МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЮРИДИЧНИХ РІВНЯНЬ У ХОДІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ПРАВОЗНАВСТВО (ПРАКТИЧНИЙ КУРС)» УЧНЯМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ЗНЗ УКРАЇНИ

Т. В. Жалій, Т. В. Воскобійник

Анотація


У статті висвітлюються методичні вимоги до організації роботи учнів 9-го класу зі складання та розв’язування юридичних рівнянь у ході вивчення нормативного курсу правознавства у ЗНЗ України. Вказується на необхідність покращення правової світи та правового виховання молоді на сучасному етапі. Зроблено висновок про ефективність такого виду роботи для кращого засвоєння школярами цифрових виразів юридичних термінів та понять.

Ключові слова: квадратні рівняння, лінійні рівняння, правове виховання, правові компетенції, правова освіта, юридичні рівняння.

Жалий Т. В., Воскобойник М. В. Методика использования юридических уравнений в ходе изучения предмета «Правоведение (практический курс)» учащимися основной школы в ОУЗ Украины / Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко, Украина, Полтава

В статье освещаются методические требования к организации работы учащихся 9-го класса по составлению и решению юридических уравнений в ходе изучения нормативного курса правоведения в ОУЗ Украины. Указывается на необходимость улучшения правовой мира и правового воспитания молодежи на современном этапе. Сделан вывод об эффективности такого вида работы для лучшего усвоения школьниками цифровых выражений юридических терминов и понятий.

Ключевые слова: квадратные уравнения, линейные уравнения, правовое воспитание, правовые компетенции, правовое образование, юридические уравнения.

Zalij T. V., Voskobiynyk T. V. Methods of using legal equations in the study of the subject "Jurisprudence (practical course)" basic school pupils in the CEI Ukraine / Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko, Ukraine, Poltava

In the article the methodological requirements for the organization of the 9th grade with legal drafting and solving equations in the study of regulatory law course at CEI Ukraine. Highlights the need to improve the legal worlds and legal education of young people today. The conclusion about the effectiveness of this type of work for better absorption of schoolchildren digital expressions of legal terms and concepts.

Keywords: quadratic equations, linear equations, legal education, legal competence, legal education, legal equation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Жалій Т. В. Теоретико-методичні засади вивчення правознавчих дисциплін у процесі фахової підготовки майбутніх учителів математики // Молодий учений. – 2015. – №2. – С. 242 – 244.

Закон України «Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р.» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Квасов В.В. Практикум з основ правознавства 9 кл./ В. В. Квасов. – Х.: Основа, 2007. – 205 с.

Куксенко С. І. Правознавство задачі та рівняння для перевірки знань/ С. І. Куксенко. – Черкаси 2006. – 150 с.

Навчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів навчальних (є чинною у 2015/2016 навчальному році), рекомендована Міністерством освіти і науки України, лист від 21.05.08 р. № 1/11 1969 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

Нагорний В. К., Нагорна О. П. Міжпредметні зв’язки при вивченні курсів правознавства та математики учнями основної школи: теоретико-методичний аспект // Постметодика. – 2015. – №1. – С.215 – 221.

Нестеренко Т. М. Методичні рекомендації щодо викладання курсу «Основи правознавства» у загальноосвітніх навчальних закладах у 2006-2007 навчальному році / Т. М. Нестеренко// Історія та правознавство. – 2006. – № 22/24. – С. 8-12.

Пономарьова Л. Рівняння. Основні властивості рівнянь / Людмила Пономарьова // Математика: Додат. до газ."Шкільний світ". – 2009. – №14. – С.5–7.

Фісун Е. Про складання юридичних задач та встановлення критеріїв оцінювання. Правознавство. Профільний рівень. 10-11-ті класи/ Е. Фісун // Історія України. – 2014. – № 24. – С.32-36

References:

Zhaliy T. V. Teoretyko-metodychni zasady vyvchennya pravoznavchykh dystsyplin u protsesi fakhovoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv matematyky // Molodyy uchenyy. – 2015. - № 2. – S. 242 – 244.

Zakon Ukrayiny «Pro zahal'nu serednyu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 13 travnya 1999 r.» // [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua

Kvasov V. V. Praktykum z osnov pravoznavstva 9 kl./ V. V. Kvasov. – Kh.: Osnova, 2007. – 205 s.

Kuksenko S.I. Pravoznavstvo zadachi ta rivnyannya dlya perevirky znan'/ S. I. Kuksenko. – Cherkasy 2006. – 150 s.

Navchal'na prohrama «Pravoznavstvo (praktychnyy kurs)» dlya 9-kh klasiv navchal'nykh (ye chynnoyu u 2015/2016 navchal'nomu rotsi), rekomendovana Ministerstvom osvity i nauky Ukrayiny, lyst vid 21.05.08 r. № 1/11 1969 // [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

Nahornyy V. K., Nahorna O. P. Mizhpredmetni zv"yazky pry vyvchenni kursiv pravoznavstva ta matematyky uchnyamy osnovnoyi shkoly: teoretyko-metodychnyy aspekt // Postmetodyka. – 2015. - № 1. – S.215 – 221.

Nesterenko T. M. Metodychni rekomendatsiyi shchodo vykladannya kursu «Osnovy pravoznavstva» u zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladakh u 2006-2007 navchal'nomu rotsi /T. M. Nesterenko// Istoriya ta pravoznavstvo. – 2006. – № 22/24. - S. 8-12.

Ponomar'ova L. Rivnyannya. Osnovni vlastyvosti rivnyan' / Lyudmyla Ponomar'ova // Matematyka: Dodat. do haz."Shkil'nyy svit". – 2009. – № 14. – S.5–7.

Fisun E. Pro skladannya yurydychnykh zadach ta vstanovlennya kryteriyiv otsinyuvannya. Pravoznavstvo. Profil'nyy riven'. 10-11-ti klasy/ E. Fisun // Istoriya Ukrayiny. – 2014. – № 24. – S. 32-36.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org