ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ, ІНСПЕКТОРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

І. С. Каменська

Анотація


У статті розглянуто проблему фахової підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, інспекторів з охорони праці при вивченні курсу «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці». Досліджено умови і засоби  формування професійної компетентності та кар’єрного зростання майбутнього педагога професійного навчання (охорона праці), інспектора охорони праці в теорії та практиці. Встановлено, що діяльність педагога професійної освіти, інспектора з охорони праці вимагає постійного професійного зростання у всіх сферах освіти та виробництва, що дозволить  підвищити конкурентоспроможність на ринку праці та забезпечити  виробництво кваліфікованими фахівцями з охорони праці.

Ключові слова: фахівці з охорони праці, професійна підготовка, педагог професійного навчання, інспектор з охорони праці, охорона праці.

кандидат сельскохозяйственных наук, Каменская И. С. Особенности профессиональной подготовки будущих педагогов профессионального обучения, инспекторов по охране труда при изучении курса «Организация надзорной деятельности в области охраны труда» у высших учебных заведениях / ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды», Украина, Переяслав-Хмельницкий

В статье рассмотрено проблему профессиональной подготовки будущих педагогов профессионального обучения, инспекторов по охране труда при изучении курса «Организация надзорной деятельности в области охраны труда». Исследовано условия и средства формирования профессиональной компетентности и карьерного роста будущего педагога профессионального обучения (охрана труда), инспектора охраны труда в теории и практике. Установлено, что деятельность педагога профессионального обучения, инспектора по охране труда требует постоянного профессионального роста во всех сферах образования и производства, что позволит повысить конкурентоспособность на рынке труда и обеспечить производство квалифицированными специалистами по охране труда.

Ключевые слова: специалисты по охране труда, профессиональная подготовка, педагог профессионального обучения, инспектор по охране труда, охрана труда.

PhD in of agricultural sciences, Kamenska I. S. Features of vocational training of the future vocational training teachers, labour safety inspectors at course studying «The organization of supervising activity in the field of the labour safety» at higher educational institutions / State higher educational institution "Pereyaslav-Khmelnitsky GPU named after Grigory Skovoroda", Ukraine, Pereyaslav-Khmelnitsky

In the article it is considered a problem of vocational training of the future vocational training teachers, labour safety inspectors at course studying «The organization of supervising activity in the field of labour safety».  Studied the conditions and means of the  formation of professional competence and of career growth of the future teacher of vocational training (labour safety), the inspector of a labour safety in of the theory and practice are. It is established that in the process of theory and practical training students develop such positive qualities as: ability to turn obtained theoretical knowledge in professional functions, the need of constant updating their knowledge and skills in practice, efficiency, the desire to self-improvement, responsibility. Also it is established, that activity of the vocational training teacher, the labour safety inspector demands constant professional growth in all education spheres and manufacture that will allow to raise competitiveness in a labour market and to provide manufacture by the qualified labour safety experts.

Keywords: labour safety experts, vocational training, the vocational training teachers, labour safety inspectors, labour safety.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Абільтарова Е. Н. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці / Абільтарова Е. Н. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwihmJey86_IAhVFhSwKHThRCfY&url=http%3A%2F%2Fea.dgtu.donetsk.ua%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F11027%2F4%2Fabiltarova.pdf&usg=AFQjCNGS8ud8Jy4Rrtx1Gmy6OpRlC6pn0A&sig2=EVkj7daTg2J9WEaBLJoXbA&bvm=bv.104615367,d.bGg&cad=rjt.

Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці". Кваліфікації 3152 – Інспектор з охорони праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://konspekta.net/lek-5061.html.

Гладкова В. / Акмеологічні аспекти підготовки майбутніх фахівців / Гладкова В. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2010. – Ч. 2. – С. 144-147.

Зацарний В.В. Підготовка фахівців у галузі охорони праці в Україні / ЗацарнийВ.В. // Вестник ХНАДУ, – 2012. – Вып. 59, – С. 33-37.

