ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Г. А. Дегтярьова

Анотація


Розглянуто системний, синергетичний, андрагогічний, компетентнісний, особистісно-діяльнісний, диференційований, акмеологічний та аксіологічний підходи, на яких ґрунтується розробка концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти. Досліджено їхнє змістове наповнення, а також вперше розглянуто спрямованість основоположних принципів цих підходів на забезпечення діяльності в закладах післядипломної педагогічної освіти, орієнтованої на розвиток ІК-компетентності педагогів як у курсовий, так і в міжкурсовий періоди, на створення умов для застосування педагогами набутих знань у галузі ІКТ у власній професійній діяльності, на їхні можливості для оцінки й самооцінки власного рівня
ІК-компетентності з метою визначення шляхів її подальшого розвитку.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційна компетентність (ІК-компетентність), система післядипломної освіти (ППО), системний, синергетичний, андрагогічний, компетентнісний, особистісно-діяльнісний, диференційований, акмеологічний та аксіологічний підходи.

кандидат педагогических наук, доктор философии (PhD), Дегтярева Г. А. / Особенности научных подходов к развитию информационно-коммуникационной компетентности учителей филологических дисциплин в системе последипломного педагогического образования / Харьковская академия непрерывного образования, Украина, Харьков

Ключевые слова: информационно-коммуникационня компетентность
(ИК-компетентность), система последипломного образования (ППО), системный, синергетический,
андрагогический, компетентностный, личностно-деятельностный, дифференцированый, акмеологический и аксиологический подходы.

Сandidate of science (Pedagogy), Doctor of Philosophy (PhD), Degtyaryova G. A. / Features of scientific approaches to the development of information- communication competence of teachers of linguistic disciplines in the system of postgraduate pedagogical education / Kharkiv Academy of Postgraduate Education, Ukraine, Kharkiv

Considered as systemic, synergetic, andragogical, competence, personal and activity, differentiated, acmeological and axiological approaches, underlying the development of the conceptual model for the development of IС-competence of teachers of linguistic disciplines in the system of postgraduate education. Investigated their semantic content, also first considered the direction of the fundamental principles of these approaches to support activity in the institutions of postgraduate pedagogical education, focused on the development of the IC competence of teachers as in course and intercourse periods, on creation of conditions for the use of teachers acquired knowledge in the area of ICT in their own professional activity, their opportunities for assessment and self-assessment of their own level of your present level of IC competence to determine ways of its further development.

Keywords: information-communication competence (IC competence), the system of postgraduate education (PGE), systemic, synergetic, andragogical, competence approaches, personal and activity, differentiated, acmeological and axiological approaches.


Повний текст:

PDF

Посилання


Грабовський П. П. Дидактичні принципи розвитку інформаційної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / П. П. Грабовський. – Режим доступу: jurnal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/…/1 – Назва з титул. екрана.

Філософські абриси сучасної освіти: Монографія / Авт. кол.: Предборська І., Вишинська Г., Гайденко В. та ін.; За заг.ред. І. Предборської. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 226 с.

Гончаренко С. Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес / Гончаренко Семен, Кушнір Василь, Кушнір Григорій // Шлях освіти. – 2008. – № 4 (50). – С. 2-10.

Романова Ганна Концептуальні засади підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій [Електронний ресурс] / Ганна Романова. – Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/pedagogics/arhiv/27_2013/4.pdf – Назва з титул. екрана.

Іонова О. М. Системний та синергетичний підходи / О. М. Іонова / Наукові підходи до педагогічних досліджень : колективна монографія / За заг. ред. д. пед. наук, чл.-кор. НАПН України В. І. Лозової. – Харків; Вид-во Віровець А. П. «Апостроф», 2012. – С. 22-80.

Іванова С. М. Проблема розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників / С. М. Іванова // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. – Вип. 14. – Херсон, 2013. – С. 110–119.

Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід: Монографія / За ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 389 с.

