ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕКТОРА ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ (1576 – 1636 РР.) ГЕРАСИМА СМОТРИЦЬКОГО

В. М. Жуковський, В. М. Махлюк

Анотація


Стаття присвячена розкриттю організаційно-педагогічної діяльності першого ректора Острозької академії 1576 – 1636 рр., педагога, письменника-полеміста, громадського діяча Герасима Даниловича Смотрицького. Охарактеризована організаційна діяльність Герасима Смотрицького на посаді ректора Острозької академії, проаналізовано його педагогічні ідеї, розкрито редакційно-видавничу діяльність та літературну спадщину Смотрицького. Результатами проведеного наукового дослідження є виявлення  внеску Герасима Смотрицького в історичну, культурну та педагогічну спадщину України. Результати проведеного наукового дослідження можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях, лекційних матеріалах і публікаціях із загальної історії та історії педагогіки.

Ключові слова: Герасим Смотрицький, Острозька академія, Острозький науково-культурний осередок, педагогічна діяльність, виховання, освіта.

доктор педагогических наук, профессор Жуковский В. Н., Махлюк В. Н. Организационно-педагогическая деятельность ректора Острожской академии (1576 - 1636 гг.) Герасима Смотрицкого / Национальный университет «Острожская академия», Украина, Острог

Статья посвящена раскрытию организационно-педагогической деятельности первого ректора Острожской академии 1576 – 1636 гг., педагога, писателя-полемиста, общественного деятеля Герасима Даниловича Смотрицкого. Охарактеризована организационная деятельность Герасима Смотрицкого в должности ректора Острожской академии, проанализированы его педагогические идеи, раскрыто редакционно-издательскую деятельность и литературное наследие Смотрицкого. Результатами проведенного научного исследования является выявление вклада Герасима Смотрицкого в историческое, культурное и педагогическое наследие Украины. Результаты проведенного научного исследования могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, лекционных материалах и публикациях по общей истории и истории педагогики.

Ключевые слова: Герасим Смотрицкий, Острожская академия, Острожский научно-культурный центр, педагогическая деятельность, воспитание, образование.

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Zhukovsky V. M., Makhliuk V. M. Organizational and pedagogical activity of the rector of Ostroh Academy (1576 - 1636) Gerasimus Smotritsky / National University «Ostroh Academy», Ukraine, Ostroh.

The article analyzes the organizational and educational activities of first rector of Ostroh Academy 1576 – 1636, teacher, writer, polemicist and public figure Gerasimus Danylovych Smotritsky. Characterized Smotritsky’s organizational activity as rector of Ostroh Academy, analyzed his pedagogical ideas, disclosed editorial, publishing and literary heritage of Smotritsky. The results of the research are to identify the contribution of Gerasimus Smotritsky in the historical, cultural and educational heritage of Ukraine. The results of the research can be used in further research, lectures and publications of general history and history of education.

Keywords: Gerasimus Smotritsky Ostroh Academy, Ostroh scientific and cultural center, educational activities, upbringing, education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Біблія або Книги Святого Письма Старого та Нового Заповітів. Із мови давньоєврейської та грецької на українську дослівно перекладена/ [Переклад проф. І. Огієнка]. – К.: Українське Біблійне товариство, 2005. – 1375 с.

Бондарчук Ярослава. Герасим Смотрицький [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://trip.org.ua/postati/gerasim-smotritskij.html.

Бондарчук Ярослава. Острозька слов'яно-греко-латинська академія як осередок національного та духовного формування особистості / Я. Бондарчук // Етнічна історія народів Європи . – 2005. – Вип. 19. – С. 44–50.

Василь Микитась. Давньоукраїнські студенти і професори. – К. : Абрис, 1994. – 288 с.: іл.

Кралюк Петро. Василь-Костянтин Острозький як видатний політичний і культурний діяч [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/Kraluk06.htm

Матласевич О. В. Філософсько-психологічні основи гуманістичних поглядів М. Смотрицького та Г. Смотрицького // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка – К.: 2003, т.V, ч. 4. – С. 211–216.

Мицько І. З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576 – 1636) / Відп. ред. Я. Д. Ісаєвич; АН УРСР. Ін–т суспільних наук. – К. : Наук. Думка. 1990. – 192 с.

