ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Л. І. Ніколаєнко

Анотація


Розглянуто теоретичні аспекти проблеми формування творчого потенціалу особистості. Зроблено аналіз концептуальних підходів до визначення поняття «творчий потенціал». Досліджувану категорію проаналізовано з філософської, педагогічної та психологічної точок зору, визначено їх спільні та відмінні риси. Розкрито основні підходи до формування творчого потенціалу особистості у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях.

Ключові слова: творчий потенціал особистості, творча особистість, творчі здібності, творчість, творча діяльність, розвиток, формування творчого потенціалу.

Николаенко Л. И. Творческий потенциал личности как предмет зарубежных и отечественных исследований: теоретический анализ / Сумской государственный педагогический университет им. А. С. Макаренко, Украина, Сумы.

Рассмотрены теоретические аспекты проблемы формирования творческого потенциала личности. Сделан анализ концептуальных подходов к определению понятия «творческий потенциал». Исследуваемую категорию проанализировано с философской, педагогической и психологической точек зрения, определены общие и отличительные черты. Раскрыты основные подходы к формированиютворческого потенциала личности в отечественных и зарубежных исследованиях.

Ключевые слова: творческий потенциал личности, творческая личность, творческие способности, творчество, творческая деятельность, развитие, формирование творческого потенциала.

Nikolaenko L. I. Person’s creative potential as a subject of foreign and native investigations: theoretical analysis / Sumy State Pedagogical University, Ukraine, Sumy.

The article deals with the theoretical aspects of person’s creative potential formation. It makes the analysis of the conceptual approaches to the definition of the statement «creative potential». The investigated category is analyzed from philosophical, pedagogical, psychological points of view, their common and different traits are defined. The article gives the basic approaches to the person’s creative potential formation in the native and foreign investigations.

Keywords: person’s creative potential, creative person, creative abilities, creativity, creative activity, development, creative potential formation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д. Б. Богоявленская. – Ростов-на-Дону, 1983. – 173 с.

Книга керівника позашкільного навчального закладу: довідково-методичне видання / [упоряд. З. М. Рудакова; Л. М. Павлова]. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 608 с.

Моляко В. О. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / В. О. Моляко, О. Л. Музика. – Житомир: Рута, 2006. – 320 с.

Роменець В. А. Психологія творчості: навч. посібник / В. А. Роменець. – [2-ге вид]. – К. : Либідь, 2001. – 288 с.

Яковлева Е. Л. Психология развития творческого потенциала личности / Е. Л. Яковлева. – М., 1997. – 224 с.

Кульчицька О. І. Складові біографії творця / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина. – 1998. – № 3. – С. 27-32.

Матюшкин А. М. Концепция творческой одаренности / А. М. Матюшкин // Вопр. психол. – 1989. – № 6. – С. 29-33.

References:

Boghojavlenskaja D. B. Yntellektualjnaja aktyvnostj kak problema tvorchestva / D. B. Boghojavlenskaja. – Rostov-na-Donu, 1983. – 173 s.

Knygha kerivnyka pozashkiljnogho navchaljnogho zakladu: dovidkovo-metodychne vydannja / [uporjad. Z. M. Rudakova; L. M. Pavlova]. – Kharkiv: TORSINGh PLJuS, 2006. – 608 s.

Moljako V. O. Zdibnosti, tvorchistj, obdarovanistj: teorija, metodyka, rezuljtaty doslidzhenj / V. O. Moljako, O. L. Muzyka. – Zhytomyr : Ruta, 2006. – 320 s.

Romenecj V. A. Psykhologhija tvorchosti: navch. posibnyk / V. A. Romenecj. – [2-ghe vyd]. – K.: Lybidj, 2001. – 288 s.

Yakovleva Ye. L. Psikhologiya razvitiya tvorcheskogo potentsiala lichnosti / Ye. L. Yakovleva. – M., 1997. – 224 s.

Kuljchycjka O. I. Skladovi bioghrafiji tvorcja / O. I. Kuljchycjka // Obdarovana dytyna. – 1998. – № 3. – S. 27-32.

Matyushkin A. M. Kontseptsiya tvorcheskoy odarennosti / A. M. Matyushkin // Vopr. psikhol. – 1989. – № 6. – S. 29-33.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org