Войцехівський М. Ф. Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти [Електронний ресурс] / М. Ф. Войцехівський. – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/9/statti/voycehivskiy.htm – Назва з титул. екрану.

Кравчук Л. В. Реалізація андрагогічного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Л. В. Кравчук. – Режим доступа: http://konferenciya. jimdo.com/3-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0% BA/3-7-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA-18-04/ – Назва з титул. екрана.

Змеев С. И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых / С. И. Змеев. – М. : ПЕР СЭ, 2007. – 272 с.

Адольф В. А. Профессиональная компетентность современного учителя / В. А. Адольф. – Красноярск, 1998. – 310 с.

Мехрабов А. О. Особенности применения компетентностной модели в образовании / А. О. Мехрабов // Научные труды Института проблем образования Азербайджана. – 2009. – Вып. 2. – С. 3-7.

Головань М. С. Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / Микола Головань // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця. Матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції 5-6 грудня 2012 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – С. 21-23.

Ніколенко Л. Т. Особистісно орієнтована освіта та шляхи її реалізації в системі підвищення кваліфікації / Л. Т. Ніколенко // Учебные записки. – 2005. – № 3. – С. 23-27.

Дидактичні засади компетентнісного підходу в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://allhemi.blogspot.com/2014/06/blog-post_6169.html#more – Назва з титул. екрана.

Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: Науково-методичний посібник / За ред. І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя: ХНРБЦ, 2006. – 640 с.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / О. Вишневський. – Дрогобич : «КОЛО», 2003. – 143 с.

Безбородих С. М. Особистісно-діяльнісний підхід у розвитку конкурентоспроможного педагога / Безбородих Світлана Миколаївна. / Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013. – Серія «Педагогіка, соціальна робота». – Випуск 28. – С. 19-21.

Клокар Н. І. Концепція підвищення кваліфікації педагогічних працівників у післядипломній освіті регіону на засадах диференційованого підходу / Н. І. Клокар. – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/14/statti/klokar.htm – Назва з титул. екрана.

Назаренко В. С. Підходи до процесу розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів у закладах післядипломної освіти / В. С. Назаренко // Таврійський вісник освіти. – 2011. – № 1 (33). – С. 102-109.

Іванова С. М. Модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників у галузі педагогічних наук / С. М. Іванова / Вісник Житомирського державного університету. – Випуск 3 (69). Педагогічні науки, 2013. – С. 171-178.

Рибалко Л. С. Акмеологічний підхід / Л. С. Рибалко / Наукові підходи до педагогічних досліджень : колективна монографія / За заг. ред. д. пед. наук, чл.-кор. НАПН України В. І. Лозової. – Харків; Вид-во Віровець А. П. «Апостроф», 2012. – С. 260-277.

Бочарова Е. П. Акмеологический поход к образованию / Е. П. Бочарова // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2008. – № 4. – С. 5-10.

Ніколаєску І. Акмеологічний підхід до розвитку професійного іміджу сучасного педагога в системі післядипломної освіти / Інна Ніколаєску / Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2012. – № 5. – Ч. 1. – С. 245-251.

Гладкова В. М. Основи акмеології : підручник / В. М. Гладкова, С. Д. Пожарський. – Л. : Новий світ, 2000. – 320 с.

Ларіна Н. Б. Інноваційні моделі підвищення кваліфікації управлінських кадрів : навч.-метод. матеріали / Н. Б. Ларіна; уклад. Г. І. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. – 52 с.

Тихомиров С. В. Психолого-педагогічні умови розвитку професійних ціннісних орієнтацій соціальних педагогів у післядипломній педагогічній освіті / С. В. Тихомиров / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015, Вип. 42 (95). – С. 369-373.

Рогова О. Г. Аксіологічний аспект гуманітарної парадигми освіти / О. Г. Рогова // Грані. – липень – серпень 2010. – № 4(72) – С. 56-59.

