МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

О. П. Кириленко

Анотація


Обґрунтовано необхідність застосування нетрадиційних методів фінансового забезпечення в діяльності громадських організацій України. Розглянуто й охарактеризовано основні  методи альтернативного фінансування діяльності та розвитку громадських організацій та особливості їх використання у практиці громадських організацій розвинених економічно країн світу. На основі аналізу вітчизняного законодавства обґрунтована можливість застосування цих методів у практиці громадських організацій України. Подано практичні рекомендації з імплементації та використання згаданих методів у діяльності українських організацій громадянського суспільства.

Ключові слова: громадські організації, фінансове забезпечення, ендавменти, відсоткова філантропія, венчурна філантропія.

доктор экономических наук, профессор, Кириленко О.П. / Тернопольский национальный экономический университет, Украина, Тернополь

Обоснована необходимость применения нетрадиционных методов фінансового обеспечения в деятельности общественных организаций Украины. Рассмотрены и охарактеризованы основные методы альтернативного финансирования деятельности и развития общественных организаций и особенности их использования в практике общественных организаций развитых экономически стран мира. На основе анализа отечественного законодательства обоснована возможность применения этих методов в практике общественных организаций Украины. Даны практические рекомендации по реализации и использовании упомянутых методов в деятельности украинских организаций гражданского общества.

Ключевые слова: общественные организации, финансовое обеспечение, эндавмент, процентная филантропия, венчурная филантропия.

Doctor of economics, professor, Kyrylenko O.P. / Ternopil National Economic University, Ukraine, Ternopil

The necessity of using of unconventional methods of Ukrainian civil society organizations finding is justified. Basic methods of alternative financing of NGOs existing and development and features of their using in practice of NGOs in economically developed countries areconsidered and described.Based on the analysis of legislation the applicability of these techniques in the practice of public organizations of Ukraine is justified. Practical advice on implementation and using of these methods in Ukrainian civil society organizations are given.

Keywords: non-governmental organizations, financial support, endowments, percentage philanthropy, venture philanthropy.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Координатор проектів ОБСЄ в Україні Дослідження існуючого досвіду та законодавства України у сфері фінансування громадських організацій органами державної влади, органами місцевого самоврядування та приватним сектором. – К.: 2011. – 114 с.

Закон України «Про громадські об'єднання» 22.03.2012 р. № 4572-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Рекомендації щодо розробки статутів громадських об'єднань / Державна реєстраційна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.drsu.gov.ua/show/11437

Лациба Н.В. Як розуміти новий закон «Про громадські об'єднання» / М.В. Лациба, А.О. Шимчук: – К.: Укр. незалежн. центр політ. дослідж., 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua

Джерела фінансування громадських організацій: європейський та український досвід [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rozvytok-hromady.com/po-suti/djerela-finansuvannia-hromadskyx-orhanizacii-ievropeiskyi-ta-ukrainskyi-dosvid

Ткачук І.Я. Ендавменти в діяльності громадських організацій України / І.Я.Ткачук // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – вип. 650-652. – С. 129-133.

Ендамент – цільовий капітал, доходи від інвестування якого використовуються для благодійної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dok.znaimo.com.ua/docs/index-3415.html

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Що таке ендаумент / Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iirfund.org/about/endowment/

Національні та міжнародні механізми фінансування громадянського суспільства. Міжнародні заходи зміцнення довіри між державою та громадянським суспільством. – К.: Фенікс, 2012. – 336 с.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки неприбуткових організацій) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54027

Венчурна філантропія. Матеріали українського форуму благодійників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/filantropija-u-sviti/trendi/trend-1.htm/

References:

Koordynator proektiv OBSIe v Ukraini Doslidzhennia isnuiuchoho dosvidu ta zakonodavstva Ukrainy u sferi finansuvannia hromadskykh orhanizatsii orhanamy derzhavnoi vlady, orhanamy mistsevoho samovriaduvannia ta pryvatnym sektorom. – K.: 2011. – 114 s.

Zakon Ukrainy «Pro hromadski obiednannia» 22.03.2012 r. # 4572-VI [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua

Rekomendatsii shchodo rozrobky statutiv hromadskykh obiednan / Derzhavna reiestratsiina sluzhba Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.drsu.gov.ua/show/11437

Latsyba N.V. Yak rozumity novyi zakon «Pro hromadski obiednannia» / M.V. Latsyba, A.O. Shymchuk: – K.: Ukr. nezalezhn. tsentr polit. doslidzh., 2013 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ucipr.kiev.ua

Dzherela finansuvannia hromadskykh orhanizatsii: yevropeiskyi ta ukrainskyi dosvid [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://rozvytok-hromady.com/po-suti/djerela-finansuvannia-hromadskyx-orhanizacii-ievropeiskyi-ta-ukrainskyi-dosvid

Tkachuk I.Ya. Endavmenty v diialnosti hromadskykh orhanizatsii Ukrainy / I.Ya.Tkachuk // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Seriia : Ekonomika. – Chernivtsi : ChNU, 2013. – vyp. 650-652. – S. 129-133.

Endament – tsilovyi kapital, dokhody vid investuvannia yakoho vykorystovuiutsia dlia blahodiinoi diialnosti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://dok.znaimo.com.ua/docs/index-3415.html

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. # 2755-VI [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Shcho take endaument / Fond rozvytku Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://iirfund.org/about/endowment/

Natsionalni ta mizhnarodni mekhanizmy finansuvannia hromadianskoho suspilstva. Mizhnarodni zakhody zmitsnennia doviry mizh derzhavoiu ta hromadianskym suspilstvom. – K.: Feniks, 2012. – 336 s.

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy (shchodo pidtrymky neprybutkovykh orhanizatsii) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54027

Venchurna filantropiia. Materialy ukrainskoho forumu blahodiinykiv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/filantropija-u-sviti/trendi/trend-1.htm


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org