ВПЛИВ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. В. Соколов, К. В. Чернявська

Анотація


У статті досліджено вплив матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу на ефективність діяльності підприємства. Розглянуто мотивацію персоналу на підприємстві у теорії. Підкреслено роль матеріальної та нематеріальної мотивації та особливості їх застосування на ефективність діяльності підприємстві. Визначено основні види нематеріальної та матеріальної мотивації персоналу та їх взаємозв’язок на сьогоднішній день. Виявлено відмінності між матеріальною та нематеріальною мотивацією. Проаналізовано вплив різних видів стимулів на ефективність діяльності підприємства. Наведено рекомендації щодо формування системи мотивації персоналу на підприємстві.

Ключові слова: вплив, матеріальна мотивація, нематеріальна мотивація, ефективність, підприємство, персонал.

кандидат государственного управления, Соколов А. В., Чернявская Е. В. Влияние материальной и нематериальной мотивации персонала на эффективность деятельности предприятия / Запорожский национальный технический університет, Украина, Запорожье

В статье исследовано влияние материальной и нематериальной  мотивации персонала на эффективность деятельности предприятия. Рассмотрено мотивацию персонала на предприятии в теории. Подчеркнута роль материальной и нематериальной мотивации и особенности их использования на эффективность деятельности предприятия. Определены основные виды материальной и нематериальной мотивации персонала и их взаимосвязь на сегодняшний день. Выявлены различия между материальной и нематериальной мотивацией. Проанализировано влияние различных видов стимулов на эффективность деятельности предприятия. Приведены рекомендации касательно формирования системы мотивации персонала на предприятии.

Ключевые слова: влияние, материальная мотивация, нематериальная мотивація, эффективность, предприятие, персонал.

PhD in public administration, associate Professor Sokolov A. V., Chernyavskaya E. V. The influence of material and intangible motivation of the personnel to efficiency enterprise activity / Zaporizhzhya national technical University, Ukraine, Zaporizhzhya

In the article the impact of material and immaterial motivation on the efficiency of the company. Consider staff motivation at the enterprise theory. Emphasized the role of tangible and intangible motivation and especially their use in the performance of the enterprise. The main types of intangible and material motivation and their relationship to date. The differences between material and immaterial motivation. The influence of different types of incentives the efficiency of the company. Recommendations regarding the formation of personnel motivation system in the company.

Keywords: impact, material motivation, motivation immaterial , efficiency, enterprise staff.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Колот А. М. Мотивація персоналу: підруч. / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.

Управление персоналом организации: учеб. / Под ред. А. Я. Кибанова. – М., 1997. – 365 с.

Мотивація персоналу та її взаємозв’язок з ефективністю господарської діяльності підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) / О. А. Докучаєв. – Одеса, 2008. – 15 с.

Коритко С. Формування системи мотивації праці на підприємстві [Електронний ресурс] / С. Коритко, Н. М. Цимбрило // Електронний студентський науковий вісник. - 2012. - Режим доступу: http://kerivnyk.info/2012/05/korytko.html

Бандурка М. Індивідуальна і групова мотивація на підприємстві [Електронний ресурс] / М. Бандурка, М. Р. Гонська // Електронний студентський науковий вісник. - 2012. - Режим доступу: http://kerivnyk.info/2012/04/bandurka.html

References:

Kolot A. M. Motyvacija personalu: pidruch. / A. M. Kolot. – K. : KNEU, 2002. – 337 s.

Upravlenye personalom orghanyzacyy: ucheb. / Pod red. A. Ja. Kybanova. – M., 1997. – 365 s.

Motyvacija personalu ta jiji vzajemozv'jazok z efektyvnistju ghospodarsjkoji dijaljnosti pidpryjemstva: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ekon. nauk: spec. 08.00.04 – «Ekonomika ta upravlinnja pidpryjemstvamy» (za vydamy ekonomichnoji dijaljnosti) / O. A. Dokuchajev. – Odesa, 2008. – 15 s.

Korytko S. Formuvannja systemy motyvaciji praci na pidpryjemstvi [Elektronnyj resurs] / S. Korytko, N. M. Cymbrylo // Elektronnyj studentsjkyj naukovyj visnyk. - 2012. - Rezhym dostupu: http://kerivnyk.info/2012/05/korytko.html

Bandurka M. Indyvidualjna i ghrupova motyvacija na pidpryjemstvi [Elektronnyj resurs] / M. Bandurka, M. R. Ghonsjka // Elektronnyj studentsjkyj naukovyj visnyk. - 2012. - Rezhym dostupu: http://kerivnyk.info/2012/04/bandurka.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org