ФОРСАЙТ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

С. В. Алєксєєва

Анотація


У статті представлено суть методу форсайт як важливого в усвідомленні майбутніми дизайнерами кар’єрного майбутнього. Проаналізовано основні технології форсайту: сценування, метод дельфі, створення дорожніх карт. Обґрунтовано зв'язок форсайту майбутньої кар’єри із уміннями рефлексії. Визначено особливість форсайт-проектів щодо кар’єрної реалізації майбутніх дизайнерів, основою яких вбачаються рефлексивні експертні оцінки та розвиненість когнітивного передбачення. Форсайт як технологія уможливлює вільний формат дискусії, що забезпечує можливість висловити різні припущення, обговорити передбачувані наслідки подій та реакцій на них. Метод форсайт розглядається  як засіб мотивування щодо посилювання процесу навчання, управління вибором технологій, створювання альтернативних напрямів майбутнього професійного розвитку. Метод форсайт є активним прогнозом майбутнього, оскільки інструменти його реалізації дозволяють не передбачати проблеми майбутнього, а ставити мету у вигляді бажаного результату та активізуватися на результат.

Ключові слова: метод форсайт, рефлексія, експертні оцінки, сценування, метод дельфі, створення дорожніх карт.

кандидат педагогических наук, Алексеева С. В.  ФОРСАЙТ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ К РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ // Інститут профессионального образования, Київ

В статье представлена суть метода форсайт как важного в осознании будущими дизайнерами карьерного будущего. Проанализированы основные технологии форсайта: сценування, метод дельфи, создание дорожных карт. Обоснована связь форсайту будущей карьеры с умениями рефлексии. Определена особенность форсайт-проектів относительно карьерной реализации будущих дизайнеров, основой которых есть рефлексивные экспертные оценки и развитость когнитивного предвидения. Форсайт как технология делает возможным свободный формат дискуссии, которая обеспечивает изложения разных предположений, позволяет обсудить последствия событий и реакций на них. Метод форсайт рассматривается  как средство мотивирования процесса учебы, управления выбором технологий, создания альтернативных направлений будущего профессионального развития. Метод форсайт является активным прогнозом будущего, поскольку инструменты его реализации позволяют не предусматривать проблемы будущего, а ставить цель в виде желательного результата и активизироваться на результат.

Ключевые слова: метод форсайт, рефлексия, экспертные оценки, сценування, метод дельфи, создание дорожных карт.

candidate of pedagogical sciences, Аlekseeva Svetlana FORESIGHT METHOD IN PREPARATION OF FUTURE DESIGNERS TO DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL CAREER // Institute of vocational formation, Ukraine, Kyiv.

In the article essence of method of foresight is presented as important in realization the future designers of the quarry future. Basic technologies of foresight are analysed: role playing, the Delphi method, technology road mapping. Connection foresight of future career is reasonable with abilities of reflection. The feature foresight of relatively quarry realization of future designers basis of that are reflection expert estimations and development of когнитивного foresight is certain. Форсайт as technology does possible the free format of discussion, that provides expositions of different suppositions, allows to discuss the consequences of events and reactions on them. The method of foresight is examined  as means of reason of process of studies, managements by the choice of technologies, creation of alternative directions of future professional development. A method of foresight is the active prognosis of the future, as instruments of his realization allow not to envisage the problem of the future, and to put an aim as a desirable result and activate on a result.

Key words: foresight method, reflexion, expert estimation, role playing, the Delphi method, technology road mapping.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Борисюк А. С. Професійна кар’єра як соціально-психологічний феномен: [етапи, типи проф. кар’єри] / А. С. Борисюк // Проблеми заг. та пед. психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2007. − Т. 9, ч. 4. − С. 94−101.

Закатнов Д. О. Організаційно-педагогічне забезпечення підготовки учнівської молоді до планування кар’єри / Д. О. Закатнов // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 10, кн. 2. − С. 373−380.

Калениченко Р. А. Психологічні аспекти індивідуальної кар’єри: [осн. мотиви, типи, стадії та етапи вибору кар’єри] / Р. А. Калениченко // Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун т „Харк. політехн. ін-т”. − Х., 2006. − Вип. 9/10. − С. 129−135.

Крицкий А. Планирование карьеры старшеклассников / Александр Крицкий // Нар. образование. – 2009. – № 1. – С. 207–213.

Міропольська М. А. Професійна орієнтація як основа формування та побудови професійної кар’єри / М. А. Міропольська // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2004. – № 2. – С. 17–19.

References:

Borysyuk A. S. Profesiyna kar"yera yak sotsial'no-psykholohichnyy fenomen: [etapy, typy prof. kar"yery] / A. S. Borysyuk // Problemy zah. ta ped. psykholohiyi: zb. nauk. pr. In-tu psykholohiyi im. H. S. Kostyuka APN Ukrayiny. − K., 2007. − T. 9, ch. 4. − S. 94−101.

Zakatnov D. O. Orhanizatsiyno-pedahohichne zabezpechennya pidhotovky uchnivs'koyi molodi do planuvannya kar"yery / D. O. Zakatnov // Teoret.-metod. problemy vykhovannya ditey ta uchn. molodi : zb. nauk. pr. / APN Ukrayiny, In-t problem vykhovannya [ta in.]. − K., 2007. − Vyp. 10, kn. 2. − S. 373−380.

Kalenychenko R. A. Psykholohichni aspekty indyvidual'noyi kar"yery: [osn. motyvy, typy, stadiyi ta etapy vyboru kar"yery] / R. A. Kalenychenko // Problemy ta perspektyvy formuv. nats. humanit.-tekhn. elity : zb. nauk. pr. / APN Ukrayiny, Nats. tekhn. unt. „Khark. politekhn. in-t”. − Kh., 2006. − Vyp. 9/10. − S. 129−135.

Krytskyy A. Planyrovanye kar'erу starsheklassnykov / Aleksandr Krytskyy // Nar. obrazovanye. – 2009. – № 1. – S. 207–213.

Miropol's'ka M. A. Profesiyna oriyentatsiya yak osnova formuvannya ta pobudovy profesiynoyi kar"yery / M. A. Miropol's'ka // Byul. In-tu pidhotov. kadriv derzh. sluzhby zaynyatosti Ukrayiny. – 2004. – № 2. – S. 17–19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org