ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Т. С. Кінєва, А. Д. Остапенко

Анотація


Обґрунтовано та розкрито теоретичні основи та методи стратегічної оцінки показників Звіту про фінансові результати. Проведено аналіз та прогнозування фінансових показників діяльності господарюючого суб’єкта як основного стратегічного завдання системи управління, що спрямоване на задоволення інформаційних потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів. Визначено тенденцій зміни чистого доходу від реалізації продукції, витрат на збут та собівартості реалізованих робіт у часі як основного показника, що визначає обсяг діяльності підприємства. Розраховано перспективну прогнозовану величину чистого прибутку та оцінено ступінь ймовірності отримання прогнозованих значень та використання цих результатів у стратегічному управлінні.

Ключові слова: аналіз, звіт про фінансові результати, моделі, прогнозування, стратегічне управління, фінансові результати, чистий дохід.

кандидат экономических наук, доцент,  Кинева Т. С., Остапенко А.  Д. Отчет о финансовых результатах в системе стратегического управления предприятием/ Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев

Обоснованы и раскрыты теоретические основы и методы стратегической оценки показателей Отчета о финансовых результатах. Проведен анализ и спрогнозированы финансовые показатели хозяйствующего субъекта, что выступает основным стратегическим заданием системы управления, которое ориентированно на удовлетворение информационных запросов внутренних и внешний пользователей. Определены тенденций изменения во времени чистого дохода от реализации продукции, расходов на сбыт и себестоимости реализованных работ как основного показателя, определяющего объем деятельности предприятия. Рассчитано прогнозируемую величину чистой прибыли на перспективу и оценена степень вероятности получения прогнозируемых значений и использования этих результатов в стратегическом управлении.

Ключевые слова: анализ , отчет о финансовых результатах, модели , прогнозирование , стратегическое управление, финансовые результаты , чистый доход.PhD in Economic, Associate Professor, Kineva T. S., Ostapenko A. D. Report on the financial results in a system of strategic management/ National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KievSubstantiated and solved the theoretical foundations and methods of strategic assessment indicators of the income statement. The analysis and forecasting financial performance of the entity as a major strategic task management system, is aimed at meeting the information needs of external and internal users. Defined trends in net income from product sales, cost of sales and cost of sold works in time as the main indicator that determines the amount of the enterprise. Calculated promising estimated value net income and assessed the degree of probability of the predicted values and use these results in strategic management .Key words: analysis, income statement , models, forecasting , strategic management , financial results, net income.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Білик, М. Д. Методи фінансового планування і прогнозування в управлінні фінансами підприємства [Текст] / М. Д. Білик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №9 − С.79-84.

Гордієнко, П. Л. Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посібник / П. Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. –К. : Алерта, 2011. –С. 404.

Гладій І.О. Облік фінансових результатів в інформаційній системі: Автореф. дис. канд. екон. наук: [Текст] / І.О. Гладій; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2011. – С.161.

Коваленко О.Ю. Методичні основи прогнозування фінансового стану підприємства. // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление», том 24 (63), № 1, 2011. –С.54-56.

Павлова І. В. Прогнозування фінансових показників як елемент планування розвитку діяльності підприємства ./ І. В. Павлова // Збірка наукових праць «Логістика». – 2014. – №690 − С.752-755.

Ставерська Т.О., Прогнозування та планування фінансових результатів підприємства, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна, 2013.

References:

Bilyk, MD methods of financial planning and forecasting in financial management company [Text] / MD Bilyk // Formation of market relations in Ukraine. - 2010. - №9 - S.79-84.

Gordienko, PL Strategic analysis [Text]: teach. manual / PL Gordienko, LG Didkovska, NV Yashkina. - 2nd ed., Revised. and add. -K. : Alerts, 2011. -C. 404.

Hladiy IA Accounting for financial results in the information system: Author. Thesis. candidate. Econ. sciences [Text] / IO Hladiy; Hark. state. Univ food and trade. - H., 2011. - S.161.

Kovalenko OY Methodical basis of forecasting financial condition. // Scientists note Tavrichesky National University imeni VI Vernadsky. Series "Economics and Management", Volume 24 (63), № 1, 2011. -S.54-56.

Pavlova IV Forecasting financial performance as part of the planning of the enterprise ./ I. Pavlov // The collection of scientific works "Logistics". - 2014. - №690 - S.752-755.

Staverska TO, Forecasting and planning of financial results, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Ukraine, 2013.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org