ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ З МЕТОЮ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер

Анотація


У статті з’ясовано, що сучасні програми професійної підготовки студентів ґрунтуються на формуванні компетентностей, зокрема інформаційних та соціальних компетентностей; проаналізовано досвід професійної підготовки майбутніх педагогів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій; розглянуто організаційно-змістові питання професійної підготовки студентів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. З’ясовано педагогічні умови професійної підготовки майбутніх педагогів, зміст інформаційних та соціальних компетентностей. Особливу увагу приділено дослідженню і обґрунтуванню методології інформаційних та соціальних компетентностей. Апробовано методи навчання з допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, що стимулюють у студентів  розвиток навичок XXI століття через розв’язування проблем з життя практичного характеру шляхом розробки соціально-орієнтованих проектів.

Ключові слова: інформаційна компетентність, соціальна компетентність, вища педагогічна освіта, педагогічні умови, соціально-орієнтовані проекти.

кандидат педагогических наук, Балык Н. Р., кандидат биологических наук, Шмигер Г. П. / Тернопольский национальный педагогический университет имени В. Гнатюка, Украина, Тернополь

 

В статье установлено, что современные программы профессиональной подготовки студентов основываются на формировании компетенций, в частности информационных и социальных компетенций; проанализирован опыт профессиональной подготовки будущих педагогов в области информационно-коммуникационных технологий; рассмотрены организационно-содержательные вопросы профессиональной подготовки студентов в области информационно-коммуникационных технологий. Выяснено педагогические условия профессиональной подготовки будущих педагогов, содержание информационных и социальных компетенций. Особое внимание уделено исследованию и обоснованию методологии информационных и социальных компетенций. Апробированы методы обучения с помощью информационно-коммуникационных технологий, стимулирующих студентов развитие навыков XXI века через решение проблем из жизни практического характера путем разработки социально-ориентированных проектов.

Ключевые слова: информационная компетентность, социальная компетентность, высшее педагогическое образование, педагогические условия, социально-ориентированные проекты.

PhD in Pedagogy, Balyk N., PhD in Biology, Shmyger G. Formation of informational and social competencies of students for professional training in pedagogical university / Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine, Ternopil

In this article we have defined that current training programs are based on the formation of students' competencies, in particular information and social competences; We have analyzed the experience of training future teachers in the area of information and communication technologies; We have considered organizational and content issues of students professional training in the area of information and communication technologies. We have defined pedagogical conditions for professional training of future teachers, the content of informational and social competencies. Particular attention was concentrated on research methodology and substation of information and social competence. We have tested methods of training using information and communication technologies to encourage students to develop the skills of the XXI century by solving the life problems through development of practical and social-oriented projects.

Key words: informational competence, social competence, higher pedagogical education, pedagogical conditions, social-oriented projects.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. для студ. магістратури / Світлана Сергіївна Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

Дахин А. Н. Моделирование компетентности участников открытого образования / Александр Николаевич Дахин. – М.: НИИ школьных технологий, 2009. – 292 с.

Зарубінська І. Б. Теоретико-методичні основи формування соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю: автореф. дис. . д-ра пед. наук : 13.00.04 / І. Б. Зарубінська ; Ін-т вищ. освіти НАПН України . – К., 2011. – 36 с.

Зеер Э. Ф. Психология личностно ориентированного профессионального образования: монография. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф-пед. ун-та, 2000. – 258 с.

Морзе Н. В. Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти / Н. В. Морзе, А. Б. Кочарян // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 43, вип. 5. – С. 27–39.

Осадча К. П. Європейські норми та стандарти компетентності учителів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій / К.П. Осадча // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К.: ЕКМО, 2009. – Вип. 1. – С.132–141.

Спірін О. М. Система інформаційно-технологічних компетентностей учителя інформатики // Інформаційно-комунікаційні технології навчання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Умань: ПП Жовтий, 2008. – С.160–162.

A common European frame work for ICT Professional in all industry sectors [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecompetences.eu – Загол. з титулу екрану. – Мова: англ. – Перевірено: 15.01.2016.

ICT in education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Communication/Pages/ict-education.aspx. – Загол. з титулу екрану. – Мова: англ. – Перевірено: 15.01.2016.

References:

Vitvytska S. S. Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly: metod. posib. dlia stud. mahistratury / Svitlana Serhiivna Vitvytska. – K.: Tsentr navchalnoi literatury, 2003. – 316 s.

Dakhyn A. N. Modelyrovanye kompetentnosty uchastnykov otkrytogho obrazovanyja / Aleksandr Nykolaevych Dakhyn. – M.: NYY shkoljnykh tekhnologhyj, 2009. – 292 s.

Zarubinska I.B. Theoretical and methodological guidelines for the development of social competence of students in higher education in economics: Author. Thesis. . Dr. ped. Sciences: 13.00.04 / IB Zarubinsky; Institute of Higher. Education NAPS of Ukraine. – K., 2011. – 36 s.

Zeer E.F. Psychology lychnostno PROFESSIONAL oriented education: monohrafyya. – Ekaterinburg: Izd Urals. state. Professor-ped. University Press, 2000. – 258 p.

Morse N.V. Standard Model ICT competence faculty in the context of improving the quality of education / NV Morse, AB Kocharian // Information technologies and means of teaching. – 2014 – Vol 43, no. 5. – P. 27–39.

Osadcha K.P. European norms and standards for teacher competency in information and communication technologies / KP Osadcha // Process Teaching: Theory and Practice: Coll. Science. pr. / Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Inst ped. education and adult education. – K .: ECMO, 2009. – Vol. 1. –S.132–141.

Spirin O.M. System Information Technology computer science teacher competencies // ICT training. Proceedings of international scientific conference. - Uman: PE Yellow, 2008. – P.160–162.

A common European frame work for ICT Professional in all industry sectors [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecompetences.eu – Загол. з титулу екрану. – Мова: англ. – Перевірено: 15.01.2016.

ICT in education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Communication/Pages/ict-education.aspx. – Загол. з титулу екрану. – Мова: англ. – Перевірено: 15.01.2016.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org