Острозька академія в філософській культурі України: [монографія] / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 482 с.: іл.

Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 2. – 316 с.; іл.

Пасічник І. Д. Герасим Смотрицький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. – Острог, 2000. – С. 44–55.

Смотрицький Герасим Данилович (перша пол. XVI ст. – 12 жовтня 1594). Письменник, педагог, представник гуманістичної культури [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://1576.ua/people/3892.

Суша А. Документальное наследие Якуба Суши: к 400 году с дня рождения // Достижения: документальные свидетельства. – Минск, 2010. – Вып. 12. – С. 32–68.

Ульяновський Василь. Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків / Василь Ульяновський. – К.: ВД «Простір», 2012. – 1370 с. : 40 іл.

Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608). Wojewoda Kijowski i marszałek ziemi Wołyńskiej. - Toruń, 1997. - S.15.

Susza J. Saulus et Paulus. – Romae, 1666. – P. 15–16.

Wikipedia materials. Spudei definition [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%97.

References:

Bibliia abo Knyhy Sviatoho Pysma Staroho ta Novoho Zapovitiv. Iz movy davnoievreiskoi ta hretskoi na ukrainsku doslivno perekladena/ [Pereklad prof. I. Ohiienka]. – K.: Ukrainske Bibliine tovarystvo, 2005. – 1375 s.

Bondarchuk Yaroslava. Herasym Smotrytskyi [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://trip.org.ua/postati/gerasim-smotritskij.html.

Bondarchuk Yaroslava. Ostrozka sloviano-hreko-latynska akademiia yak oseredok natsionalnoho ta dukhovnoho formuvannia osobystosti / Ya. Bondarchuk // Etnichna istoriia narodiv Yevropy. – 2005. – Vyp. 19. – S. 44–50.

Vasyl Mykytas. Davnoukrainski studenty i profesory. – K.: Abrys, 1994. – 288 s.: il.

Kraliuk Petro. Vasyl-Kostiantyn Ostrozkyi yak vydatnyi politychnyi i kulturnyi diiach [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/Kraluk06.htm

Matlasevych O. V. Filosofsko-psykholohichni osnovy humanistychnykh pohliadiv M. Smotrytskoho ta H. Smotrytskoho // Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy / Za red. S. D. Maksymenka – K.: 2003, t.V, ch. 4. – S. 211 – 216.

Mytsko I. Z. Ostrozka sloviano-hreko-latynska akademiia (1576 – 1636) / Vidp. red. Ya. D. Isaievych; AN URSR. In–t suspilnykh nauk. – K.: Nauk. Dumka. 1990. – 192 s.

Ostrozka akademiia v filosofskii kulturi Ukrainy: [monohrafiia] / P. M. Kraliuk, I. D. Pasichnyk, M. M. Yakubovych. – Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», 2014. – 482 s.: il.

Ostrozka davnyna. Naukovyi zbirnyk / Red. kol. Ihor Pasichnyk (hol. red.), Ihor Teslenko (vidpov. red.) ta in. – Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», 2013. – Vyp. 2. – 316 s.; il.

Pasichnyk I. D. Herasym Smotrytskyi // Ostrozki prosvitnyky XVI-XX st. – Ostroh, 2000. – S. 44-55.

Smotrytskyi Herasym Danylovych (persha pol. XVI st. – 12 zhovtnia 1594). Pysmennyk, pedahoh, predstavnyk humanistychnoi kultury [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://1576.ua/people/3892.

Susha A. Dokumentalnoe nasledie Yakuba Sushi: k 400 godu s dnya rozhdeniya // Dostizheniya: dokumentalnye svidetelstva. – Minsk, 2010. – Vyp. 12. – S. 32-68.

Ulianovskyi Vasyl. Kniaz Vasyl-Kostiantyn Ostrozkyi: istorychnyi portret u halerei predkiv ta nashchadkiv / Vasyl Ulianovskyi. – K.: VD «Prostir», 2012. – 1370 s.: 40 il.

Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608). Wojewoda Kijowski i marszałek ziemi Wołyńskiej. - Toruń, 1997. - S.15.

Susza J. Saulus et Paulus. – Romae, 1666. – P. 15-16.

Wikipedia materials. Spudei definition. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%97.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org