НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

М.А. Шкабаріна

Анотація


У статті здійснено розгляд поняття «фахова дисципліна». На основі аналізу навчального плану напряму підготовки «Початкова освіта»,  автором умовно розподілено фахові дисципліни на два блоки: блок педагогічних дисциплін та блок дисциплін, присвячених методиці викладання предметів. Виокремлено навчально–виховний потенціал фахових дисциплін для розвитку педагогічної креативності майбутніх вчителів початкової школи. З’ясовано, що педагогічна креативність вчителя початкових класів зумовлена специфікою викладання предметів у початковій школі, що, в свою чергу, зумовлено особливостями молодшого шкільного віку.

Ключові слова: навчальна дисципліна, педагогічна креативність, професійна підготовка, майбутній вчитель початкової школи, педагогічна творчість.

Шкабарина М. А. Учебно-воспитательный потенциал профессиональных дисциплин в контексте развития педагогической креативности будущих учителей начальной школы / Международный экономико-гуманитарный университет им. акад. С.Демьянчука, Украина, Ровно

В статье проведен анализ понятия «профессиональная дисциплина». На основе анализа учебного плана направления подготовки «Начальное образование», автором условно распределены профессиональные дисциплины на два блока: блок педагогических дисциплин и блок дисциплин, посвященных методике преподавания предметов. Выделен учебно-воспитательный потенциал профессиональных дисциплин для развития педагогической креативности будущих учителей начальной школы. Установлено, что педагогическая креативность учителя начальных классов обусловлена спецификой преподавания предметов в начальной школе, что, в свою очередь, обусловлено особенностями младшего школьного возраста.

Ключевые слова: учебная дисциплина, педагогическая креативность, профессиональная подготовка, будущий учитель начальной школы, педагогическое творчество.

 Shkabarina M. A. The educational potential of professional academic disciplines in the context of development pedagogical creativity future primary school teachers / International university of economics and humanities named after academician Stepan Demianchuk, Ukraine, Rivne

The concept «professional academic discipline» is investigated in this article. The curriculum of training direction Primary education is analyzed. Professional academic disciplines were distributed on two blocks: block of pedagogical disciplines and block of disciplines teaching methodology. The educational potential for development pedagogical creativity of future elementary school teachers is determined. The pedagogical creativity of future elementary school teachers is caused by the specifics of teaching subjects that, in turn, is due to the peculiarities of primary school age.

Keywords: professional academic discipline, pedagogical creativity, professional training, future elementary school teacher.


Повний текст:

PDF

Посилання


Коханова І. Вузькі фахові дисципліни як запорука отримання якісної вищої бібліотечної освіти (досвід ХДАК) / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. – 2013. –№ 3. – С. 18–20.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» від 24.12.2003 № 847. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0075-04

Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ». Навчальний посібник / Автор та укладач О.О. Ліннік. – К.: Видавничий дім «Слово», 2010. – 248 с.

Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах: навч. пос. / М.В. Богданович, М.В. Козак, Я.А. Король. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 336 с.

Степанова Л.В. Методика трудового навчання в початкових класах/ Л.В. Степанова. – Івано-Франківськ, 2008. – 124 с.

References:

Kokhanova I. Vuzki fakhovi dystsypliny yak zaporuka otrymannia yakisnoi vyshchoi bibliotechnoi osvity (dosvid KhDAK) / I. Kokhanova // Visnyk Knyzhkovoi palaty. – 2013. –№ 3. – S. 18–20.

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Litsenziini umovy nadannia osvitnikh posluh u sferi vyshchoi osvity» vid 24.12.2003 № 847. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0075-04.

Metodyka vykladannia osvitnoi haluzi «Liudyna i svit». Navchalnyi posibnyk / Avtor ta ukladach O.O.Linnik. – K.: Vydavnychyi dim «Slovo», 2010. – 248 s.

Bohdanovych M.V. Metodyka vykladannia matematyky v pochatkovykh klasakh: navch. pos. / M.V. Bohdanovych, M.V. Kozak, Ya.A. Korol. – Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, 2006. – 336 s.

Stepanova L.V. Metodyka trudovoho navchannia v pochatkovykh klasakh / L.V. Stepanova. – Ivano-Frankivsk, 2008. – 124 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org