ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УНІВЕРСИТЕТАХ: КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД

В. І. Павлюк

Анотація


У статті розглядаються  особливості канадської системи дистанційної освіти, які виявлені за допомогою узагальнення та осмислення існуючих наукових підходів до визначення ключових понять проблеми.  Обґрунтовано інноваційні підходи у дистанційній освіті та визначено механізми їх впровадження в канадських університетах з огляду на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання студентів. Підкреслено важливість інформаційно-комунікаційних технологій у  формуванні нової економіки. Підсумовано, що дистанційна освіта надає засоби підтримки професіонального розвитку освітян, забезпечує відповідність навчальних програм вимогам часу та сприяє логічній послідовності накопичення професійних знань, умінь та навичок.

Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, канадські університети, інновації в освіті.

кандидат педагогических наук, доцент Павлюк В. И. Дистанционное образование в университетах: канадский опыт / Уманский государственный педагогический  университет имени Павла Тычины, Украина, Умань

В статье рассматриваются особенности канадской системы дистанционного образования, обнаруженные с помощью обобщения и осмысления существующих научных подходов к определению ключевых понятий проблемы. Обоснованы инновационные подходы в дистанционном образовании и определены механизмы их внедрения в канадских университетах учитывая использование новейших информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения студентов. Подчеркнута важность информационно-коммуникационных технологий в формировании новой экономики. Подведены итоги, что дистанционное образование предоставляет средства поддержки профессионального развития педагогов, обеспечивает соответствие учебных программ требованиям времени и способствует логической последовательности накопления профессиональных знаний, умений и навыков.

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, информационно-коммуникационные технологии, канадские университеты, инновации в образовании.

PhD in Pedagogics, Pavliuk V. I.  Distant education at universities: Canadian experience / Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Ukraine, Uman

In the article the features of the Canadian system of distant education, which detected through synthesis and interpretation of existing scientific approaches to the definition of key concepts problems are concerned. Innovative approaches to distant education and the mechanisms of their implementation in Canadian universities with the new information and communication technologies usage in the students’ learning process are grounded. The importance of ICT in shaping the new economy is emphasized. It is summed up that distant education provides a means to support teachers’ professional development; curriculum ensures compliance demands and promotes logical sequence of accumulation of professional knowledge and skills.

Keywords: distant education, distant learning, information and communication technologies, Canadian universities, innovation in education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Енциклопедія освіти / За ред. В. Г. Кременя. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Олійник В. В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні: Стислий аналіт. огляд. / Віктор Васильович Олійник. – К., 2001. – 45 с.

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: Словник-довідник основних термінів і понять з організації навчального процесу у вищих навчальних заакладах / Зоя Іванівна Тимошенко, Олена Іванівна Тимошенко. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006. – 58 с.

Information and Communication Technologies in Teacher Education: a Planning Guide. – Division of Higher Education, UNESCO, 2002. – 235 р.

National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE). Professional Standards for the Accreditation of Schools, Colleges, and Departments of Education. – NCATE, 2002. , с. 13.

References:

1. Encyklopedija osvity / Za red. V. Gh. Kremenja. – K.: Jurinkom Inter, 2008. – 1040 s.

Olijnyk V. V. Dystancijna osvita za kordonom ta v Ukrajini: Styslyj analit. oghljad. / Viktor Vasyljovych Olijnyk. – K., 2001. – 45 s.

3. Tymoshenko Z. I. Bolonsjkyj proces v diji: Slovnyk-dovidnyk osnovnykh terminiv i ponjatj z orghanizaciji navchaljnogho procesu u vyshhykh navchaljnykh zaakladakh / Zoja Ivanivna Tymoshenko, Olena Ivanivna Tymoshenko. – K.: Vyd-vo Jevrop. Un-tu, 2006. – 58 s.

Information and Communication Technologies in Teacher Education: a Planning Guide. – Division of Higher Education, UNESCO, 2002. – 235 р.

National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE). Professional Standards for the Accreditation of Schools, Colleges, and Departments of Education. – NCATE, 2002. , с. 13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org