СТРУКТУРА ТА РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ТРЕНІНГУ «АКТИВІЗАЦІЯ ОБРАЗУ УСПІШНОГО ФАХІВЦЯ У СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»

М. М. Мищишин

Анотація


У статті розкрито проблему мотивації до успішного професійного становлення сучасного фахівця. Запропоновано тренінг для підсилення мотивації до професійної реалізації через формування та активізацію у свідомості студентів чіткого та яскравого образу «Я – успішний фахівець». Представлено структуру тренінгу, описано ряд тренінгових вправ, які сприяють створенню образу «Я – успішний фахівець», стимулюванню ідентифікації особистості студента із обраною професією,  підсиленню мотивації до професійної самореалізації.  Висвітлено основні результати емпіричної апробації тренінгу. Описано етапи проведення формувального експерименту, продемонстровано позитивну динаміку досліджуваних показників, які підтверджують ефективність запропонованого тренінгу.

Ключові слова: образ успішного фахівця, мотивація, характеристики образу, студентська молодь.

 Мищишин М. Н. "Структура и результаты апробации тренинга        "Активизация образа успешного специалиста в сознании студенческой молодежи "/ Национальный университет" Львовская политехника ", Украина, Львов.

Раскрыта проблема мотивации к успешному профессиональному становления современного специалиста. Предложено тренинг для усиления мотивации к профессиональной реализации через формирование и активизацию в сознании студентов четкого и яркого образа «Я - успешный специалист». Представлена структура тренинга, описан ряд тренинговых упражнений, которые способствуют созданию образа «Я - успешный специалист», стимулированию идентификации личности студента с выбранной профессией, усилению мотивации к профессиональной самореализации. Проанализированые основные результаты эмпирической апробации тренинга. Описаны этапы проведения формирующего эксперимента, продемонстрировано положительную динамику исследуемых показателей, которые подтверждает эффективность предложенного тренинга.

Ключевые слова: образ успешного специалиста, мотивация, характеристики образа, студенты.

Myshchyshyn M. M. Structure and Approbated Results of Training "The Enhancing  of Successful Specialist Image  in the Minds of Students" / Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lviv.

The problem of development the successful professional motivation of the modern specialists is revealed. A training to enhance motivation for professional realization through the formation of clear and vivid "I am successful specialist" image is propounded. The structure of the training is represented. A series of training exercises that help to create and activate the image of "I am successful specialist", stimulation students to chosen profession identification, increasing the motivation for professional self-realization is described. The basic results of training are approbated. The stages of forming experiment demonstrated positive dynamics of the studied parameters that confirm the effectiveness of the proposed training are described.

Key words: image of successful specialist, motivation, image characteristics, students.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Титаренко Т.М. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості [наук. монограф.] / [Т.М. Титаренко, О.Г. Злобіна, Л. А. Лєпіхова та ін.]; за наук. ред. Т.М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс -ЛТД, 2012. – 512 с.

Moulton S. T. Imaging predictions: mental imagery as mental emulation / Samuel T. Moulton, Stephen M. Kosslyn // Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. B – 12 May 2009. – Vol. 364. – Р.1273-1280. Режим доступу: http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1521/1273.full

Paivio A. Cognitive and motivational functions of imagery in human performance / А. Paivio // Canadian Journal of Applied Sport Sciences. – 1985. №10. – Р. 22–28.

Мищишин М.М. Експериментальне дослідження сили мотиву як рушійного стимулу в поведінці людини // M.M. Мищишин / Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України /За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Випуск 25. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – с. 268-279.

Занюк С.С. Психологія мотивації : навч. посіб./ С.С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.

References:

Tytarenko T.M. Yak buduvaty vlasne maibutnie : zhyttievi zavdannia osobystosti [nauk. monohraf.] / [T. M. Tytarenko, O. H. Zlobina, L. A. Liepikhova ta in.]; za nauk. red. T. M. Tytarenko; Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy, Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii. – Kirovohrad : Imeks - LTD, 2012. – 512 s.

Moulton S. T. Imaging predictions: mental imagery as mental emulation / Samuel T. Moulton, Stephen M. Kosslyn // Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. B – 12 May 2009. – Vol. 364. – Р.1273-1280. Режим доступу: http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1521/1273.full

Paivio A. Cognitive and motivational functions of imagery in human performance / А. Paivio // Canadian Journal of Applied Sport Sciences. – 1985 №10. – Р. 22–28.

Myshchyshyn M. M. Eksperymentalne doslidzhennia syly motyvu yak rushiinoho stymulu v povedintsi liudyny // M. M. Myshchyshyn / Problemy suchasnoi psykholohii : zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy / Za red. S. D. Maksymenka, L. A. Onufriievoi. – Vypusk 25. – Kamianets-Podilskyi : Aksioma, 2014. – s.268-279.

Zaniuk S. S. Psykholohiia motyvatsii : navсh. posib. / S. S. Zaniuk. – K. : Lybid, 2002. – 304 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org