ВИКЛАДАННЯ ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ПРОВІЗОРАМ-ІНТЕРНАМ

І. М. Білай, В. О. Демченко, М. П. Красько, А. О. Остапенко

Анотація


В роботі розглянуті основні проблемні питання, які виникають під час проведення практичних занять з клінічної фармації при розгляді побічної дії лікарських засобів. Приділена увага формуванню вмінь самостійно користуватися основними характеристиками побічної дії лікарських засобів та використанню результатів проведених досліджень для усунення небажаних ефектів.

Ключові слова: викладання клінічної фармації, побічна дія, післядипломна освіта.

Белай И. М., Демченко В. О., Красько Н. П., Остапенко А. А. Преподавание побочного действия лекарственных средств на практических занятиях провизорам-интернам / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, г. Запорожье

В работе рассмотрены основные проблемные вопросы, которые возникают во время проведения практических занятий по клинической фармации при рассмотрении побочного действия лекарственных средств. Уделено внимание формированию умений самостоятельно пользоваться основными характеристиками побочного действия лекарственных средств и использованию результатов проведенных исследований для устранения нежелательных эффектов.

Ключевые слова: преподавание клинической фармации, побочное действие, последипломное образование.

Bilay I. M., Dariy V. I., Getalo O. V., Demchenko V. O., Krasko M. P., Ostapenko A. O. Teaching side effects of the medicine on the practice lessons to pharmacists-interns/ Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine, Zaporizhzhia.

This paper describes the main issues that arise during the practical training in clinical pharmacy when considering the side effects of drugs. Attention is paid to the formation of their own abilities to use the basic features side effects of drugs and the use of the results of the studies to eliminate unwanted effects.

Keywords: teaching clinical pharmacy, side effects, postgraduate education.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Белоусов Ю. Б., Гуревич К. Г. Клиническая фармакокинетика. Практическое дозирование лекарств / Ю. Б. Белоусов, К. Г. Гуревич // Спец. вы¬пуск серии "Рациональная фармакотерапия". - М; Лите¬ра, 2005. - 288 с.

Клінічна фармакологія: Підручник / О. М. Біловол, О. Ф. Возіанов, I. K. Латогуз та ін. - К.: Здоров'я, 2005. - Т. 1. - 608 с; Т. 2. -684 с.

Клінічна фармакологія: Навчально-методичний посібник: метод. вказівки студентам фармацевтичних факультетів та інтернам-клінічним провізорам для самостійної підготовки / М. Ю. Коломоєць, Є. П. Ткач, Є. І. Шоріков и др. - Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2007. - 467 с.

Клінічна фармакологія: підручник / кол. авторів; за ред. О. Я. Бабака, О. М. Біловола, І. С. Чекмана. – К.: Медицина, 2008.

Чекман І. С. Фармакокінетика і фармакодинаміка препаратів заліза / І. С. Чекман // Клініч. фармація. - 2005. - Т. 9, N 2. - С. 4-9

Ярош О. К. Фармакокінетика і біоеквівалентність - дві складові якості лікарських засобів / О. К. Ярош // Вісн. фармакології та фармації. - 2005. - N 5. - С. 22-23.

References:

Belousov Yu. B., Gurevy`ch K. G. Kly`ny`cheskaya farmakoky`nety`ka. Prakty`cheskoe dozy`rovany`e lekarstv / Yu. B. Belousov, K. G. Gurevy`ch // Specz. vypusk sery`y` "Racy`onal`naya farmakoterapy`ya". - M; Ly`tera, 2005. - 288 s.

Klinichna farmakologiya: Pidruchny`k / O. M. Bilovol, O. F. Vozianov, I. K. Latoguz ta in. - K.: Zdorov'ya, 2005. - T. 1. - 608 s; T. 2. -684 s.

Klinichna farmakologiya: Navchal`no-metody`chny`j posibny`k: metod. vkazivky` studentam farmacevty`chny`x fakul`tetiv ta internam-klinichny`m provizoram dlya samostijnoyi pidgotovky` / M. Yu. Kolomoyecz`, Ye. P. Tkach, Ye. I. Shorikov y` dr. - Chernivci: Bukovy`ns`ky`j derzhavny`j medy`chny`j universy`tet, 2007. - 467 s.

Klinichna farmakologiya: pidruchny`k / kol. avtoriv; za red. O. Ya. Babaka, O. M. Bilovola, I. S. Chekmana. – K. : Medy`cy`na, 2008.

Chekman I. S. Farmakokinety`ka i farmakody`namika preparativ zaliza / I. S. Chekman // Klinich. farmaciya. - 2005. - T. 9, N 2. - S. 4-9

Yarosh O. K. Farmakokinety`ka i bioekvivalentnist` - dvi skladovi yakosti likars`ky`x zasobiv / O. K. Yarosh // Visn. farmakologiyi ta farmaciyi. - 2005. - N 5. - S. 22-23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org