ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО

І. Б. Юрчик, В. А. Урбанович

Анотація


В статті досліджуються тенденції та перспективи розвитку відносин України та ЄС з використанням сучасних методів експертних оцінок та сценарного аналізу. Окреслюються геополітичні пріоритети інтеграційної стратегії України, визначаються законодавчі аспекти відносин України та ЄС, аналізуються основні напрями співробітництва України з ЄС. Мета статті – дослідити стан сучасної української євроінтеграційної політики. Проаналізовано актуальні проблеми вітчизняної інтеграційної стратегії в контексті основних аспектів сучасного розвитку Євросоюзу та його держав-членів, включаючи ситуацію після приєднання до ЄС нових країн.

Ключові слова:євроінтеграція, інтеграція України, євро інтеграційна політика, реформи, інвестиції

Юрчик И. Б., Урбанович В. А. Проблемы интеграции Украины в мировое сообщество/ Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета, Украина, Винница

В статье исследуются тенденции и перспективы развития отношений Украины и ЕС с использованием современных методов экспертных оценок и сценарного анализа. Определяются геополитические приоритеты интеграционной стратегии Украины, определяются законодательные аспекты отношений Украины и ЕС, анализируются основные направления сотрудничества Украины с ЕС. Цель статьи - исследовать состояние современной украинской евроинтеграционной политики. Проанализированы актуальные проблемы отечественной интеграционной стратегии в контексте основных аспектов современного развития Евросоюза и его государств-членов, включая ситуацию после присоединения к ЕС новых стран.

Ключевые слова: евроинтеграция, интеграция Украины, евро интеграционная политика, реформы, инвестиции

Yurchik I. B., Urbanovich V. A. The problems of integration of Ukraine into the world community/Vinnitsa Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine, Vinnitsa.

The article examines trends and prospects of development of relations between Ukraine and the EU by using modern methods of expert assessments and scenario analysis. Outlines the geopolitical priorities of Ukraine's integration strategy, determined the legal aspects of relations between Ukraine and the EU, analyzes the main directions of cooperation between Ukraine and the EU. Purpose of the article - to investigate the state of the Ukrainian European integration policy. Analyzed the current problems of national integration strategies in the context of the main aspects of the modern development of the EU and its Member States, including the situation after the EU accession of new countries.

Keywords: European integration, the integration of Ukraine, Euro integration policy reforms, investments

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Батаренко А. О. Проблеми та перспективи європейської інтеграції України [Текст] / А. О. Батаренко // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. – 2014. – № 1. – С. 34–37.

Віннік В. В. Участь України в європейських інтеграційних процесах: тенденції та перспективи. / [Електронний ресурс] / В. В. Віннік. – Ефективна економіка. – Режим доступу: http://www.economy.

Гайдуцький П. Україна і Митний Союз: проблеми інтеграції / [Електронний ресурс]. / П. Гайдуцький. – Дзеркало тижня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua

Домащук Н. Україна в інтеграційних процесах: сучасний стан та перспективи розвитку / [Електронний ресурс] / Н. Домащук. – Науковий блог НаУ «Острозька академія». – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. – Режим доступу: http://reforms.in.ua

Федоришина О. О. Проблеми інтеграції України до Європейського Союзу [Текст] / О. О. Федоришина // Ефективна економіка. – 2014. – Випуск № 4. – С. 158–162.

References:

Batarenko A. O. Problemy ta perspektyvy jevropejsjkoji integhraciji Ukrajiny [Tekst] / A. O. Batarenko // Naukovyj visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU. – 2014. – № 1. – S. 34–37.

Vinnik V. V. Uchastj Ukrajiny v jevropejsjkykh integhracijnykh procesakh: tendenciji ta perspektyvy. / [Elektronnyj resurs] / V. V. Vinnik. – Efektyvna ekonomika. – Rezhym dostupu: http://www.economy.

Ghajducjkyj P. Ukrajina i Mytnyj Sojuz: problemy integhraciji / [Elektronnyj resurs]. / P. Ghajducjkyj. – Dzerkalo tyzhnja. – Rezhym dostupu: http://gazeta.dt.ua

Domashhuk N. Ukrajina v integhracijnykh procesakh: suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku / [Elektronnyj resurs] / N. Domashhuk. – Naukovyj blogh NaU «Ostrozjka akademija». – Rezhym dostupu: http://naub.oa.edu.ua

Zvit pro vykonannja Ughody pro asociaciju mizh Ukrajinoju ta Jevropejsjkym Sojuzom. – Rezhym dostupu: http://reforms.in.ua

Fedoryshyna O. O. Problemy integhraciji Ukrajiny do Jevropejsjkogho Sojuzu [Tekst] / O. O. Fedoryshyna // Efektyvna ekonomika. – 2014. – Vypusk № 4. – S. 158–162.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org