Блинов Л. В. Профессионально-личностное самоопределение педагогов в постдипломном образовании: аксиологический подход : дис. … д-ра пед. наук / Л. В. Блинов. – Биробиджан, 2001. – 320 с.

References:

Hrabovskyi P. P. Dydaktychni pryntsypy rozvytku informatsiinoi kompetentnosti vchytelia v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Elektronnyi resurs] / P. P. Hrabovskyi. – Rezhym dostupu: jurnal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/…/1 – Nazva z tytul. ekrana.

Filosofski abrysy suchasnoi osvity: Monohrafiia / Avt. kol.: Predborska I., Vyshynska H., Haidenko V. ta in.; Za zah.red. I. Predborskoi. – Sumy: VTD «Universytetska knyha», 2006. – 226 s.

Honcharenko S. Metodolohichni osoblyvosti naukovykh pohliadiv na pedahohichnyi protses / Honcharenko Semen, Kushnir Vasyl, Kushnir Hryhorii // Shliakh osvity. – 2008. – № 4 (50). – S. 2-10.

Romanova Hanna Kontseptualni zasady pidhotovky vykladachiv vyshchykh ekonomichnykh navchalnykh zakladiv do proektuvannia navchalnykh tekhnolohii [Elektronnyi resurs] / Hanna Romanova. – Rezhym dostupu: http://ddpu.drohobych.net/pedagogics/arhiv/27_2013/4.pdf – Nazva z tytul. ekrana.

Ionova O. M. Systemnyi ta synerhetychnyi pidkhody / O. M. Ionova / Naukovi pidkhody do pedahohichnykh doslidzhen : kolektyvna monohrafiia / Za zah. red. d. ped. nauk, chl.-kor. NAPN Ukrainy V. I. Lozovoi. – Kharkiv; Vyd-vo Virovets A. P. «Apostrof», 2012. – S. 22-80.

Ivanova S. M. Problema rozvytku informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti naukovykh pratsivnykiv / S. M. Ivanova // Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti. – Vyp. 14. – Kherson, 2013. – S. 110–119.

Profesiina pedahohichna osvita: akme-synerhetychnyi pidkhid: Monohrafiia / Za red. O. A. Dubaseniuk. – Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2011. – 389 s.

Voitsekhivskyi M. F. Pedahohichni aspekty profesiinoho rozvytku osobystosti vchytelia v systemi pisliadyplomnoi osvity [Elektronnyi resurs] / M. F. Voitsekhivskyi. – Rezhym dostupu: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/9/statti/voycehivskiy.htm – Nazva z tytul. ekranu.

Kravchuk L. V. Realizatsiia andrahohichnoho pidkhodu v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Elektronnyi resurs] / L. V. Kravchuk. – Rezhym dostupa: http://konferenciya. jimdo.com/3-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0% BA/3-7-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA-18-04/ – Nazva z tytul. ekrana.

Zmeev S. Y. Andrahohyka: osnovы teoryy, ystoryy y tekhnolohyy obuchenyia vzroslыkh / S. Y. Zmeev. – M. : PER SЭ, 2007. – 272 s.

Adolf V. A. Professyonalnaia kompetentnost sovremennoho uchytelia / V. A. Adolf. – Krasnoiarsk, 1998. – 310 s.

Mekhrabov A. O. Osobennosty prymenenyia kompetentnostnoi modely v obrazovanyy / A. O. Mekhrabov // Nauchnыe trudы Ynstytuta problem obrazovanyia Azerbaidzhana. – 2009. – Vыp. 2. – S. 3-7.

Holovan M. S. Kompetentnisnyi pidkhid u protsesi profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh / Mykola Holovan // Naukova diialnist yak shliakh formuvannia profesiinykh kompetentnostei maibutnoho fakhivtsia. Materialy III mizhvuzivskoi naukovo-praktychnoi konferentsii

-6 hrudnia 2012 r. – Sumy : Vyd-vo SumDPU imeni A. S. Makarenka, 2012. – S. 21-23.