Каньковський І. Професійна компетентність інженера-педагога / Каньковський І. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М. Т. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2010. – Ч. 2. – C. 253-260.

Кружилко О.Є. Використання математичного моделювання в комп’ютерних навчальних системах з охорони праці // Проблеми охорони праці в Україні: Збірник наукових праць. – К.: ННДІПБОП, 2009. – Вип. 17. – С. 91-96.

Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці: Навч. посіб. / Ткачук К. Н., Филипчук А. С., Зеркалов Д. В., Полукаров О. І., Полукаров Ю. О., Кружилко О. Є. – К.: НТУУ«КПІ», 2014. – 261 с.

Постанова КМУ № 1719-2006-п від 13.12.2006 Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-КМУ/type-Постанова/1719-2006-п-13.12.2006.htm.

Таран О. В. Сучасний стан і перспективи вдосконалення законодавства у галузі охорони праці / О. В. Таран // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 770–773 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11tovgop.pdf.

References:

Abil'tarova E. N. Profesiyna pidhotovka maybutnikh inzheneriv-pedahohiv u haluzi okhorony pratsi / Abil'tarova E.N. // [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwihmJey86_IAhVFhSwKHThRCfY&url=http%3A%2F%2Fea.dgtu.donetsk.ua%3A8080%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F11027%2F4%2Fabiltarova.pdf&usg=AFQjCNGS8ud8Jy4Rrtx1Gmy6OpRlC6pn0A&sig2=EVkj7daTg2J9WEaBLJoXbA&bvm=bv.104615367,d.bGg&cad=rjt

Haluzevyy standart vyshchoyi osvity Ukrayiny. Osvitn'o-profesiyna prohrama pidhotovky bakalavra napryamu pidhotovky 6.170202 "Okhorona pratsi". Kvalifikatsiyi 3152 - Inspektor z okhorony pratsi [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://konspekta.net/lek-5061.html

Hladkova V. / Akmeolohichni aspekty pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv / Hladkova V. // Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny / Hol. red.: Martynyuk M.T. – Uman': PP Zhovtyy O.O., 2010. – Ch. 2. – C. 144-147;

Zatsarnyy V. V. Pidhotovka fakhivtsiv u haluzi okhorony pratsi v Ukrayini / ZatsarnyyV.V. // Vestnyk KhNADU, - 2012. – Vыp. 59, - S. 33-37;

Kan'kovs'kyy I. Profesiyna kompetentnist' inzhenera-pedahoha / Kan'kovs'kyy I. // Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny / Hol. red.: Martynyuk M. T. – Uman': PP Zhovtyy O.O., 2010. – Ch. 2. – 396 s.; c. 253-260;

Kruzhylko O. Ye. Vykorystannya matematychnoho modelyuvannya v komp"yuternykh navchal'nykh systemakh z okhorony pratsi // Problemy okhorony pratsi v Ukrayini: Zbirnyk naukovykh prats'. – K.: NNDIPBOP, 2009. – Vyp. 17. – S. 91-96;

Orhanizatsiya nahlyadovoyi diyal'nosti v haluzi okhorony pratsi: Navch. posib. / Tkachuk K. N., Fylypchuk A. S., Zerkalov D. V., Polukarov O. I., Polukarov Yu. O., Kruzhylko O. Ye. – K.: NTUU«KPI», 2014. - 261s.; s.8;

Postanova KMU № 1719-2006-p vid 13.12.2006 Pro perelik napryamiv, za yakymy zdiysnyuyet'sya pidhotovka fakhivtsiv u vyshchykh navchal'nykh zakladakh za osvitn'o-kvalifikatsiynym rivnem bakalavra [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-KMU/type-Postanova/1719-2006-p-13.12.2006.htm

Taran O. V. Suchasnyy stan i perspektyvy vdoskonalennya zakonodavstva u haluzi okhorony pratsi / O. V. Taran // Forum prava. – 2011. – № 3. – S. 770–773 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11tovgop.pdf;


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org