РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ

П. Д. Мамонов, А. В. Вергелес

Анотація


Обгрунтовано основні заходи та механізм розробки комплексної методики товарознавчої експертизи спеціального взуття. Вивчено головні проблеми пов’язані з організацією проведення товарознавчих експертиз та оформленням їх результатів.  Проаналізовано законодавчо-нормативну базу України щодо якості та безпечності спеціального взуття. Результати, щодо здійсненої роботи, надані в даній статті свідчать про недосконалість товарознавчої експертизи. В майбутньому розроблена нами комплексна товарознавча експертиза стане більш повною і спрямованою на вирішення теоретичних та практичних проблем. Для поліпшення об’єктивності в роботі пропонується використовувати споживчу оцінку. Результати досліджень можна використати для поліпшення нових та вже існуючих спеціальних стандартів.

Таким чином, актуальність даної статті зумовлена необхідністю розробки комплексної методики товарознавчої експертизи спеціального взуття.

Ключові слова: стандарт, аналіз, механічний вплив, конструкція, термостійкість, специфічні вимоги, безпечність.

кандидат технических наук, доцент, Мамонов П. Д., Вергелес А. В. Разработка комплексной методики товароведческой экспертизы специальной обуви/ Винницкий торгово-экономический институт КНТУ, Украина, Винница

Обоснованы основные мероприятия и механизм разработки комплексной методики товароведческой экспертизы специальной обуви. Изучены главные проблемы связаны с организацией проведения товароведческой экспертизы и оформлением их результатов. Проанализированы законодательно-нормативную базу Украины относительно качества и безопасности специальной обуви. Результаты, по проведенной работы, предоставленные в данной статье свидетельствуют о несовершенстве товароведческой экспертизы. В будущем разработанная нами комплексная товароведческая экспертиза станет более полной и направленной на решение теоретических и практических проблем. Для улучшения объективности в работе предлагается использовать потребительскую оценку. Результаты исследований можно использовать для улучшения новых и уже существующих специальных стандартов.

Таким образом, актуальность данной статьи обусловлена необходимостью разработки комплексной методики товароведческой экспертизы специальной обуви.

Ключевые слова: стандарт, анализ, механическое воздействие, конструкция, термостойкость, специфические требования, безопасность.

Ph.D in Ekonоmic, associate professor, Mamonov P. D., Vergeles A. V. Developing complex methodology commodity expertise footwear/ Vinnitsa trade and economic institution KNTU, Ukraine, Vinnitsa

Grounded priorities and mechanism for developing a comprehensive methodology commodity expertise footwear. Studied the main problems associated with the organization of commodity expertise and processing their results. Analyzed the legal and regulatory framework of Ukraine on the quality and safety footwear. The results, carried on the work presented in this paper indicate imperfect commodity expertise. In the future, we have developed a comprehensive commodity expertise will become more complete and aimed at solving theoretical and practical problems. To improve objectivity in the assessment of proposed consumer use. The research results can be used to improve new and existing special standards.

Thus, the relevance of this article due to the need of developing a comprehensive methodology commodity expertise footwear

Keywords: standard analysis, mechanical impact, construction, heat resistance, specific requirements, safety.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Попович Н. І., Беднарчук М. С., Доманцевич Н. І. Роль і місце міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві. Повідомлення 1. Роль міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві //Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №. 3. – С. 116-121.

ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення //Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – К.: Основа, 1998. – Т. 3. – 49 с.

Вуштей В. А., Бабич А. И. К вопросу о качестве обуви // Техническое регулирование: базовая основа качества материалов, товаров и услуг (ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС»). – Шахты.: ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2012. – С. 14 – 17.

О техническом регулировании в Украине. – 2011. – URL:http://www.buildcentr.com/services/main/2011 - 02-07-06-40-01.

ГОСТ 28507-90 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия.

References:

Popovyč N. I., Bednarčuk M. S., Domancevyč N. I. Rol i misce mižnarodnoho texničnoho rehuljuvannja u vitčyznjanomu tovaroznavstvi. Povidomlennja 1. Rol mižnarodnoho texničnoho rehuljuvannja u vitčyznjanomu tovaroznavstvi //Visnyk Kyjivskoho nacionalnoho universytetu texnolohij ta dyzajnu. – 2013. – № 3. – S. 116-121.

DSTU 3230-95. Upravlinnja jakistju ta zabezpečennja jakosti. Terminy ta vyznačennja //Sertyfikacija v Ukrajini. Normatyvni akty ta inši dokumenty. – K.: Osnova, 1998. – T. 3. – 49 s.

Vushtey V. A., Babich A. I. K voprosu o kachestve obuvi // Tekhnicheskoe regulirovanie: bazovaya osnova kachestva materialov, tovarov i uslug (FGBOU VPO «YuRGUES»). – Shakhty.: FGBOU VPO «YuRGUES», 2012. – S. 14 – 17.

O tekhnicheskom regulirovanii v Ukraine. – 2011. – URL:http://www.buildcentr.com/services/main/2011 - 02-07-06-40-01.

GOST 28507-90 Obuv spetsialnaya kozhanaya dlya zashchity ot mekhanicheskikh vozdeystviy. Obshchie tekhnicheskie usloviya.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org