ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ШВЕЙНИХ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

П. Д. Мамонов, Т. В. Багрій

Анотація


В даній статті обґрунтовано проблеми підприємств легкої промисловості щодо питань управління якістю, досліджено основні фактори, які відіграють важливу роль при створенні швейних товарів на всіх етапах виробництва. Надані можливі рекомендації щодо підвищення якості товарів та удосконалення роботи швейного виробництва. Було виявлено, що на сучасному стані розвитку легкої промисловості відбувається використання вітчизняних підприємств із звуженням їх можливостей до подальшої модернізації виробництва, що в свою чергу перешкоджає виготовляти високоякісні швейні товари і придбавати вітчизняному споживачу якісні швейні товари. В зв’язку з цим, нами було запропоновано шляхи поліпшення виробництва і налагоджування зв’язків з бізнес - партнерами та створення на підприємствах системи управління якістю швейних товарів, яка б в свою чергу дозволила забезпечити виготовлення більш якісних товарів і контролювати їх якість на всіх етапах виробництва.

Ключові слова: якість, швейні вироби, швейна галузь, технологія, проектування, удосконалення, асортиментні групи, ринок.

кандидат технических наук, доцент Мамонов П. Д., Багрий Т. В. Факторы формирования качества швейных товаров на предприятиях легкой промышленности Украины / Винницкий торгово - экономический институт КНТЭУ, Украина, Винница

В данной статье обосновано проблемы предприятий легкой промышленности по вопросам управления качеством, исследованы основные факторы, которые играют важную роль при создании швейных товаров на всех этапах производства. Представлены возможные рекомендации по повышению качества товаров и усовершенствование работы швейного производства. Было обнаружено, что при современном состоянии развития легкой промышленности происходит использование отечественных предприятий с сужением их возможностей для дальнейшей модернизации производства, что в свою очередь препятствует изготавливать высококачественные швейные товары и приобретать отечественному потребителю качественные швейные товары. В связи с этим нами были предложены пути улучшения производства и налаживания связей с бизнес - партнерами и создание на предприятиях системы управления качеством швейных товаров, которая в свою очередь позволила обеспечить изготовление более качественных товаров и контролировать их качество на всех этапах производства .

Ключевые слова: качество, швейные изделия, швейная отрасль, технология, проектирование, совершенствование, ассортиментные группы, рынок.

PhD in Economic, Mamonov P. D., Bagriy Т. V. Factors of quality clothing products in light industry Ukraine / Vinnitsa trade and economic institution KNTU, Ukraine, Vinnitsa

In this article the problem of light industry enterprises on issues of quality management studied the main factors that play an important role in creating garment products at all stages of production. Provided possible recommendations to improve the quality of products and improvement of garment production. It was found that in the present state of development of light industry is the use of domestic enterprises with narrowing their opportunities for further modernization of production, which in turn prevents the sewing produce high quality products to our domestic customers and acquire high-quality sewing products. In this regard, we proposed ways to improve production and adjustment of connections with the business - partners and establishment of quality management system garment products, which would in turn making it possible to provide higher quality products and their quality control at all stages production.

Key words: quality garments, garment industry, technology, design, stimulation, product lines, market.


Повний текст:

PDF

Посилання


Циганчук О. В. Проблеми та перспективи покращення сфери сертифікації та стандартизації в Україні. / О. В. Циганчук // Збірник студентських наукових праць. – 2010. - №6. – С. 332-334.

Семенчук А. О. Умови розвитку продукції легкої промисловості. / А. О. Семенчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №10. – С. 29-35.

Прасол В. Вироблено в Україні лиш для закордону?/ В. Прасол // Урядовий кур’єр. - 2011. - 31 березня. - С. 5

Персидская А. Ю. Суперкомпьютерное моделирование- новый этап в проектировании одежды / А. Ю. Персидская // Швейная промышленность. - 2011. - № 1. - С. 37-40

Шершнева Л. П. Инновации в формировании и оценке качества изделий швейного производства / Л. П. Шершнева, С. Г. Сунаева // Швейная промышленность. - 2014. - №2. - С. 34-36.

Янковець, Т. М. Методичний підхід до визначення рівня розвитку інноваційного потенціалу підприємств легкоїпромисловості / Т. М. Янковець // Легка промисловість. - 2011. - № 1. - С. 30-34.

References:

Сiganchuk O. V. Problemi ta perspektivi pokrashhennya sferi sertifіkacії ta standartizacії v ukraїnі. / O. V. Ciganchuk // Zbіrnik studentskix naukovix prac. – 2010. - №6. – s. 332-334

Semenchuk A. O. Umovi rozvitku produkcії legkoї promislovostі. / A. O. Semenchuk // Aktualnі problemi ekonomіki. – 2009. - №10. – s. 29-35.

Prasol V. Virobleno v ukraїnі lish dlya zakordonu?/ V. Prasol // Uryadovij kur’єr. - 2011. - 31 bereznya. - s. 5

Persidskaya A. Y. Superkompyuternoe modelirovanie- novyj etap v proektirovanii odezhdy / A. Y. Persidskaya // Shvejnaya promyshlennost. - 2011. - № 1. - s. 37-40

Shershneva L. P. Innovacii v formirovanii i ocenke kachestva izdelij shvejnogo proizvodstva / L. P. Shershneva, S. G. Sunaeva // Shvejnaya promyshlennost. - 2014. - №2. - s. 34-36.

Yankovec T. M. Metodichnij pіdxіd do viznachennya rіvnya rozvitku іnnovacіjnogo potencіalu pіdpriєmstv legkoї promislovostі / T. M. Yankovec // Legka promislovіst. - 2011. - № 1. - s. 30-34.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org