas of professional activity in the primary posts with the mandatory compliance with safety requirements and standards for the protection of labor. It is established that the creation of safe and harmless working conditions has been one of the main tasks of labour protection.

Keywords: occupational safety in industry, training of specialists on labor protection, the educational sector, the quality of knowledge, safety.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дементій Л.В. Охорона праці в галузі / Дементій Л.В., Юсіна Г.Л., Чижиков Г.І. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – 296 с.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці / Жидецький В.Ц., Джигирей В. С., Мельников О.В. – Вид. 2-е, стериотипне. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/27393/

Мороз П.Д. Система роботи з охорони праці у навчальному закладі / П.Д. Мороз. – Бурштин: «Банах», 2006. Ч. І: (Матеріали на допомогу керівникам навчальних закладів). – 2006. – 448 с.

Редько Т.М. Проблема збереження здоров’я студентів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти / Редько Т.М. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Вип. 124 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С. 45-48.

Сорочиц А. Основні аспекти охорони праці в навчальних закладах / Сорочиц А. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19821-osnovni-aspekti-oxoroni-praci-v-navchalnix-zakladax.html

References:

Dementii L.V. Okhorona pratsi v haluzi / Dementii L.V., Yusina H.L., Chyzhykov H.I. – Kramatorsk : DDMA, 2006. – 296 s.

Zhydetskyi V.Ts. Osnovy okhorony pratsi / Zhydetskyi V.Ts., Dzhyhyrei V. S., Melnykov O.V. – Vyd. 2-e, steryotypne. – Lviv: Afisha, 2000. – 348 s. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://buklib.net/books/27393/

Moroz P.D. Systema roboty z okhorony pratsi u navchalnomu zakladi / P. D. Moroz. – Burshtyn: «Banakh», 2006. Ch. I: (Materialy na dopomohu kerivnykam navchalnykh zakladiv). – 2006. – 448 s.

Redko T.M. Problema zberezhennia zdorovia studentiv na suchasnomu etapi rozvytku systemy vyshchoi osvity / Redko T.M. // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka. Vyp. 124 / Chernihivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni T.H. Shevchenka; hol. red. Nosko M.O. – Chernihiv: ChNPU, 2015. – S. 45-48.

Sorochyts A. Osnovni aspekty okhorony pratsi v navchalnykh zakladakh / Sorochyts A. // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19821-osnovni-aspekti-oxoroni-praci-v-navchalnix-zakladax.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org