ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ АКАДЕМІЧНО ЗДІБНИХ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ

О. О. Щербакова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню психологічних чинників шкільної адаптації академічно здібних дітей до навчання в основній школі в умовах інноваційної освіти. Обґрунтовано основні показники адаптованості п`ятикласників до навчання в середній школі. Визначено позитивний зв'язок між високим рівнем благополуччя взаємин в групі та низьким рівнем шкільної тривожності й психологічною адаптацією учнів в класах «Інтелект України». Доведено високу ефективність інноваційної навчальної діяльності, в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України», з формування якостей, що складають адаптаційний потенціал особистості та сприяють успішній адаптації молодшого підлітка до навчання в основній школі. Джерел – 6.

Ключові слова: психологічна адаптація, молодший підліток, інноваційна освіта, академічно обдаровані діти, психологічний супровід.

кандидат психологических наук, Щербакова Е.А. Психологическая адаптация академически способных детей к обучению в основной школе в условиях инновационного образования / Харьковская гимназия №169, Украина, г. Харьков

Статья посвящена исследованию психологических факторов школьной адаптации академически способных детей к обучению в основной школе в условиях инновационного образования. Обоснованы основные показатели адаптации пятиклассников к обучению в средней школе. Выявлена положительная связь между высоким уровнем благополучия взаимоотношений в группе и низким уровнем школьной тревожности, и психологической адаптацией учеников в классах "Интеллект Украины". Доказана высокая эффективность инновационной учебной деятельности, в пределах научно-педагогического проекта "Интеллект Украины", по формированию качеств, которые составляют адаптационный потенциал личности и содействуют успешной адаптации младшего подростка к обучению в основной школе. Источников - 6.

Ключевые слова: психологическая адаптация, младший подросток, инновационное образование, академически одаренные дети, психологическое сопровождение.

PhD in Psychology, Shcherbakova O.O. Psychological adaptation of academically gifted children to learning at the basic school under the conditions of innovative education/ Kharkiv Gymnasium №169, Ukraine, Kharkiv.

The article is devoted to the psychological factors study of school adaptation of academically gifted children to learning at the basic school under the conditions of innovative education. A positive relationship between high levels of well-being relationships within the group, low level of school anxiety and psychological adaptation of students in the classroom "Intellect of Ukraine". Proved high efficiency of innovative learning activities within the scientific and pedagogical project "Intellect of Ukraine", with the formation of qualities that make up the adaptive potential of the individual and promote successful adaptation younger teenager to study at primary school.  Sources - 6.

Keywords: psychological adaptation, younger teenager, innovative education, academically gifted children, psychological support. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Булах І. С., Хомич Г. О., Виногородський А. М., Сабанадзе І. О. Соціально-психологічні аспекти процесу адаптації учнів: Навчально-методичний посібник. – К.: КДПУ ім. М. П. Драгоманова, Переяслав – Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди, 1997.–180с.

Докшина Н., Кошель С. Робота з обдарованими та здібними дітьми // Психологічний супровід школярів / Упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С 125-127.

Підчасов Є. В. Основні підходи до проблеми соціально-психологічної адаптації / Т. Б. Хомуленко, Є. В. Підчасов // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 12. –КиМУ, 2008. – С. 147-158.

Цукерман Г. И. Переход из начальной школы в среднюю, как психологическая проблема. // Вопросы психологии, 2001. - №5. С.19-35., c.22

Вікова та педагогічна психологія: навч. пос. / [О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднічук та ін.]. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

References:

Bulakh I. S., Khomych H. O., Vynohorodskyi A. M., Sabanadze I. O. Sotsialno-psykholohichni aspekty protsesu adaptatsii uchniv: Navchalno-metodychnyi posibnyk. – K.: KDPU im. M. P. Drahomanova, Pereiaslav – Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut im. H. S. Skovorody, 1997. – 180 s.

Vikova ta pedahohichna psykholohiia: navch. pos. / [O.V. Skrypchenko, L. V. Dolynska, Z. V. Ohorodnichuk ta in.]. – K.: Prosvita, 2001. – 416 s.

Dokshyna N., Koshel S. Robota z obdarovanymy ta zdibnymy ditmy // Psykholohichnyi suprovid shkoliariv / Uporiad. T. Honcharenko. – K.: Redaktsii zahalnopedahohichnykh hazet, 2005. – S 125-127.

Pidchasov Ye.V. Osnovni pidkhody do problemy sotsialno-psykholohichnoi adaptatsii / T. B. Khomulenko, Ye. V. Pidchasov // Visnyk Kyivskoho mizhnarodnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky. Vypusk 12. –KyMU, 2008. – S. 147-158.

Tsukerman H. Y. Perekhod yz nachalnoi shkoly v sredniuiu, kak psykholohycheskaia problema. // Voprosy psykholohyy, 2001. - №5. S.19-35., s.22


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org