ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПРОВІЗОРІВ

И. М. Білай, М. П. Красько, В. О. Демченко, А. О. Остапенко, Є. О. Михайлюк

Анотація


Сучасні інформаційні технології все більше входять в наше життя та допомагають економити час, як в побуті, так і на роботі. Викладання клінічної фармації на факультеті післядипломної освіти кваліфікації провізорів вимагає постійного вдосконалення освітнього процесу. Не обходить стороною модернізація і освітній процес. В статті наведені дані щодо організації навчального процесу з клінічної фармації за допомогою дистанційних технологій на факультеті післядипломної освіти.

Ключові слова: викладання клінічної фармації, післядипломна освіта, дистанційна освіта.

Белай И. М., Красько Н. П., Демченко В. О., Остапенко А. А., Михайлюк Е. О. Внедрение дистанционного образование на этапе последипломного образования провизоров / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, Запорожье

Современные информационные технологии все больше входят в нашу жизнь и помогают экономить время, как в быту, так и на работе. Преподавание клинической фармации на факультете последипломного образования провизоров требует постоянного совершенствования образовательного процесса. Не обходит стороной модернизация и образовательный процесс. В статье приведены сведения по организации учебного процесса по клинической фармации с помощью технологий дистанционного образования на факультете последипломного образования.

Ключевые слова: преподавание клинической фармации, последипломное образование, дистанционное образование.

Bilay I. M., Krasko M. P., Demchenko V. O., Ostapenko A. O., Mihayluk E. O. The introduction of distance education at the stage of postgraduate education of pharmacists  / Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhia.

Modern information technology is increasingly part of our lives and help save time as in everyday life and at work. Teaching clinical pharmacy on postgraduate faculty  to pharmacists requires constant improvement of the educational process. Do not shy away from modernization and the educational process. The article provides information in organization educational process in clinical pharmacy using distance education technologies at the Faculty of Postgraduate Education.

Keywords: teaching clinical pharmacy, postgraduate education, distance education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белай И. М. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по клинической фармации для провизоров-курсантов по специальности «Общая фармация». – Запорожье, 2011. – 40 с.

Зіменківський А. Б. Клінічний провізор в системі охорони здоров`я / А. Б. Зіменківський, Л. Є. Зарума // Вісник фармакології і фармації. – 2007. - №6. – с. 58-60.

Бабак О. Я. Клінічна фармакологія: підручник / О. Я. Бабак, О. М. Безугла, В. І. Волков; за ред. О. Я. Бабака, О. М. Білова, І. С. Чекмана. – К.: Медицина, 2008. – 768 с.

Фармакотерапія : підручник для студентів фарм. факультетів / під ред. О. В. Крайдашенка, В. Р. Купновицької, І. М. Клища, В. Р. Лизогуба. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 644 с.

Толочко В. М. На шляху гармонізації фармацевтичної освіти до європейського освітнього простору / В. М. Толочко // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі: Матеріали VI національного з`їзду фармацевтів. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С.45-46.

References:

Belai Y. M. Uchebno-metodycheskoe posobye k praktycheskym zaniatyiam po klynycheskoi farmatsyy dlia provyzorov-kursantov po spetsyalnosty «Obshchaia farmatsyia». – Zaporozhe, 2011. – 40 s.

Zimenkivskyi A. B. Klinichnyi provizor v systemi okhorony zdorov`ya / A. B. Zimenkivskyi, L. Ye. Zaruma // Visnyk farmakolohii i farmatsii. – 2007. - № 6. – s. 58-60.

Babak O. Ya. Klinichna farmakolohiia : pidruchnyk / O. Ya. Babak, O. M. Bezuhla, V. I. Volkov; za red. O. Ya. Babaka, O. M. Bilova, I. S. Chekmana. – K.: Medytsyna, 2008. – 768 s.

Farmakoterapiia: pidruchnyk dlia studentiv farm. fakultetiv / pid red. O. V. Kraidashenka, V. R. Kupnovytskoi, І. M. Klyshcha, V. R. Lyzohuba. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2010. – 644 s.

Tolochko V. M. Na shliakhu harmonizatsii farmatsevtychnoi osvity do yevropeiskoho osvitnoho prostoru / V. M. Tolochko // Dosiahnennia ta perspektyvy rozvytku farmatsevtychnoi haluzi: Materialy VI natsionalnoho z`yizdu farmatsevtiv. – Kh.: Vyd-vo NFaU, 2005. – S.45-46.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org