Nikolenko L. T. Osobystisno oriientovana osvita ta shliakhy yii realizatsii v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii / L. T. Nikolenko // Uchebnыe zapysky. – 2005. – № 3. – S. 23-27.

Dydaktychni zasady kompetentnisnoho pidkhodu v osviti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa: http://allhemi.blogspot.com/2014/06/blog-post_6169.html#more – Nazva z tytul. ekrana.

Zhyttieva kompetentnist osobystosti: vid teorii do praktyky: Naukovo-metodychnyi posibnyk / Za red. I. H. Yermakova. – Zaporizhzhia: KhNRBTs, 2006. – 640 s.

Vyshnevskyi O. Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky / O. Vyshnevskyi. – Drohobych : «KOLO», 2003. – 143 s.

Bezborodykh S. M. Osobystisno-diialnisnyi pidkhid u rozvytku konkurentospromozhnoho pedahoha / Bezborodykh Svitlana Mykolaivna. / Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 2013. – Seriia «Pedahohika, sotsialna robota». – Vypusk 28. – S. 19-21.

Klokar N. I. Kontseptsiia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv u pisliadyplomnii osviti rehionu na zasadakh dyferentsiiovanoho pidkhodu / N. I. Klokar – Rezhym dostupu: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/14/statti/klokar.htm – Nazva z tytul. ekrana.

Nazarenko V. S. Pidkhody do protsesu rozvytku informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei uchyteliv u zakladakh pisliadyplomnoi osvity / V. S. Nazarenko // Tavriiskyi visnyk osvity. – 2011. – № 1 (33). – S. 102-109.

Ivanova S. M. Model rozvytku informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti naukovykh pratsivnykiv u haluzi pedahohichnykh nauk / S. M. Ivanova / Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. – Vypusk 3 (69). Pedahohichni nauky, 2013. – S. 171-178.

Rybalko L. S. Akmeolohichnyi pidkhid / L. S. Rybalko / Naukovi pidkhody do pedahohichnykh doslidzhen : kolektyvna monohrafiia / Za zah. red. d. ped. nauk, chl.-kor. NAPN Ukrainy V. I. Lozovoi. – Kharkiv; Vyd-vo Virovets A. P. «Apostrof», 2012. – S. 260-277.

Bocharova E. P. Akmeolohycheskyi pokhod k obrazovanyiu / E. P. Bocharova // Humanytarnыe yssledovanyia v Vostochnoi Sybyry y na Dalnem Vostoke. – 2008. – № 4. – S. 5-10.

Nikolaiesku I. Akmeolohichnyi pidkhid do rozvytku profesiinoho imidzhu suchasnoho pedahoha v systemi pisliadyplomnoi osvity / Inna Nikolaiesku / Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 2012. – № 5. – Ch. 1. – S. 245-251.

Hladkova V. M. Osnovy akmeolohii : pidruchnyk / V. M. Hladkova, S. D. Pozharskyi. – L. : Novyi svit, 2000. – 320 s.

Larina N. B. Innovatsiini modeli pidvyshchennia kvalifikatsii upravlinskykh kadriv : navch.-metod. materialy / N. B. Larina; uklad. H. I. Bondarenko. – K. : NADU, 2013. – 52 s.

Tykhomyrov S. V. Psykholoho-pedahohichni umovy rozvytku profesiinykh tsinnisnykh oriientatsii sotsialnykh pedahohiv u pisliadyplomnii pedahohichnii osviti / S. V. Tykhomyrov / Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. – 2015, Vyp. 42 (95). – S. 369-373.

Rohova O. H. Aksiolohichnyi aspekt humanitarnoi paradyhmy osvity / O. H. Rohova // Hrani. – lypen – serpen 2010. – № 4(72) – S. 56-59.

Blynov L.V. Professyonalno-lychnostnoe samoopredelenye pedahohov v postdyplomnom obrazovanyy: aksyolohycheskyi podkhod : dys. … d-ra ped. nauk / L. V. Blynov. – Byrobydzhan, 2001. – 320 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org