ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Т. С. Кінєва, А. О. Яворська

Анотація


Обґрунтовано та розкрито основні питання організації обліку основних засобів. Проведено аналіз можливих напрямів удосконалення організації обліку основних засобів. Виявлено проблеми, що затримують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. Проаналізовано вплив вартості основних засобів сільського господарства на фінансово-економічні показники національної економіки. На підставі проведених досліджень надано рекомендації щодо удосконалення організації обліку основних засобів. Визначено фактори на яких має будуватися організація обліку основних засобів для того, щоб полегшити процес управління.

Ключові слова: основні засоби, організація обліку, оцінка, бухгалтерський облік, документація, управління.

кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики и экономического анализа, Кинева Т. С., Яворская А. А.. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ/ Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев

Обоснованы и раскрыты основные вопросы организации учета основных средств. Проведен анализ возможных направлений усовершенствования организации учета основных средств. Обнаружены проблемы, задерживающие процесс управления производством и снижают эффективность использования основных средств. Проанализировано влияние стоимости основных средств сельского хозяйства на финансово-экономические показатели национальной экономики. На основании проведенных исследований даны рекомендации по усовершенствованию организации учета основных средств. Определены факторы на которых должна строиться организация учета основных средств, чтобы облегчить процесс управления.

Ключевые слова: основные средства, организация учета, оценка, бухгалтерский учет, документация, управление.

PhD in Economic, Associate Professor of Statistics and Economic Analysis, Kineva T. S., Yavorska A. O. THEORETICAL PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF ACCOUNT OF THE FIXED ASSETS/ National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev.

Substantiated and solved the basic questions of organization of account of the fixed assets. The analysis of possible ways of improving the accounting for fixed assets. Detected problems hindering the process of production management and reduce the efficiency of the fixed assets. The influence of fixed assets for agriculture financial and economic indicators of the national economy. On the basis of undertaken studies recommendations are given in relation to the improvement of organization of account of the fixed assets. Detected factors on that organization of account of the fixed assets must be built in an order to facilitate a management process.

Key words: the fixed assets, organization of account, estimation, accounting , documentation, management.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затв. наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. №92 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затв. наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561 [Електронний ресурс].–Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish

Власюк Г. В. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів/Г.В. Власюк, О. І. Зиміна// Держава та регіони. – 2008 -№4 – С. 32 - 36

Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 423 с.

Шмигель А. Д. Организация бухгалтерского учета в промышленности / А. Д. Шмигель. – К.: Изд. объед. «Вища школа», 1978. – 208 с.

References:

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby», zatv. nakazom Minfinu Ukrainy vid 27.04.2000 r. 92 [Elektronnyi resurs].–Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua

Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku osnovnykh zasobiv, zatv. nakazom Minfinu Ukrainy vid 30.09.2003 r. № 561 [Elektronnyi resurs].–Rezhym dostupu: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish

Vlasiuk H. V. Shliakhy vdoskonalennia obliku osnovnykh zasobiv/H.V. Vlasiuk, O. I. Zymina// Derzhava ta rehiony. – 2008 -№ 4 – S.32 - 36

Pushkar M. S. Tendentsii ta zakonomirnosti rozvytku bukhhalterskoho obliku v Ukraini (teoretyko-metodolohichni aspekty): monohrafiia / M. S. Pushkar. – Ternopil : Ekonomichna dumka, 1999. – 423 s.

Shmyhel A. D. Orhanyzatsyia bukhhalterskoho ucheta v promыshlennosty / A. D. Shmyhel. – K.: Yzd. obъed. «Vyshcha shkola», 1978. – 208 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org