СИСТЕМА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ОДНА ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ СКЛАДОВИХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Г. А. Дегтярьова

Анотація


У статті увагу приділено надзвичайно важливій ланці в системі освіти України післядипломній педагогічній освіті, яка передбачає організоване й систематичне навчання саме дипломованих фахівців для подолання розриву між здобутою ними у вищих навчальних закладах професійною підготовкою, набутим практичним досвідом і новими вимогами, зумовленими змінами, що відбуваються в науці й суспільстві. Розглянуто суть, закономірності, принципи, завдання системи післядипломної педагогічної освіти та однієї з її форм – підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також передумови її модернізації.

Ключові слова: система післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, закономірності, принципи, професійна компетентність педагогів, модернізація.

кандидат педагогических наук, доктор философии, Дегтярева Г. А. Система последипломного педагогического образования как одна из приоритетных составляющих непрерывного образования / Харьковская академия непрерывного образования, Украина, Харьков

В статье уделено внимание чрезвычайно важному звену в системе образования Украины – последипломному педагогическому образованию, которое предусматривает организованное и систематическое обучение именно дипломированных специалистов для преодоления разрыва между полученной ими в высших учебных заведениях профессиональной подготовкой, приобретенным практическим опытом и новыми требованиями, обусловленными изменениями, происходящими в науке и обществе. Рассмотрены суть, закономерности, принципы, задачи системы последипломного педагогического образования и одной из его форм – повышения квалификации педагогических работников, а также предпосылки его модернизации.

Ключевые слова: система последипломного педагогического образования, повышение квалификации педагогических работников, закономерности, принципы, профессиональная компетентность педагогов, модернизация.

PhD of Pedagogycal science, Doctor of Philosophy, Degtyaryova G. A. / The system of postgraduate pedagogical education as one of continuous education’s priority components  / Kharkiv Academy of Postgraduate Education, Ukraine, Kharkiv

In the article an attention is paid to a very important branch in Ukrainian system of educationthe postgraduate pedagogical education, which includes certificated specialistsorganized and systematized training for breaking a gap between their professional training in higher educational establishments, their professional experience and new demands due to changes in science and society. The preconditions of modernization and transformation the processes of postgraduate education were named. The content, regularities, tasks of postgraduate education system and one of its kinds – teachersqualification increasing and also preconditions modernization, were singled out.

It determines the choice of content, forms and methods of working in postgraduate pedagogical educational establishments.

Key words: system of postgraduate pedagogical education, teachersqualification increasing, regularities, principles, teachers’ professional competence, modernization.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Везетіу К. В. Принципи функціонування системи післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / К. В. Везетіу. – Режим доступу: https://docs.google.com/viewer/vspu.net.pdf – Назва з титул. екрану.

Даниленко Л. Післядипломна педагогічна освіта в умовах інноваційних змін / Л. Даниленко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 2(11). – С. 21-23.

21% освітян вважають роботу інститутів ППО ефективною [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/47998/ – Назва з титул. екрану.

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014. – № 37-38. – стаття 2004.

Клясен Н. Л. Діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізації освітньої галузі в Україні / Н. Л. Клясен // Післядипломна освіта в Україні : науково-освітній журнал. – К., 2014. – Вип. 2. – С. 10-13.

Кремень В. Г. Інновація – alter ego глобалізації / В. Г. Кремень // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 3-8.

Маслов В. Принципи ефективного розвитку системи післядипломної освіти / В. Маслов // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 1(16). – С. 7-11.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html. – Назва з титул. екрану.

Олійник В. В. Безперервний професійний розвиток педагогів в умовах реалізації Національної стратегії післядипломної освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс] / В. В. Олійник. – Режим доступу: www.slideshare.net/Kalachova/ss-10699650 – Назва з титул. екрану.

Олійник В. В. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства / В. В. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 1. – С. 56-66.

І Всеукраїнська виставка-презентація «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/press/releases/658/ – Назва з титул. екрану.

Післядипломна освіта України: сучасність і перспективи розвитку : Наук.-метод. посібник. / За заг. ред. В. В. Олійника, Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2005. – 230 с.

Покроєва Л. Модель організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Покроєва // Нова педагогічна думка : Наук.-метод. журнал. / засн. Рівнен. обл. ін-т післядипл. освіти, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2014. – № 2 (78).

Проект Положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти України [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Міністерства освіті і науки України. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1421144886/1428566485/ – Назва з титул. екрану.

Пуцов В. Теоретичні основи розвитку післядипломної освіти як невід’ємної складової неперервної освіти / В. Пуцов // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 2(11). – С. 7-11.

Руссол В. М. Вивчення рівня професійної культури і потреб учителів як умова оптимізації післядипломної освіти / В. М. Руссол. // Обрії. – 2001. – № 2.

Сущенко Т. І. Педагогічний процес в системі післядипломної освіти. / Т. І. Сущенко. – Запоріжжя, 1993. – 90 с.

