МЕТОДИ І ФОРМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Н.С. Барсукова

Анотація


Обґрунтовано методичний інструментарій формування позитивної мотивації майбутніх учителів музичного мистецтва до вдосконалення виконавської майстерності. З’ясовано, що реалізація запропонованих методів та форм стимулювала позитивну мотивацію майбутніх учителів музичного мистецтва до вдосконалення та набуття нових особистісних та професійно важливих якостей і відбувалася за допомогою створення сприятливої психологічної атмосфери на факультеті, рольового та імітаційного моделювання, створення портфоліо досягнень, професійних автопортретів, лекцій-візуалізацій, мозкових штурмів, вправ, а також під час відвідування виставок, театрів, концертів, фестивалів.

Ключові слова: Особистісні та професійно важливі якості, стимули, музично-виконавська діяльність, специфіка професійної діяльності вчителя музичного мистецтва.

кандидат педагогических наук, Барсукова Н.С. Методы и формы стимулирования позитивной мотивации будущих учителей музыкального искусства к совершенствованию исполнительского мастерства / Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, Украина, Харьков

Обоснован методический инструментарий формирования позитивной мотивации будущих учителей музыкального искусства к совершенствованию исполнительского мастерства. Установлено, что реализация предложенных методов и форм стимулировала позитивную мотивацию будущих учителей музыкального искусства к совершенствованию и приобретению новых личностных и профессионально важных качеств и происходила за счет создания благоприятной психологической атмосферы на факультете, ролевого и имитационного моделирования, создания портфолио достижений, профессиональных автопортретов, лекций-визуализаций, мозговых штурмов, упражнений, а также во время посещения выставок, театров, концертов, фестивалей.

Ключевые слова: Личностные и профессионально важные качества, стимулы, музыкально-исполнительская деятельность, специфика профессиональной деятельности учителя музыкального искусства.

Ph.D., Barsukovа N.S. The forms and the methods that stimulate positive motivation of future teachers of music art to improve their performance skills / Kharkiv National Pedagogical University named G.S. Skovoroda, Ukraine, Kharkov

In this article, the author substantiated the methods and forms which formed positive motivation of future teachers of music art to improve their performance skills. It was set that implementation of these methods and forms stimulated positive motivation of the future teachers of music art to improve and obtain new personal and professionally important qualities. The author proved that friendly psychological atmosphere at the faculty; use role-based methods and simulation; creating a portfolio of achievements, professional portraits, lectures, visualization, brainstorming, exercises, and visiting exhibitions, theaters, concerts, festivals helped to form the positive motivation of the future teachers of music art.

Keywords:  personal and professional qualities,  stimulus, music and performing activities, the specificity of professional music teachers.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барсукова Н.С. Засоби діагностування виконавської майстерності майбутнього вчителя музики: навч. посібник // Н. С. Барсукова. — Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, «Федорко». — 2013. — 76 с.

Мозгальова Н. Г. Теорія та методика інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики: [монографія] / Н. Г. Мозгальова, [за наук. ред. О. П. Щолокової]. – ТОВ «Меркьюрі-Поділля»: В., 2011. – 488 с.

Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. ­ 2­е вид., допов. і перероб. ­ К.: Каравела, 2008. ­ 352 с.

Психология мотивации и эмоций / [под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман] – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 704 с.: ил. – (Хрестоматия по психологии).

Смирнова Т. А. Теорія та методика диригентсько-хорової освіти у вищих навчальних закладах: психолого-педагогічний аспект: [монографія] / Т. А. Смирнова. – Горлівка: ПП «Видавництво Ліхтар», 2008. – 445 с.

References:

Barsukova N.S. Zasoby diahnostuvannia vykonavskoi maisternosti maibutnoho vchytelia muzyky: navch. posibnyk // N. S. Barsukova. — Kharkiv: KhNPU imeni H.S. Skovorody, «Fedorko». — 2013. — 76 s.

Mozghalova N. H. Teoriia ta metodyka instrumentalno-vykonavskoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzyky: [monohrafiia] / N. H. Mozghalova, [za nauk. red. O. P. Shcholokovoi]. – TOV «Merkiuri-Podillia»: V., 2011. – 488 s.

Podoliak L. H. Psykholohiia vyshchoi shkoly: pidruchnyk / L. H. Podoliak, V. I. Yurchenko. ­ 2­e vyd., dopov. i pererob. ­ K.: Karavela, 2008. ­ 352 s.

Psykholohyia motyvatsyy y эmotsyi / [pod red. Yu. B. Hyppenreiter, M. V. Falykman] – M.: AST: Astrel, 2009. – 704 s.: yl. – (Khrestomatyia po psykholohyy).

Smyrnova T. A. Teoriia ta metodyka dyryhentsko-khorovoi osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh: psykholoho-pedahohichnyi aspekt: [monohrafiia] / T. A. Smyrnova. – Horlivka: PP «Vydavnytstvo Likhtar», 2008. – 445 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org