ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ МОЛОКА ПІД ЧАС ДОЇННЯ КОРІВ У ВІДРА

О. С. Дев’ятко

Анотація


Запропоновано технічне рішення для транспортування молока з доїльного відра до бідону у вигляді захисного транспортуючого вузла. Обґрунтовано матрицю основних параметрів, що забезпечують транспортування молока з доїльного відра до бідону без поєднання останнього з повітряним середовищем приміщення та оператором машинного доїння. Розглянуто залежність зміни коефіцієнта місцевого опору від повороту молочного шлангу. Дана конструкція може використовуватися, як в приватних господарствах так і на фермах де процес доїння корів виконується в відра.

Ключові слова: молоко, захисний вузол, транспортування, коефіцієнт місцевого опору.

Девятко Е. С. Обоснование параметров транспортировки молока при доении коров в ведро / Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина, Киев

Предложено техническое решение для транспортировки молока из доильного ведра к бидону в виде защитного транспортирующего узла. Обоснованно матрицу основных параметров, обеспечивающих транспортировку молока из доильного ведра к бидону без сочетания последнего с воздушной средой помещения и оператором машинного доения. Рассмотрена зависимость изменения коэффициента местного сопротивления от поворота молочного шланга. Данная конструкция может использоваться как в частных хозяйствах, так и на фермах где процесс доения коров выполняется в ведра.

Ключевые слова: Молоко, защитный узел, транспортировка, коэффициент местного сопротивления.

Deviatko E. S.  Explanation of parameters of milk transportation during milking cows to a bucket / National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

This article offers a technical solution for milk transportation from a milking bucket to a can as a protective unit. An article explains the grounds for the matrix of basic parameters providing transportation of milk from a milking bucket to a can without combining the latter with air environment of the room and machine milking operator. Dependence of changes of local resistance coefficient from the turn of a milk hose is reviewed. This design can be used both in private households and on farms where the milking process is carried out to the buckets.

Keywords: Milk, protective unit, transportation, local resistance coefficient.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Фісяченко О. І. Функціональні схеми доїльних установок / О. І. Фісяченко, А. І. Дзюба, Є. О. Фісяченко // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_132/33.pdf

Вивчення принципу дії обладнання для доїння корів [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://1snau.ru/vivchennya-principu-dii-obladnannya-dlya-doinnya-koriv/

Методи зниження бактеріальної забрудненості молока [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://1snau.ru/metodi-znizhennya-bakterialnoi-zabrudnenosti-moloka/

Костенко В. І. Оцінка і наукове обґрунтування технологічних ознак розвитку молочної залози у корів та методів визначення якості молока./ В. І. Костенко // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. – К.: – 2005. – С. 38.

Етіологія маститу [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.asvmu.org/modules/tinymce/uploaded/Etiology_mastitis.pdf

Ліщинський С. П. Забезпечення високоефективного використання установок для доїння корів / С. П. Ліщинський, О. О. Заболотько, Я. М. Музиченко // Науковий вісник ТДАТУ – Випуск 4 – Том 1. – С. 23–29.

Москаленко С. П. Комплексна оцінка ефективної експлуатації доїльних установок / С. П. Москаленко, І. В. Рєзніков, С. П. Ліщинський // Механізація і електрифікація сільського господарства. – 2013. – Випуск 97 – Том 1. – С. 557–564.

Луценко М. М. Перспективні технології виробництва молока. / М. М. Луценко, В. В. Іванишин, В. І. Смоляр // Монографія. – К.: Видавничий центр «Академія» – 2006. – 192 С.

Керсанюк Ю. Кон'юнктура змін на ринку молока: прогноз. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-52-32/1797-2013-09-27-12-06-02.html

Фененко А. І. Механізація доїння корів. Теорія і практика./ А. І. Фененко // Монографія. – К. – 2008. – С. 198.

ДСТУ 3662 – 97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі»

Патент на корисну модель № 46575 Україна МПК (2009) А01J9/00 Удосконалений доїльний апарат /Дев'ятко О.С., Дев'ятко О.В., Рубльов В.І., Ульянко С.О., Ульянко Н.С., Ульянко Н.М. Заявка U 2009 07656/ / заявл. 27.07.2009 / опубл. 25.12.2009 / Бюл. № 24.

References:

Fisjachenko O. I. Funkcionaljni skhemy dojiljnykh ustanovok / O. I. Fisjachenko, A. I. Dzjuba, Je. O. Fisjachenko // [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_132/33.pdf

Vyvchennja pryncypu diji obladnannja dlja dojinnja koriv [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://1snau.ru/vivchennya-principu-dii-obladnannya-dlya-doinnya-koriv/

Metody znyzhennja bakterialjnoji zabrudnenosti moloka [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://1snau.ru/metodi-znizhennya-bakterialnoi-zabrudnenosti-moloka/

Kostenko V. I. Ocinka i naukove obgruntuvannja tekhnologhichnykh oznak rozvytku molochnoji zalozy u koriv ta metodiv vyznachennja jakosti moloka./ V. I. Kostenko // Avtoreferat dysertaciji na zdobuttja naukovogho stupenja doktora siljsjkoghospodarsjkykh nauk. – K.: – 2005. – S. 38.

Etiologhija mastytu [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://www.asvmu.org/modules/tinymce/uploaded/Etiology_mastitis.pdf

Lishhynsjkyj S. P. Zabezpechennja vysokoefektyvnogho vykorystannja ustanovok dlja dojinnja koriv / S. P. Lishhynsjkyj, O. O. Zabolotjko, Ja. M. Muzychenko // Naukovyj visnyk TDATU – Vypusk 4 – Tom 1. – S. 23–29.

Moskalenko S. P. Kompleksna ocinka efektyvnoji ekspluataciji dojiljnykh ustanovok / S. P. Moskalenko, I. V. Rjeznikov, S. P. Lishhynsjkyj // Mekhanizacija i elektryfikacija siljsjkogho ghospodarstva. – 2013. – Vypusk 97 – Tom 1. – S. 557–564.

Lucenko M. M. Perspektyvni tekhnologhiji vyrobnyctva moloka. / M. M. Lucenko, V. V. Ivanyshyn, V. I. Smoljar // Monoghrafija. – K.: Vydavnychyj centr «Akademija» – 2006. – 192 S.

Kersanjuk Ju. Kon'junktura zmin na rynku moloka: proghnoz. [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-52-32/1797-2013-09-27-12-06-02.html

Fenenko A. I. Mekhanizacija dojinnja koriv. Teorija i praktyka./ A. I. Fenenko // Monoghrafija. – K. – 2008. – S. 198.

DSTU 3662 – 97 «Moloko korov'jache nezbyrane. Vymoghy pry zakupivli»

Patent na korysnu modelj № 46575 Ukrajina MPK (2009) A01J9/00 Udoskonalenyj dojiljnyj aparat /Dev'jatko O.S., Dev'jatko O.V., Rubljov V.I., Uljjanko S.O., Uljjanko N.S., Uljjanko N.M. Zajavka U 2009 07656/ / zajavl. 27.07.2009 / opubl. 25.12.2009 / Bjul. № 24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org