Титаренко Інна Фахове вдосконалення вчителя в системі післядипломної освіти: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Інна Титаренко. – Режим доступу: lib.chdu.edu.ua/pdf/metodser/111/6.pdf. – Назва з титул. екрану.

Химинець В. В. Науково-методичні проблеми післядипломної педагогічної освіти в контексті трасформаційних та інтеграційних процесів / В. В. Химинець / Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2007. – Т. ХІІІ. – С. 483-495.

References:

Vezetiu K. V. Pryntsypy funktsionuvannia systemy pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Elektronnyi resurs] / K. V. Vezetiu. – Rezhym dostupu: https://docs.google.com/viewer/vspu.net.pdf – Nazva z tytul. ekranu.

Danylenko L. Pisliadyplomna pedahohichna osvita v umovakh innovatsiinykh zmin / L. Danylenko // Pisliadyplomna osvita v Ukraini. – 2011. – № 2(11). – S. 21-23.

21% osvitian vvazhaiut robotu instytutiv PPO efektyvnoiu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://osvita.ua/school/47998/ – Nazva z tytul. ekranu.

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 1 lypnia 2014 roku № 1556-VII // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2014. – № 37-38. – stattia 2004.

Kliasen N. L. Diialnist zakladiv pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v umovakh modernizatsii osvitnoi haluzi v Ukraini / N. L. Kliasen // Pisliadyplomna osvita v Ukraini : naukovo-osvitnii zhurnal. – K., 2014. – Vyp. 2. – S. 10-13.

Kremen V. H. Innovatsiia – alter ego hlobalizatsii / V. H. Kremen // Ridna shkola. – 2011. – № 3. – S. 3-8.

Maslov V. Pryntsypy efektyvnoho rozvytku systemy pisliadyplomnoi osvity / V. Maslov // Pisliadyplomna osvita v Ukraini. – 2010. – № 1(16). – S. 7-11.

8. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku (skhvaleno Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 25 chervnia 2013 roku № 344/2013) [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html. – Nazva z tytul. ekranu.

Oliinyk V. V. Bezperervnyi profesiinyi rozvytok pedahohiv v umovakh realizatsii Natsionalnoi stratehii pisliadyplomnoi osvity v Ukraini na 2012-2021 roky [Elektronnyi resurs] / V. V. Oliinyk. – Rezhym dostupu: www.slideshare.net/Kalachova/ss-10699650 – Nazva z tytul. ekranu.

Oliinyk V. V. Tendentsii rozvytku pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v umovakh transformatsii suspilstva / V. V. Oliinyk // Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy. – 2013. – № 1. – S. 56-66.

I Vseukrainska vystavka-prezentatsiia «Pisliadyplomna pedahohichna osvita v konteksti suchasnykh tsyvilizatsiinykh zmin» [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu: http://naps.gov.ua/ua/press/releases/658/ – Nazva z tytul. ekranu.

Pisliadyplomna osvita Ukrainy: suchasnist i perspektyvy rozvytku : Nauk.-metod. posibnyk. / Za zah. red. V. V. Oliinyka, L. I. Danylenko. – K. : Milenium, 2005. – 230 s.

Pokroieva L. Model orhanizatsii samoosvitnoi diialnosti pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity / L. Pokroieva // Nova pedahohichna dumka : Nauk.-metod. zhurnal. / zasn. Rivnen. obl. in-t pisliadypl. osvity, Rivnen. derzh. humanit. un-t. – Rivne, 2014. – № 2 (78).

Proekt Polozhennia pro pisliadyplomnu osvitu u sferi vyshchoi osvity Ukrainy [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi veb-sait Ministerstva osviti i nauky Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1421144886/1428566485/ – Nazva z tytul. ekranu.

Putsov V. Teoretychni osnovy rozvytku pisliadyplomnoi osvity yak nevidiemnoi skladovoi neperervnoi osvity / V. Putsov // Pisliadyplomna osvita v Ukraini. – 2007. – № 2(11). – S. 7-11.

Russol V. M. Vyvchennia rivnia profesiinoi kultury i potreb uchyteliv yak umova optymizatsii pisliadyplomnoi osvity / V. M. Russol. // Obrii. – 2001. – № 2.

Sushchenko T. I. Pedahohichnyi protses v systemi pisliadyplomnoi osvity. / T. I. Sushchenko. – Zaporizhzhia, 1993. – 90 s.

Tytarenko Inna Fakhove vdoskonalennia vchytelia v systemi pisliadyplomnoi osvity: teoretychnyi aspekt [Elektronnyi resurs] / Inna Tytarenko. – Rezhym dostupu: lib.chdu.edu.ua/pdf/metodser/111/6.pdf. – Nazva z tytul. ekranu.

Khymynets V. V. Naukovo-metodychni problemy pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v konteksti trasformatsiinykh ta intehratsiinykh protsesiv / V. V. Khymynets / Zbirnyk naukovykh prats NDIU. – K., 2007. – T. ХIII. – S. 483-495.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org