РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

М. Ф. Бирка

Анотація


У статті обґрунтовано план педагогічного експерименту  з перевірки ефективності розробленої автором моделі системи та відповідної технології професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін. Представлено результати експериментальної роботи з професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті.

Ключові слова: професійний розвиток, педагогічний експеримент,  вчителі природничо-математичних дисциплін, післядипломна освіта.

Бырка М. Ф. Результаты экспериментальной работы  профессионального развития учителей естественно-математических дисциплин в последипломном образовании / Классический приватный університет, Запорожье, Украина.

В статье обоснован план педагогического эксперимента по проверке эффективности разработанной автором модели системы и соответствующей технологии профессионального развития учителей естественно-математических дисциплин. Представлены результаты экспериментальной работы по профессиональному развитию учителей естественно-математических дисциплин в последипломном образовании.

Ключевые слова: профессиональное развитие, педагогический эксперимент, учителя естественно-математических дисциплин, последипломное образование.

Byrka M. F. The results of experiment devoted to professional development of teachers natural sciences in postgraduate education / Classical Private University Zaporizhzhya, Ukraine

The plan of pedagogical experiment to test the effectiveness of the model of system and appropriate technology of professional development of teachers of natural sciences developed by the author is grounded in the article. The results of experiment devoted to professional development of teachers of natural sciences in postgraduate education are shown.

Keywords: professional development, pedagogical experiment, teachers, natural and mathematical sciences, postgraduate education.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Література:

Сокол І. М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників / І. М. Сокол // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2014. – № 3 (06). – C. 100-103.

Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы: учебник для ВУЗов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381 с.;

Кэмпбелл Д. Модели эксперимента в социальной психологии и прикладных исследованиях. – СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. – 392 с.

Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: ООО «Речь», 2000. – 350 с.

Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник /Под ред. чл.-корр. РАН И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 368 с.

Мартин Д. Психологические эксперименты. – СПб., 2002. – 480 с.

Мармоза А. Т. Теорія статистики / А. Т. Мармоза – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 592 с.

References:

Sokol I. M. Virtualni pedahohichni spilnoty yak platforma dlia samorozvytku pedahohichnykh pratsivnykiv / I. M. Sokol // Naukovyi zhurnal «Molodyi vchenyi». – 2014. – № 3 (06). – C. 100-103.

Kornylova T. V. Eksperymentalnaia psykholohyia: Teoryia y metody: uchebnyk dlia VUZov. – M.: Aspekt Press, 2002. – 381 s.

Kempbell D. Modely eksperymenta v sotsyalnoi psykholohyy y prykladnykh yssledovanyiakh. – SPb.: Sots.-psykhol. tsentr, 1996. – 392 s.

Sydorenko E. V. Metody matematycheskoi obrabotky v psykholohyy. – SPb.: OOO «Rech», 2000. – 350 s.

Elyseeva Y. Y., Yuzbashev M. M. Obshchaia teoryia statystyky: Uchebnyk /Pod red. chl.-korr. RAN Y. Y. Elyseevoi. – M.: Fynansy i statystyka, 1996. – 368 s.

Martyn D. Psykholohycheskye eksperymenty. – SPb., 2002. – 480 s.

Marmoza A. T. Teoriia statystyky / A. T. Marmoza – 2-he vyd. pererob. ta dop. – K.: «Tsentr uchbovoi literatury», 2013. – 592 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org