СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: АНАЛИЗ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ПРЕДМЕТА И УРОВНЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Н. В. Брусенко

Анотація


У статті проводиться аналіз факторів, що впливають на оцінку стану соціально-трудових відносин (СТВ) та їх структура. Зокрема якість трудового життя, рівень життя населення, фактори розвитку СТВ. Деталізовано аспекти СТВ, виділено шість ключових аспектів : соціальний, політичний, трудовий, інституційний, морально-етичний та історичний. Обґрунтовано доцільність включення історичного аспекту. Розглянуто класифікацію СТВ залежно від їх рівня, деталізовано предмет СТВ на кожному із п’яти рівнів від рівня окремого працівника до національного рівня, завдяки додатковому поглибленню предмета СТВ можливо більш точно визначати методи регулювання та управління відносинами на кожному рівні.

Ключові слова: соціально-трудові відносини, аспекти СТВ, рівні СТВ, предмет СТВ, регулювання, якість трудового життя.

Брусенко Н. В. Социально-трудовые отношения: анализ взаимозависимости предмета и уровня трудовых отношений / Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца, Харьков, Украина

В статье проводится анализ факторов, влияющих на оценку состояния социально-трудовых отношений (СТО) и их структура. В частности качество трудовой жизни, уровень жизни населения, факторы развития СТО. Детализированы аспекты СТО, выделены шесть ключевых аспектов: социальный, политический, трудовой, институциональный, морально-этический и исторический. Обоснована целесообразность выделения исторического аспекта. Рассмотрена классификация СТО в зависимости от их уровня, детализирован предмет СТО на каждом из пяти уровней деятельности: от уровня отдельного работника до национального уровня, благодаря дополнительному углублению предмета СТВ возможно более точное определение методов регулирования и управления отношениями на каждом уровне.

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, аспекты СТО, уровни СТО, предмет СТО, регулирование, качество трудовой жизни.

Brusenko N. V. Social and labor relations: relationship between subject and level of labor relations / S. Kuznets Kharkiv national university of economics, Kharkiv, Ukraine.

Analysis of factors and their structure which impact on evaluation of social and labor relations is carried out in article. Among them it is named quality of work life, social standard of living, development factors of SLR. Aspects of SLR are specified, six key aspects are defined: social, politics, labor, institutional, ethic, historical. Viability of historical factor is proved. Classification of SLR basing on their level is considered, subject of SLR is detailed on every of five levels from an individual employee level to a national level. As a result of additional detalization of  the subject of SLR it is possible to select regulation and management methods of particular level.

Key words: social and labor relations, aspects of SLR, subject of SLR, levels of SLR, regulation, quality of work life.


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Брусенко Н. В. Визначення та особливості соціально-трудових відносин / Н. В. Брусенко// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 11-12 вересня 2015 року «Проблеми сучасної економіки». – Запоріжжя. – 2015. – с. 40-44.

Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник [Текст] : у 2-х т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. — Львів : Світ, 2005 — . — т. 2 : О — Я. — 2006. — 568 с.

Управление человеческими ресурсами / Под ред. М.Пула, М. Уортера. – СПб.: Питер, 2002. – с. 256.

Томах В.В. Управління якістю трудового життя персоналу промислового підприємста: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / В.В. Томах; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Соболев Э.Н. Регулирование социально-трудовых в России: генезис, механизмы, направления трансформации: автореф. дис… доктора экон. наук 08.00.05 (экономика и управлние народным хозяйством (экономика труда) - М.: 2010. — 58 с.

Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. М.: Изд-во МГУ; ЧеРо, 1996. – с. 623.

Гриньова В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства / В.М. Гриньова, І.А. Грузіна. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2012. – 298 с.

Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання : монографія / А. М. Колот. – 2-ге вид. - К. : КНЕУ, 2008. – С. 230.

Мельник С.В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери України : монографія / С.В. Мельник ; Держ. Установа «НДІ соц.-труд відносин». – К. : Соцінформ, 2009. – 785 с.

References:

Brusenko N. V. Vyznachennja ta osoblyvosti socialjno-trudovykh vidnosyn / N. V. Brusenko// Materialy Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji 11-12 veresnja 2015 roku «Problemy suchasnoji ekonomiky». – Zaporizhzhja. – 2015. – s. 40-44.

Mochernyj S.V. Ekonomichnyj encyklopedychnyj slovnyk [Tekst] : u 2-kh t. / S. V. Mochernyj, Ja. S. Larina, O. A. Ustenko, S. I. Jurij ; za red. S. V. Mochernogho. — Ljviv : Svit, 2005 — . — t. 2 : O — Ja. — 2006. — 568 s.

Upravlenie chelovecheskimi resursami / Pod red. M.Pula, M. Uortera. – SPb.: Piter, 2002. – s. 256.

Tomakh V.V. Upravlinnja jakistju trudovogho zhyttja personalu promyslovogho pidpryjemsta: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.04 / V.V. Tomakh; Khark. nac. ekon. un-t. — Kh., 2008. — 20 s. — ukp.

Sobolev E.N. Regulirovanie sotsialno-trudovykh v Rossii: genezis, mekhanizmy, napravleniya transformatsii: avtoref. dis… doktora ekon. nauk 08.00.05 (ekonomika i upravlnie narodnym khozyaystvom (ekonomika truda) - M.: 2010. — 58 s.

Ekonomika truda i sotsialno-trudovye otnosheniya / Pod red. G.G. Melikyana, R.P. Kolosovoy. M.: Izd-vo MGU; CheRo, 1996. – s. 623.7. Ghrynjova V.M. Formuvannja motyvacijnoji strateghiji upravlinnja personalom pidpryjemstva / V.M. Ghrynjova, I.A. Ghruzina. – Kh.: Vyd-vo KhNEU, 2012. – 298 s.

Kolot A.M. Socialjno-trudovi vidnosyny: teorija i praktyka reghuljuvannja : monoghrafija / A. M. Kolot. – 2-ghe vyd. - K. : KNEU, 2008. – S. 230.

Meljnyk S.V. Mekhanizm reghuljuvannja socialjno-trudovoji sfery Ukrajiny : monoghrafija / S.V. Meljnyk ; Derzh. Ustanova «NDI soc.-trud vidnosyn». – K. : Socinform, 2009. – 785 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org